Om förskolan

Förskolan består av fyra avdelningar; Östra, Västra, Norra samt Södra som är den mindre byggnaden. Gården är gemensam för de båda husen. Förskolan har egen kokerska. Vi vill ge varje barn goda förutsättningar för ett livslångt lärande!

FSK Fogdegatan 60 A

Förskolan Fogdegatan 60A

Språkutveckling

Vår förskola ligger i ett mångkulturellt område och därför lägger vi stor vikt vid barnens språkutveckling på såväl svenska som barnens modersmål. För att främja barnens språkutveckling använder vi oss av ett varierat material t.ex. flanosagor, ordbilder, sångpåsar samt rim och ramsor.

Barnens delaktighet och inflytande

Vi anser att alla barn är kompetenta och tycker det är viktigt att ta tillvara på varje barns åsikter och tankar, därför utgår vi från deras intressen, förmågor och förutsättningar i vår pedagogiska verksamhet.

Lära i leken 

Barn lär genom lek och därför har leken en central roll hos oss. Vi pedagoger deltar aktivt i barnens lek för att stimulera och stödja deras utveckling. Genom att vara ständigt närvarande kan vi ta tillvara spontana lärtillfällen som uppkommer under dagen.

Pedagogiska miljöer 

Vi vet att barn lär sig olika saker i olika miljöer. Vår innemiljö ska locka till utvecklande lek och lustfyllt lärande. Därför anpassar vi kontinuerligt lekmiljön utifrån barnens behov och intressen. Vi har en varierad utemiljö som erbjuder barnen många utmaningar och går ut varje dag. Vi ser också vikten av att låta våra barn utmanas av andra miljöer. Därför använder vi vår närmiljö och gör utflykter så ofta vi har möjlighet.

Samarbete

På Fogdegatan 60 arbetar vi pedagoger aktivt för att utveckla bra samarbete mellan avdelningarna. Vi skriver gemensamma mål för hela huset och vi för gemensamma diskussioner kring vår verksamhet samt barns utveckling och lärande.

 Avdelning Norra

 tel. 013-26 35 20 

 Avdelning Västra 

 tel. 013-26 35 21

 Avdelning Östra

 tel. 013-26 35 22
     073-140 80 14

 Avdelning 60B

 tel. 013-20 72 33

 Kök

 tel. 013-26 32 16

Förskolan Fogdegatan 60A

Skicka e-post till Förskolan Fogdegatan 60A

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 21

Besöksadress: Fogdegatan 60A (se karta)

Postadress: Förskolan Fogdegatan 60A
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskfogdegatan60a http://www.linkoping.se/fskfogdegatan60a

Förskolechef: Linda Østergaard Hansen
Telefon: 013-29 48 21

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 oktober 2018