Hoppa till huvudinnehåll

Reseersättning och skolskjuts

Elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts när avståndet till skolan är tillräckligt långt. Elever i gymnasiet har inte rätt till skolskjuts utan rätt till ersättning för sina kostnader för att ta sig till skolan, om avståndet är mer än 6 kilometer. Vi kallar det för elevresa.

Här på sidan om skolskjuts och elevresa hittar du information om vår e-tjänst, vad som gäller för respektive skolform och förutsättningar för rätten till skolskjuts eller elevresa.

Skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola

Om eleven har en lång väg till skolan, om det finns farliga platser längs vägen, eller om eleven har funktionshinder finns det möjlighet att få skolskjuts. Det betyder att eleven kan få åka med buss eller bil till skolan istället för att gå eller cykla.

Elever folkbokförda i annan kommun och som går i förskoleklass eller grundskola i Linköpings kommun vänder sig till sin hemkommun för busskort.

Vad är en Skolskjutsskola?

Alla elever har en så kallad skolskjutsskola.

Elevens skolskjutsskola är alltid den närmaste kommunala skola, från folkbokföringsadressen, där aktuell årskurs finns.

Vad är en skolskjutsskola?

Alla elever har en så kallad skolskjutsskola.

Elevens skolskjutsskola är alltid den närmaste kommunala skola, från folkbokföringsadressen, där aktuell årskurs finns. 

Är skolskjutsskolan full placeras eleven på den närmaste kommunala skolan med ledig plats.

Om det inte finns plats på andra önskade skolor, eller om inga önskemål har lämnats in, kommer eleven i första hand placeras på sin skolskjutsskola. 

Det går att se vilken som är ditt barns närmaste skola genom mätverktyget på Linköpings kommuns hemsida. 

Så påverkar ditt önskemål om val av skola möjlighet till skolskjuts

Om eleven bara har önskat sin skolskjutsskola men inte får placering där kommer kommunen att placera eleven på den närmaste kommunala skolan med ledig plats.

Då följer även rätt till skolskjuts med dit. Elever som går på sin skolskjutsskola har rätt till skolskjuts om de behöver det utifrån avstånd mellan hem och skola*, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Välj gärna fler skolor än er skolskjutsskola för det ger större chans att ni får plats på den skola ni önskar. Tänk på att om det är viktigt för er att få skolskjuts måste ni önska skolorna i närhetsordning på det sätt som de syns när ni gör avståndssökningen.

Om eleven har önskat andra skolor än enligt avståndssökningen och får placering på någon av dessa har eleven bara rätt till busskort för kollektivtrafik, om avståndskriterierna* uppfylls mellan hemmet och skolan. Detta ges som en kommunal service i Linköpings kommun.

Busskortet kan även växlas mot ersättning för självskjuts, där busskortets värde istället betalas ut som ett bidrag för att vårdnadshavaren kör barnet till och från skolan.

Man har däremot inte rätt till t ex skolskjuts i bil eller skolbuss.

* Avståndet mellan folkbokföringsadress och skolan är minst två kilometer för förskoleklass till och med årskurs 3, minst tre kilometer för årskurs 4-6 och minst fyra kilometer för årskurs 7-9. 

På länken nedan till sidan om skolskjuts kan du läsa mer om skolskjutsregler och avståndskriterier.

Avstånd som grund för skolskjuts

Det ska vara ett visst avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan för att eleven ska ha rätt till skolskjuts.

Skolskjuts anordnas mellan hemmet och skolan för elever i:

 • förskoleklass om skolvägen överstiger 2 kilometer
 • årskurserna 1 – 3 om skolvägen överstiger 2 kilometer
 • årskurserna 4 – 6 om skolvägen överstiger 3 kilometer
 • årskurserna 7 – 9 om skolvägen överstiger 4 kilometer

Elever som åker skolskjuts kan ha upp till 2 kilometer till hållplats.

Det går att se vilken som är ditt barns närmaste skola genom mätverktyget Avståndsökning.

