Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Utvecklingsplan

I Förskolor Skäggetorps gemensamma utvecklingsplan beskrivs områdets vision, systematiska kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering, övergripande och prioriterade mål samt metoder. Gemensam handlingsplan finns även gällande IKT.

Vision och värdegrundsarbete

Visionen ”En förskola för alla där människor och kunskap växer” fungerar som ett paraply för vårt förhållnings- och arbetssätt. Som ett extra stöd för att arbeta med visionen har förskolorna i området också samarbetskontrakt/vår förskolas värdegrund. Varje förskola reviderar årligen sin Plan mot kränkande behandling och dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering.

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

Förskolans personal ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som har ansvar för vad.

Kvalitetsrapport

Dokumentation är en förutsättning för att kartlägga verksamheten och identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. Verksamhetens resultat ska följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till forskning och beprövad erfarenhet. Kvalitetsrapporten är arbetslagens verktyg för dokumentation och uppföljning.

IKT-plan

Barnen i förskoleverksamheten ska med stöd av pedagogerna kunna använda digitala verktyg som ett medel för att uppnå målen i läroplanen. Vilken roll förskolechefer, pedagoger och barn har i detta beskrivs i Handlingsplan för IKT som är gemensam för Skäggetorps förskolor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 december 2016