Handlingsplaner

Årskurs F-6

 • Vi kränker aldrig någon. Om vi ändå ser eller hör att någon blir utsatt för en kränkning, tar vi genast hjälp av en vuxen.
 • Vi cyklar inte på skolgården. Cyklar och kickbikes parkeras i cykelställen.
 • Vi håller oss innanför skolgårdsgränserna.
 • Från och med åk 4 får vi åka kickbike, skateboardoch inlines på ramperna under skoltid. Då använder vi hjälm!
 • Vi använder inte mobiltelefonerna under skol-och fritidstid utan pedagogs tillåtelse.
 • Vi använder inte parfym eller annat som doftar starkt.
 • Vi tar inte med något till skolan som innehåller nötter.
 • Vi kastar inte snöboll, äpplen eller andra föremål.
 • Vi är rädda om vår skola. Om vi har sönder något med flit kan vi bli ersättningsskyldiga.
 • Vi leker inga våldslekar.

Årskurs 7-9

Ljungsbro skola åk 7-9 är en skofri skola.
Som elev har du rättigheter när det gäller skoldagarna och för varje rättighet följer också en skyldighet.

Rättigheter

Skyldigheter

Jag har rätt att bli respekterad av alla, både elever och personal, på skolan.

Jag visar respekt för alla, både elever och personal, på skolan.

Jag har rätt att känna trygghet och inte utsättas för psykiska och fysiska kränkningar.

Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk och utsätter ingen för psykiska eller fysiska kränkningar.

Jag har rätt till garanterad undervisningstid.

Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder lektionstid till skolarbete.

Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö.

Jag bidrar till en god arbetsmiljö genom att kasta skräp i papperskorg, ta av mig ytterjacka på lektion och i matsalen, jag tar det lugnt inomhus, dricker inte energidryck och visar respekt och hänsyn till min omgivning.

Jag har rätt till ett bra arbetsklimat i skolan för att kunna göra ett bra arbete.

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat genom att lyssna på och följa instruktioner från lärare och annan personal.

Jag har rätt till lunch varje skoldag.

Skolmaten äter jag i skolmatsalen och jag lämnar min plats ren och städad efter mig.

Jag har rätt till en mobilfri lärmiljö där jag inte blir störd av ringsignaler, vibrationer, statusuppdateringar m.m från min egen eller andras mobiler/iPads.

All personlig elektronisk utrustning ska vara avstängd om ingen annan överenskommelse finns. Jag följer regler kring iPad/ Chromebook och lämnar elektronisk utrustning till lärare om så önskas.

Jag har rätt till en studieplats och när jag går i åk. 7-9 har jag rätt till ett eget låsbart skåp.

Jag tar ansvar för min studieplats, värdesaker, skåp och nyckel till skåp. Vid skador på skolans eller annans egendom blir vårdnadshavare ersättningsskyldiga.

Jag har rätt till en drogfri miljö.

Jag använder inte tobak eller andra droger under skoltid eller på skolans område.

Om du inte lever upp till dina skyldigheter och på så sätt påverkar andras rättigheter blir konsekvensen:

 • Tillsägelse/samtal med personal. Chans att rätta till det man gjort fel genom att till exempel be om ursäkt eller på annat sätt ställa saken tillrätta. Om detta inte fungerar tar skolans personal kontakt med vårdnadshavare. Gäller regelöverträdelsen användande av digital utrustning på ett otillåtet sätt har personal rätt att beslagta utrustningen till dagens slut samt meddela vårdnadshavare.

 • Om du fortsätter att inte leva upp till dina skyldigheter kallas du och vårdnadshavare till samtal med personal och rektor och ytterligare konsekvenser kan då bli aktuella.

Handlingsplan för skolnärvaro Ljung och Ljungsbro skola f-9

Ljung och Ljungsbro skola arbetar för att främja elevers närvaro i skolan genom att:

⋅     Undervisande lärare har ett inkluderande förhållningssätt

⋅     Aktivt arbeta för studiero

⋅     Aktivt arbeta för trygghet

⋅     Aktivt arbeta för att skapa goda relationer mellan lärare-elev och elev-elev

⋅     Aktivt arbeta för att öka elevernas delaktighet

⋅     Håltimmar minimeras vid schemaläggning (åk 7-9)

Syfte

Syftet med handlingsplanen är att snarast uppmärksamma och reagera på elevers frånvaro från skolan för att minska dess negativa konsekvenser. Ofta är den en indikator på att eleven befinner sig i en situation, i eller utanför skolan, som kan behöva uppmärksammas och stödjas. Syftet är att säkerställa  elevens rätt till utbildning genom att stödja eleven och samarbeta med vårdnadshavare.