Tre olika former av skolskjuts i förskoleklass och grundskola

Det finns tre olika sorters skolskjuts i förskoleklass och grundskola:

 • Upphandlad skolbuss
 • Skolskjuts i bil
 • Läsårsbiljett (busskort) med Östgötatrafikens kollektivtrafik.

Utöver de tre formerna för skolskjuts finns även möjligheten till att själv skjutsa eleven till skolan. Ersättningen motsvarar då kostnaden för ett busskort.

Brister i trafiksäkerheten och funktionsnedsättningar

En elev i förskoleklass eller i grundskola kan ha rätt till skolskjuts även om inte avståndskriterierna uppfylls om det finns brister i trafiksäkerheten på skolvägen. Ansökan görs i e-tjänsten Ombord.

Man kan även få rätt till skolskjuts om eleven har behov utifrån medicinska eller psykiska skäl. I ansökan via e-tjänsten Ombord ska läkarintyg skickas med.

Kom ihåg att tacka ja till busskort

Elever som tilldelas busskort för Östgötatrafiken behöver tacka ja till beslutet om busskort. Om du gjort detta före 31 maj är du garanterad att ha ett fungerande busskort till skolstart. Men du kan tacka ja även efter 31 maj. Ju snabbare du gör det desto större är chansen att du får ditt busskort i tid.

Elever som åker upphandlad skolbuss behöver inte tacka ja eller nej via Ombord.

Tidtabell för upphandlad skolbuss

Nya turlistor för 2023/2024 kommer uppdateras från och med den 1 augusti i e-tjänsten för skolskjuts Ombord.

För elever som går på annan skola än sin skolskjutsskola

Elever som går i förskoleklass eller grundskola och har valt en annan skola än sin skolskjutsskola har rätt till busskort om avståndskraven uppfylls. Eleven får då kostnadsfritt en läsårsbiljett för resa med Östgötatrafikens kollektivtrafik.

Gå in i Ombord för att se om du redan fått ett beslut om busskort. Om du inte fått det kan du ansöka på samma sätt som för vanlig skolskjuts, i e-tjänsten Ombord. När du kommer till sidan som gäller “Skäl för ansökan” behöver du dock göra annorlunda val:

 • Kryssa i “Annan orsak”
 • Skriv “Ansöker om busskort” i fritextfältet.

Ansökan om skolskjuts

Gå in i Ombord och kontrollera om ditt barn fått skolskjuts eftersom ditt barn kan ha fått det automatiskt genom ett så kallat direktbeslut. Om barnet inte fått det kan du som vårdnadshavare ansöka. Ansök senast den 31 maj för att vara säker på att få skolskjuts till skolstart. I Ombord kan du även följa ditt ärende.
Du kan ansöka även efter den 31 maj men är då inte garanterad skolskjuts till skolstart. Kan du inte logga in i ombord för att ansöka om skolskjuts kan du även ansöka via pappersblankett. Blanketten hittar du på sidan för ombord här nedan.

Du behöver ansöka om skolskjuts om:

 • Ditt barn går i F- årskurs 3 och har valt en annan skola än skolskjutsskolan. I så fall ska du ansöka via e-tjänsten Ombord.
 • Ditt barn går på skolskjutsskola men uppfyller inte avståndskravet. Då kan du ansöka om skolskjuts om det behövs på grund av trafikförhållandena.
 • Ditt barn har vårdnadshavare boende på olika adresser och vill ha skolskjuts från den adress där eleven inte är folkbokförd.
 • Ditt barn går i grundskolan och har en funktionsnedsättning och går på sin skolskjutsskola. Kom ihåg att skicka in ett intyg varje läsår.
 • Ditt barn vill åka med den upphandlade skolbussen men går på en annan skola än sin skolskjutsskola. I detta fall kan du ansöka om skolskjuts "i mån av plats".
 • Du som vårdnadshavare vill ha ersättning för självskjuts till en annan skola än elevens skolskjutsskola.
 • Ditt barn har omsorg, kvällar, nätter och helger.

