Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer, avgifter och regler

Här finns information om vem som har rätt till barnomsorg, svar på vanliga frågor samt länk till vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du ansöka om och säga upp plats, svara på platserbjudande, anmäla inkomstuppgift samt lämna kontaktuppgifter.

Från och med den 20/12 är det i den nya ansökningswebben du hanterar dina ärenden. När du har ett nytt ärende eller fått ny information att hantera/läsa kommer du få notifiering via e-post och/eller sms från systemet.

Den nya ansökningswebben når du med hjälp av e-legitimation via sidan Inloggning vårdnadshavare.

Ärenden som har inkommit via det gamla systemet, Dexter, är överflyttat till den nya ansökningswebben.


På den nya ansökningswebben kan du som inloggad via e-legitimation

 • Ansöka om barnomsorgsplats med hjälp av bank-id
  • Undantag - är du bosatt utanför Linköpings kommun ansöker du utan e-legitimation och när din ansökan är hanterad kan du logga in och sköta dina ärenden med hjälp av e-legitimation
 • Mina ärenden
 • Godkänna platserbjudanden
 • Se ärendehistorik
 • Placering/Uppsägning
 • Säga upp plats
 • Min familj
 • Se familjebild
 • Mina uppgifter/inkomstanmälan
 • Ändra inkomst
 • Ändra kontaktuppgifter (mail, telefonnummer)

Vem kan få barnomsorg?

 • Barn 1-13 år, när föräldrarna arbetar eller studerar och därmed har behov av barnomsorg. Barn 1-5 år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg. Barn 6-13 erbjuds fritidshem.

 • Barn 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa eller är föräldralediga med syskon. 
  Dessa barn erbjuds normalt förskola och pedagogisk omsorg fyra timmar per dag i den kommunala verksamheten.
 • Barn 3-5 år utan tillsynsbehov.
  Dessa barn har rätt till allmän förskola. Det innebär att barnen får vara fyra timmar per dag i Linköpings kommunala förskolor under skolans terminstider.

 • Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling.
  Dessa barn kan få plats i barnomsorgen även om föräldrarna inte studerar eller arbetar.

Vad inkomst grundar sig barnomsorgsavgiften på?

Barnomsorgsavgiften grundar sig på den inkomst som hushållet har tillsammans; Lön före skatt (bruttolön), sjukpenning, föräldrapenning och andra inkomster som ni betalar skatt för. 

Inkomstanmälan

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar i barnomsorgen
 • En gång om året, var 12:e månad
 • När hushållets inkomst ändras
 • Efter begäran från kommunen

Vårdnadshavare med barn i barnomsorgen är skyldiga att lämna in uppgifter om hushållets inkomst. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas när barnet börjar i barnomsorg, samt när det sker förändringar i hushållets samlade inkomst, dock minst en gång om året.

Observera att inkomstuppgift ska lämnas var 12:e månad även om inkomsten inte har ändrats.
Om vårdnadshavare inte lämnar aktuella inkomstuppgifter för hushållet en gång per år, eller efter skriftlig uppmaning, kan vårdnadshavaren bli inplacerad i den högsta avgiftsklassen.

Delad faktura

Barn med separerade vårdnadshavare där båda vårdnadshavarna har behov av barnomsorgsplats, gör varsin inkomstanmälan, en för respektive hushåll. Varje vårdnadshavare får en egen faktura. Detta kallas delad faktura.

Undantag

Vårdnadshavare som anmäler inkomster som överstiger taxans högsta inkomstklass (från 1 januari 2022 är den 52 410 kr kronor per månad) placeras i högsta avgiftsklassen och behöver därefter inte lämna inkomstuppgift var 12:e månad.

Mer information om avgiftsregler finns att läsa i broschyren Regler och riktlinjer längre ner på sidan, 

 Förskola
Familjedaghem
Flerfamiljssystem
1-2 år
Förskola
Familjedaghem
Flerfamiljssystem
3-5 år
Barn 1

3% av inkomsten,

dock högst
1572
kronor/ månad

2,1 % av inkomsten,

dock högst
1101
kronor/ månad

Barn 2 2% av inkomsten, 

dock högst
1048
kronor/ månad

1,4 % av inkomsten,

dock högst 
734
kronor/ månad

Barn 3

1% av inkomsten,

dock högst
524
kronor/ månad

0,7% av inkomsten, 

dock högst
367
kronor/månad

Barn 4
och så vidare

0% av inkomsten 0% av inkomsten

Frågor och svar

När får man reda på om man har fått en plats?