Vårdnadshavares och skolans ansvar

Elever i grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9 omfattas av rätt till utbildning samt skolplikt enligt Skollagen kapitel 7.

 

Skolan har skyldighet att skyndsamt utreda anledning till en elevs frånvaro från skolan enlig Skollagen kapitel 7; Deltagande i utbildning: Utredning om frånvaro

19 a § Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektor, oavsett om det är frågan om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan(...).

Information

Personal informeras om handlingsplanen vid läsårsstart, ny personal informeras vid anställningens start. Informationen ges av elevhälsoteamet.

Vårdnadshavare informeras om handlingsplan vid skolstart och vid föräldramöten. Informationen ges av mentor.

Ansvar

All personal på skolan har till uppgift att främja närvaro samt uppmärksamma frånvaro i sitt dagliga arbete. Elevens mentor har huvudansvaret för att kontinuerligt se över elevens totala frånvaro och meddela vårdnadshavare samt agera utifrån arbetsgång. Som stöd till mentorns arbete sker månadsvis utskick av elevens totala frånvaro, både giltig och ogiltig, från elevhälsoteamet.

Registrering av elevers närvaro/frånvaro under skoldagen

Undervisande lärare registrerar elevers närvaro/frånvaro i början av lektionen och registrerar/fastställer i Dexter i slutet av lektionen. Om sjukfrånvaro inte registrerats och eleven inte kommer till skolan på morgonen kontaktar skolan skyndsamt hemmet.

 

Ogiltig frånvaro: Hel lektion/del av lektion, del av dag eller hel dag. Ansvarig lärare vid tillfället fyller direkt i frånvaron på Dexter. Vårdnadshavare kontaktas skyndsamt via sms/per telefon av skolpersonal. 

Arbetsgång

Elevfrånvaro

Åtgärd

Datum

Ansvarig

Vid flera dagars frånvaro

Mentor ringer hem för att fråga om   mående och erbjuda att skicka hem skolarbete.

Tredje frånvaro-

dagen

Mentor

Vid 15% frånvaro

-EHT ser över elevfrånvaro varje   månad och samråder med mentorer.

-Frånvaron lyfts vid   periodavstämning två gånger per termin, kopplat till elevens måluppfyllelse..

-Mentor tar kontakt med   vårdnadshavare som informerar om vikten av närvaro och konsekvenserna av   frånvaro. -Minnesanteckning skrivs in i elevakten (W3D3).

Första  mötet med EHT varje månad

Rektor

 

 

 

Mentor

Fortsatt  frånvaro 15%

-EHT ser över elevfrånvaro i   ärendeteam varje månad och dokumenterar mönster i elevens akt.  

 

-Mentor genomför Kartläggning av frånvaro och kontaktar   vårdnadshavare. https://docs.google.com/document/d/1bc4jZSAllW-yaW49-5U5twTPPGjSdDCtNPNaxwcC_5w/edit

En kopia lämnas till   specialpedagog och kurator och en anteckning skrivs i elevakten.

 

-Kartläggningen   –frånvaro lyfts på EHT. EHT tar fram   individuell plan i samråd med mentor.

 

-Utifrån individuell plan har   mentor uppföljning med elev och vårdnadshavare, varje vecka under 4 veckor.   Uppföljning kan ske via mejl eller telefon. Mentor återkopplar till   specialpedagog och kurator.

 

-En pedagogisk kartläggning påbörjas   om det inte är gjort alternativt uppdateras.

 

Första mötet

med EHT varje månad

Rektor

 

 

Mentor

 

 

 

 

 

EHT

 

 

Mentor

 

 

 

 

Initieras av EHT

 

Vid fortsatt hög frånvaro

-EHT genomför kartläggning i   ärendeteam

https://docs.google.com/presentation/d/1JCToH8fbkeKsPUaP-6eoUdbHGvgG2yfcVDsayEjBWEY/edit#slide=id.p2.

-EHT kallar till möte med vårdnadshavare   i syfte att se över stöd av externa aktörer exempelvis Konsultativt stöd,   BUP, socialtjänsten, polis, Råd, stöd och hälsa, habilitering, Eleonora, etc

 

-EHT har kontinuerlig uppföljning   av åtgärder tillsammans med elev, vårdnadshavare, mentor och ev externa   aktörer.

 

EHT/mentor

 

 

 

 

 

 

EHT

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 februari 2020