Vid ansökan på grund av funktionsnedsättning måste du inkludera ett läkarintyg i din ansökan i e-tjänsten Ombord. Läkarintyget får inte vara äldre än 6 månader och ska beskriva och förklara elevens förmåga och begränsningar när det gäller att gå, cykla eller åka buss till och från skolan.

Skolskjuts för elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola behöver inte ansöka om skolskjuts. Vårdnadshavare kan gå in i Ombord och ta del av beslut om skolskjuts.
Om beslut saknas ber vi vårdnadshavaren kontakta skolan som eleven är placerad på.

Elevresa för elever i gymnasieskolan

Elever i gymnasiet har inte rätt till skolskjuts utan rätt till ersättning för sina kostnader för att ta sig till skolan om avståndet är mer än 6 kilometer från folkbokföringsadressen. Vi kallar det för elevresa. Det innebär att eleverna får ett busskort eller kontant ersättning motsvarande kostnaden för ett busskort.

Elever i gymnasiet har inte rätt till skolskjuts utifrån funktionsnedsättning eller trafikförhållande.

Elever folkbokförda i annan kommun och som läser på gymnasieskola i Linköpings kommun vänder sig till sin hemkommun för busskort.

Elever i blivande årskurs 1 på gymnasiet

Inför gymnasiestarten hösten 2023 behöver du som blivande elev i årskurs 1, och har rätt till busskort, inte ansöka om busskort. Det är däremot viktigt att du behåller ditt befintliga busskort, eftersom just det busskortet kommer laddas under din tid på gymnasiet. Du behöver alltså bara behålla ditt tidigare busskort.

När den slutliga antagningen till gymnasieskolorna är klar i början av augusti fattar kommunen beslut om vilka elever som ska få busskort. Elever som uppfyller avståndskravet, 6 kilometer mellan folkbokföringsadress i Linköpings kommun och skola, får automatiskt busskort.

Från och med den 10 augusti kan du se i Ombord om du fått beslut om busskort och då kommer ditt busskort att laddas. Från och med den 14 augusti kan du använda ditt busskort för att resa till och från skolan.

Har du sedan tidigare inte ett busskort men uppfyller kraven får du ett busskort hemskickat.

Elever i blivande årskurs 2 och 3 på gymnasiet

Inför gymnasiestarten hösten 2023 behöver du som blivande elev i årskurs 2 och 3 tacka ja eller nej till busskort. Det gör du i e-tjänsten Ombord. Detta gäller elever som till hösten börjar i årskurs 2 och 3 på gymnasiet och har mer än 6 kilometer till skolan. Dessa elever får automatiskt ett beslut om busskort. För att läsårsbiljetten ska laddas på ditt busskort måste du själv gå in i e-tjänsten Ombord och tacka ja till busskortet. Om du gjort detta före 31 maj är du garanterad att ha ett fungerande busskort till skolstart. Men du kan tacka ja även efter 31 maj. Ju snabbare du gör det desto större är chansen att du får ditt busskort i tid. Det är du som elev som behöver gå in i tjänsten och tacka ja. Dina föräldrar kan inte göra det åt dig.

I e-tjänsten loggar du in med bank-id. Om du inte har bank-id skriver du till skol[email protected] och bekräftar att du vill ha busskortet.

Kom ihåg att behålla tidigare busskort. Läsårsbiljetten laddas nämligen på befintligt kort för de elever som hade busskort förra läsåret. Har du inte något busskort sedan tidigare får du ett hemskickat.

Om du hellre vill ha kontant ersättning för att själv ta dig till skolan tackar du nej till erbjudandet om busskort och ansöker sedan om ersättning för självskjuts.
En läsårsbiljett gäller från terminsstarten i augusti till vårterminens slut, och är giltig måndag-fredag, mellan klockan 05:00 och 19:00. Biljetten är inte giltig under sommarlovet.

Elever som fyller 20 år

Eleven har rätt till ersättning för elevresa fram till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år. Efter att en elev har fyllt 20 år får eleven söka eventuella elevresor via centrala studienämnden, CSN.