Vår ambition är att erbjuda plats senast två månader innan barnet börjar sin inskolning (placeringsstart).

När har jag rätt till en förskoleplats?

För att erbjudas en plats i barnomsorg måste ditt barn ha fyllt ett år.

När du har stått i kö i fyra månader, till en kommunal förskoleplats, är du garanterad en kommunal förskoleplats, om du:

 • arbetar eller studerar (har tillsynsbehov)
 • är föräldraledig
 • är arbetssökande

I mån av plats kan barn erbjudas placering tidigare än inom fyra månader..

Hur vet jag att mitt barn finns med i kön till plats i förskolan?

Du kan i e-tjänsten för barnomsorg se att ditt barn köar till de förskolor du uppgett och vilket datum du önskat placering.

Om jag vill senarelägga mitt önskade placeringsdatum, vad händer då?

Du får ett nytt ködatum och placeras efter det datumet i kön. 

Vad är ködatum?

Ködatumet är det datum som infaller fyra månader innan det datum ditt barn ska börja i barnomsorgen.

Exempel: Ska ditt barn börja på förskolan den 1 maj måste du ansöka senast 1 februari för att vara garanterad en plats den 1 maj. 

Vilket barn får plats först om fler barn önskar samma datum?

Fördelningen av platser sker utifrån:

 1. förtur
 2. kötid
 3. syskon på förskolan
 4. ålder

Vi skall flytta från en stadsdel till en annan stadsdel, har vi förtur eftersom vi redan har platser?

Nej, ni får ställa er i kön till det område som ni önskar.

Innan ni kan göra ändringar i vår e-tjänst måste vi ha behandlat pågående ärende först. 

Vi skall flytta inom Linköping, kan vi ha våra förskoleplatser kvar?

Ja, det går bra.

Måste jag ansöka till fritids/öppen fritids?

Ja, ansökan görs i e-tjänsten högre upp på den här sidan.
Fritidshemmet kontaktar er inför fritidsstarten.

Måste jag börja det datumet jag är erbjuden plats?

Ja, det är det datum du har uppgett som önskat placeringsdatum.

Vad gäller för inskolningen?

Skall man räkna in inskolningen på förskolan, när man anger vilket datum man vill börja?

Ja. Inskolningstiden beräknas vara två veckor.

Finns det någon betalningsfri månad?

Nej, i Linköpings kommun fördelas barnomsorgsavgiften på samtliga 12 månader.

Vad händer om jag inte betalar fakturan i tid?

Det kommer en ny faktura med 60 kr i påminnelseavgift efter cirka en vecka. 20 dagar efter förfallotiden (sista datum för betalning) går obetald faktura till inkasso.

Har du synpunkter på fakturan för juli månad, betala den så länge, och kontakta sedan din barnomsorgshandläggare i augusti, för eventuella åtgärder.

Varför har jag fått en faktura för juli månad, mitt barn slutade fritids/förskolan/öppen fritidsverksamhet i juni?

Det är alltid två månaders uppsägningstid. Uppsägning görs alltid i e-tjänsten på vår hemsida, inte till personalen på förskolan/fritidshemmet.

Barn födda -16 skrivs ut 2022-07-31 från förskolan om uppsägning inte gjorts tidigare.

Barn födda -09 skrivs ut 2022-06-09 från fritidshem/öppen fritidsverksamhet om uppsägning inte gjorts tidigare.

 

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, har så kallad delad faktura.

Ska båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg?

Barnet har en barnomsorgsplats, men vårdnadshavarna ska räknas som separata hushåll och får varsin räkning (delad faktura). Räkningen baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. Respektive vårdnadshavare betalar 50 % av avgiften för det aktuella barnet.

Om vårdnadshavare separerar och flyttar till olika folkbokföringsadresser ska båda vårdnadshavare, om ni båda har behov av omsorg, ha en egen placering. Den vårdnadshavare som inte är räkningsmottagare söker därför en ny placering på den förskola där eleven redan går. Ni blir då båda räkningsmottagare, med varsin faktura.

Uppsägning av plats för vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll

Respektive vårdnadshavare säger upp sin del av platsen på kommunens hemsida. Två månaders uppsägningstid gäller. Observera, då ena platsinnehavaren säger upp sin del av platsen, går hela betalningsansvaret över till den andra platsinnehavaren som har tillsynsbehov.

Inkomstkontroll- för rätt barnomsorgsavgift

Linköpings kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Därför genomförs kontinuerligt en kontroll av detta. Den som betalat för mycket eller för litet, kan komma att få tillbaka eller betala mellanskillnaden i efterhand.

