Lambohovs förskolor

Förskoleområdet Lambohov ligger i sydvästra Linköping och berör ca 500 barn.

Området består av 9 förskolor.

Området leds av en rektor och tre biträdande rektorer. I området jobbar ca 90 medarbetare: förskollärare, barnskötare, två försteförskollärare, en specialpedagog, en pedagogista, en bemanningsplanerare, en vaktmästare, en administratör samt en processtödjare.

Gemensamt tema

Samtliga förskolor i Lambohov har sedan en tid tillbaka jobbat med lärandet för hållbar utveckling genom ett gemensamt tema.

Ett övergripande tema i området är ett sätt att peka ut en riktning för det pedagogiska arbetet, något att samlas kring.  Ett gemensamt tema skapar också möjlighet till att sätta igång mer långsiktiga och djupgående processer tillsammans med barnen.

Utifrån det gemensamma temat skapar varje avdelning sitt eget projekt där barnens intresse är utgångspunkten för lekfulla undervisningssammanhang.

Aktuellt tema ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”

Detta är ett bevingat uttryck som påminner oss att kritiskt tänkande är drivkraften för utvecklingen. Kreativt tänkande inspirerar idéer och idéerna i sin tur inspirerar förändring. Att öka förmågan till kritisk analys är därför ett centralt mål för all utbildning i Sverige.

Utvecklingsarbete

Förskoleområdet har ett pågående utvecklingsarbete med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ett projekterande förhållningssätt. Genom olika forum som till ex. utvecklingsgruppen, arbetsplatsmöten och nätverksträffar har personalen möjlighet att bidra till utvecklingsarbetet samt ta del av fortbildningsinsatser. 

Prioriterat läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa (Lpfö 18, s.13).

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 mars 2020