Elever som studerar på annan ort

Elever i gymnasieskolan kan erbjudas reseersättning i form av läsårsbiljett för den allmänna kollektivtrafiken fram till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Reseersättning beviljas om färdväg (cykel- eller gångväg) mellan hem (elevens folkbokföringsadress) och skola är minst sex kilometer enligt de gränslinjer som fastställs för varje skola.

Elever som studerar på annan ort, och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag, kan ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnader för boende på studieorten. Bidraget kan sökas om eleven studerar på kommunal eller landstings/regiondriven gymnasieskola.

Elever som får inackorderingstillägg kan inte ansöka om läsårsbiljett. Om du som elev har för avsikt att ansöka om inackorderingstillägg ska du meddela Kontakt Linköping att du inte vill ha något busskort.

Läs mer via länken nedan:

Ersättning självskjuts

Ersättning för självskjuts avser att täcka kostnaderna för transport av elever till och från skolan när de bor tillsammans med sina vårdnadshavare. Ersättningen varierar beroende på om resan sker inom eller utanför stadszonen och om elevens boendesituation är sammanboende eller växelvis. För läsåret 2023/2024 är ersättningen inom stadszon 4 800 kronor och utanför stadszon 5 650 kronor. För växelvist boende är ersättningen inom stadszon 2400 kronor och utanför stadszon 2825 kronor.

Sammanboende vårdnadshavare - resa inom stadszon:

Om eleven kan använda en biljett för stadszonen för att resa mellan hemmet och skolan, kommer ersättningen att motsvara kostnaden för en 365-dagarsbiljett för detta ändamål.

Sammanboende vårdnadshavare - resa utanför stadszon:

Om eleven måste resa utanför stadszonen för att nå skolan, kommer ersättningen att motsvara den kostnad som kommunen har för en biljett under ett läsår.

Ersättning från växelvis boende - resa inom stadszon:

Om eleven kan använda en biljett för stadszonen för att resa mellan någon av vårdnadshavarna och skolan, kommer ersättningen att täcka hälften av kostnaden för en 365-dagarsbiljett.

Ersättning från växelvis boende - resa utanför stadszon:

Om eleven behöver resa utanför stadszonen för att nå skolan kommer ersättningen att täcka hälften av kommunens kostnad för en biljett under ett läsår.

Vanliga frågor

Mellan vilka klockslag och datum gäller busskortet?

En läsårsbiljett gäller från terminsstarten i augusti till vårterminens slut, och är giltig måndag-fredag, mellan klockan 05:00 och 19:00. Biljetten är inte giltig under sommarlovet

Gäller busskortet även under skollov?

Inte under sommarlovet men de andra loven.

Kan jag resa utanför Linköping kommun med mitt busskort? 

Ja. Man kan resa utanför Linköpings kommun. Busskorten gäller inom hela länet inom tidsintervallet för skolbusskort.

Jag har tappat bort mitt busskort. Vad gör jag då?

Grundskola: Du tar kontakt med skolexpeditionen. Det kostar 200 kr att få ett nytt.

Gymnasieelev som är folkbokförd och studerar inom kommunen: Du tar kontakt med skolexpeditionen. Det kostar 200 kr att få ett nytt.

Gymnasieelev som är folkbokförd i Linköpings kommun, men som studerar i annan kommun: Du hämtar ett nytt busskort på plats hos Kontakt Linköping på Stadsbiblioteket. Du behöver legitimera dig, ombud behöver legitimera sig och kunna visa legitimation för eleven eller ha kontakt med eleven som får legitimera sig med mobilt Bank-id. Det kostar 200 kr att få ett nytt.

Gymnasieelev som är folkbokförd i annan kommun, men studerar i Linköping: Du får kontakta din hemkommun.

Upphandlad skolbuss: I den upphandlade skolbussen delar bussbolaget ut ett busskort till elever som börjar resa med den upphandlade skolbussen.

Borttappat eller skadat busskort ersätts av bussbolaget. Bussbolaget tar ut en administrativ avgift för att ersätta det gamla busskortet.

Kan jag komplettera upp mitt busskort?