Vid inkomstkontroll kontrolleras hur mycket barnomsorgsavgift ni betalat under det aktuella året. Detta jämförs med Skatteverkets uppgifter om den inkomst ni deklarerat. Vi tar också hänsyn till om ni i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter, på grund av en omräkning i samråd med en barnomsorgshandläggare.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Jag har fått en faktura, men jag har inte möjlighet att betala hela fakturan på en gång. Hur gör jag?

Kontakta oss via e-post: 

Vi kan i de flesta fall lägga upp en avbetalningsplan för att underlätta återbetalningen. Du betalar ingen ränta eller några avgifter för detta.

Jag tror inte att den nya avgiften stämmer. När kan jag begära omräkning av en faktura?

Den vanligaste orsaken till omräkning av den nya avgiften är att en eller två betalningsansvariga personer i hushållet har en ojämn inkomst under det år vi kontrollerar. Det kan till exempel bero på att man en del av året har studerat, varit arbetssökande eller varit föräldraledig.

För att beräkna den nya avgiften görs samma beräkning som när du fick de ursprungliga fakturorna.  Som inkomstunderlag använder vi hushållets taxerade årsinkomst, från Skatteverket. Årsinkomsten delas sedan på tolv för att få fram månadsavgiften. 

Om du tror att det ger en felaktig bild av din inkomst under kontrollåret så kan det vara värt att ta kontakt med oss och fråga hur det ser ut just i ditt fall.

Vad räknas som inkomst när ni beräknar hur mycket barnomsorgsavgift jag ska betala?

Rent allmänt kan man säga att det som ni betalar skatt för ligger till grund för vilken barnomsorgsavgift ni ska betala. Det finns ett fåtal undantag från detta. Du hittar några exempel på sådana i broschyren Regler och riktlinjer, som finns längre ner på den här sidan.

Den inkomstuppgift som vi hämtar från Skatteverket och använder i våra beräkningar är er taxerade förvärvsinkomst (det vill säga inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet).

Räknas studiebidrag eller lån från CSN som inkomst?

Nej. Studiebidrag och studielån är inte skattepliktiga och räknas inte som inkomst.

Jag har inte haft någon lön under det år som ni kontrollerar. Varför har jag fått en faktura?

Som underlag vid beräkning använder vi de uppgifter som du eller ni lämnat till Skatteverket, i deklarationen för det aktuella året. Det finns flera andra former av inkomst än lön, som är skattepliktiga och utgör underlag för barnomsorgsavgift. Detta kan till exempel vara föräldrapenning eller sjukpenning. Du hittar en lista med fler exemplel på inkomster i Regler och riktlinjer längre ner på den här sidan.

Det finns många tillfällen då vårdnadshavare vill fotografera och filma sina barn, exempelvis vid högtider och annat firande. För att skydda den enskilda individen har Utbildningskontoret i Linköpings kommun tagit fram bestämmelser för fotografering i förskolan.

I förskolan råder stark sekretess. Förskolan är inte en allmän lokal i bemärkelsen att alla har rätt att vistas där. Det är viktigt att förskolan är en trygg miljö för våra barn.

I förskolan finns ibland önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar. Dessa önskemål står utanför den pedagogiska dokumentation som förskolans personal hanterar och som är underlag till barnens portfolio och även för annan information. Idag sprids fotomaterial på ett sätt som vi inte kan kontrollera, via bloggar och sociala media t ex Facebook. Att bilder på barn i våra förskolor sprids på detta sätt är oftast helt harmlöst men kan få konsekvenser som förskolan inte kan medverka till exempelvis att barn med skyddad identitet syns på bilder. Bildpublicering på exempelvis Facebook kan innebära en kränkning enligt personuppgiftslagen.

Foton, där man kan identifiera en person, är en personuppgift och sådana får inte läggas ut på internet om de kan uppfattas som kränkande. För att vara säker på att bilden inte bedöms som kränkande samt för att vara säker på att barnet inte har skyddade adressupppgifter bedömer kommunen att man bör fråga berörda barns vårdnadshavare om samtycke till publicering.

För att kunna hantera den här frågan på ett ansvarsfullt sätt i de kommunala förskolorna gäller följande:

 • Endast förskolans personal fotograferar i den dagliga verksamheten för att dokumentera den pedagogiska verksamheten.
 • Vårdnadshavare och andra anhöriga får endast under ”ordnade” former fotografera sina egna barn vid olika tillställningar, efter personalens anvisningar.

Senast uppdaterad den 21 april 2022