Handlingsplaner

Sammanfattning av handlingsplaner för förskolor och annan pedagogisk omsorg i Linghem/Gistad.

Lokal arbetsplan

Förskolor och annan pedagogisk omsorg i Linghem/Gistad arbetar efter läroplanen (Lpfö98/10), verksamhetsuppdraget från kommunen samt den områdesgemensamma lokala arbetsplanen.

Arbetsplanen är uppbyggd utifrån ”Kvalitetsutveckling i Linköpings förskolor” (KUL) som är ett material för kvalitetssäkring i kommunen. I Läroplan för förskolan (Lpfö-98/10), står bland annat att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Det ska vara en rolig, trygg och lärorik verksamhet för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk miljö där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Trygghetsplan

Förskolor och annan pedagogisk omsorg i Linghem/Gistad har utarbetat en Trygghetsplan som är specifik för varje förskola utifrån lagen (2008:567) om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever.

Vår vision

Alla barn ska känna trygghet och kunna trivas i vår förskola.

Varje barn ska bli sedd, positivt bekräftad och få de bästa möjligheter och förutsättningar att utvecklas.

I enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skolverkets allmänna råd, Arbete mot diskriminering och kränkande behandling (2014) skall vi uppmuntra, stärka och utveckla barnens:

  • förmåga till empati och visa omtanke för andra människors situation
  • öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar, levnadssätt och kulturer
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemma

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 mars 2019