Nej det går tyvärr inte.

Jag har funktionshinder. Får jag busskort automatiskt?

Om eleven uppfyller avståndskriterierna får eleven busskort utan att ansöka.
Annars måste eleven gå på sin skolskjutskola och ansöka via Ombord och bifoga ett intyg som inte är äldre än 6 månader.

Hur snabbt får jag busskort/läsårsbiljett om jag flyttar inom Linköping under terminen?

Handläggningstiden för busskort/läsårsbiljett är cirka fem veckor.

Jag har flyttat men går fortfarande kvar på samma skola. Får jag busskort automatiskt?

Om du flyttar behöver du göra en ansökan om busskort/läsårsbiljett från den nya adressen via Ombord.

Jag ska gå i skola i annan kommun. Får jag busskort då?

Elever i grundskolan får inte busskort till annan kommun.

Elever som är folkbokförda i Linköping men går på gymnasiet i en annan kommun i Östergötland (eller Tranås) har rätt till läsårsbiljett. Kontakta skolskjuts@utb.linkoping.se om du går på gymnasiet och inte har fått ett busskort.

Elever som bor i en annan kommun men går på gymnasiet i Linköping vänder sig till sin hemkommun för busskort.

Jag har skolskjuts. Får jag ta med en kompis på bussen?  

Nej. Kompisen behöver ha ett eget busskort eller lösa egen biljett, om ni åker med Östgötatrafiken.

Avboka resor på Östgötatrafikens beställningscentral:

Måndag-fredag klockan 07:00 - 15:30, telefon 013-21 12 00
Alla dagar klockan 06:00 - 23:00, telefon 0771-71 10 20

När du avbokar via e-post uppge namn och personnummer på den som skulle resa samt vilken resa det gäller.

Om eleven åker upphandlad skolbuss har eleven fått information hemskickad från skolan, med kontaktuppgifter till det bussbolaget som kör bussen. Ta kontakt direkt med bussbolaget.

Skolskjuts i bil ska ta kontakt med Östgötatrafikens beställningscentral
013 - 21 12 00 måndag-fredag kl 07:00 - 15:30
0771 – 71 10 20 alla dagar kl 06:00 - 23:00

Har eleven busskort och åker med kollektivtrafiken, felanmäl hos Östgötatrafiken:

Elever i grundskolan, som bor på två adresser, har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av föräldrarnas folkbokföringsadresser och elevens skola uppfyller kommunens kriterier för skolskjuts.

Båda adresserna ska vara inom Linköpings kommun.

Ansökan om skolskjuts gör du via Ombord.

Som grundregel får eleven bara skolskjuts om hen går på sin skolskjutsskola. Undantag kan göras om eleven har önskat sin skolskjutsskola men inte får placering där, och inte heller på annan önskad skola. Då placeras eleven på den närmsta kommunala skola med ledig plats och har rätt till skolskjuts, om avståndskriterierna* uppfylls.

Har eleven valt en annan skola, och kommit in där, får hen istället för skolskjuts ett busskort för allmän kollektivtrafik, om avståndskriterierna* uppfylls. Detta ges som en kommunal service i Linköpings kommun. 

Självskjuts

Busskortet kan även växlas mot ersättning för självskjuts, där busskortets värde istället betalas ut som ett bidrag för att vårdnadshavaren kör barnet till och från skolan.

Om fler syskon går på samma skola, och bor på samma folkbokföringsadress, kan endast en ersättning ges per familj.

Ansökan om ersättning för självskjuts gör du via Ombord inför varje nytt läsår.

För mer information kontakta aktuell skolas expedition.

* Avståndet mellan folkbokföringsadress och skolan är minst två kilometer för förskoleklass till och med årskurs 3, minst tre kilometer för årskurs 4-6 och minst fyra kilometer för årskurs 7-9. 

När eleven går på sin skolskjutsskola

I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera undantag från reglerna så att en elev beviljas skolskjuts. Ansökan om skolskjuts gör du via Ombord.

Faktorer man tar hänsyn till:

 • Trafikförhållanden.
 • Funktionsnedsättning hos en elev kan motivera att skolskjuts ordnas. (Detta ska styrkas med intyg.)
 • Andra särskilda omständigheter.

Vad säger Skollagen?

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. (Skollagen 10 kap 32§)

Om du som vårdnadshavaren hellre skjutsar eleven till och från skolan kan du ansöka om ersättning för självskjuts. Då får du samma belopp som en läsårsbiljett kostar.

Om fler syskon går på samma skola, och bor på samma folkbokföringsadress, kan endast en ersättning ges per familj.

Ansökan om ersättning för självskjuts sker via Ombord och görs inför varje nytt läsår. Ersättningen betalas ut vid två tillfällen under läsåret, i oktober för höstterminen och i februari för vårterminen.

För att ansöka om självskjuts i Ombord väljer du "Annan orsak" och skriver "Ersättning självskjuts" i fritextfältet. Skriv även bank, clearing- och kontonummer för utbetalning.  

Om du är nyinflyttad i Linköpings kommun ansöker du om skolskjuts via skolskjutstjänsten Ombord.

För att kunna göra ansökan om skolskjuts behöver barnet vara folkbokfört i kommunen.

När du flyttar till en ny adress behöver du skicka in en ny ansökan om skolskjuts. Du behöver även bifoga intyg på flyttanmälan som du hämtar på Skatteverkets hemsida.

Om du inte längre behöver skolskjuts efter flytten meddelar du det till [email protected].

Ja, ni behöver fylla i en ansökan för läsåret och en ansökan för sommarlovet. Ansökan om skjuts mellan skola/fritids och omsorg gör ni via Ombord.

Till och från fritids finns det ingen skolskjuts. Det är bara till och från skolan.

Ni kan göra en ansökan om skolskjuts i bil via Ombord. Det görs sedan en individuell bedömning.

Mitt barn måste gå långt på trafikerad väg, vem bestämmer var hållplatserna ska ligga, och vilken hållplats mitt barn hänvisas till? 

Det görs i samråd med trafikingenjörer, som gör en bedömning utifrån trafiksäkerheten. Går eleven på sin skolskjutsskola kan ni skicka in ansökan via Ombord och uppge trafikförhållanden som orsak, så görs en individuell bedömning utifrån ansökan.

I beskedet om skolskjuts finns anvisningar hur du kan överklaga. Det går till på olika sätt beroende på orsak:

 • Du har ansökt om skolskjuts till ditt barns skolskjutsskola men fått avslag. Då överklagar du enligt den instruktion som finns i beskedet om beslut.
 • Du har ansökt om skolskjuts till annan vald skola och fått avslag. Då överklagar du genom en så kallad laglighetsprövning. Överklagan skickas då direkt till förvaltningsrätten i Linköping.

Vid övriga frågor ta kontakt med Kontakt Linköping 013-20 60 00.

Både Linköpings kommun, elevens skola, bussbolaget, föräldrarna och eleven har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Elevens ansvar

Elevens ansvar är att följa föreskrivna regler, som till exempel bältesanvändning, ordningsregler med mera.

Förälderns ansvar

Föräldern har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och  skolskjutshållplatsen, till dess att eleven stiger på skolskjutsen.
Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd. Föräldern har ansvar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.

Entreprenörens ansvar

Under transporten är det entreprenören (buss-/taxibolaget) som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda skolskjutshållplatser.

Skolans ansvar

När eleven kommer till skolan är det personalen vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd, då skolan ansvarar tills eleven går på skolskjutsen.

En elev som skadar sig kan via kommunens försäkringsbolag få ersättning för tillfällig taxi till och från skolan, om skadan hindrar eleven från att ta sig till och från skolan på egen hand.

Tillfällig taxi som ersätts av ett försäkringsbolag inräknas inte i kommunens skolskjutsverksamhet och det är föräldrarna, som i samråd med försäkringsbolaget beställer och organiserar taxiresorna.

Mer information om kommunens försäkringsbolag hittar du här:

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 5 december 2018