Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Klasser och arbetslag

Genom att arbeta i arbetslag blir både barn och personal väl kända för varandra. Våra olika kompetenser i personalgruppen tillgodoser elevernas olika behov och främjar deras totala utveckling, vilket skapar en trygghet.

Till varje arbetslag i skolan finns det fritidshem knutna. De finns och verkar i lokaler i nära anslutning till klassrummen.

Personalen på fritids arbetar tätt tillsammans med lärarna och finns i de flesta fall även med under skoldagen.

Skolbarnomsorgen på skolan består av 6-9-årsverksamhet (fritids) och 10-12 årsverksamhet (eftis). Till skolan hör även fritidsgården för 13-16 åringar.

Ljungs skola är en liten skola, med en stor skolas resurser, belägen i en naturnära omgivning på landet strax utanför Ljungsbro samhälle.
Från skolstart 2018 finns förskoleklass och åk 1 på Ljungs skola.

Baskunskaper och tidiga insatser

Vi satsar främst på baskunskaper (sv, ma, eng). Redan i förskoleklassen börjar träning för ökad språklig medvetenhet, samt träning av antal och begrepp (sv, ma). Vi tränar barnen successivt att ta ansvar för sin egen inlärning. All inlärning bygger på livslångt lärande. I det livslånga lärandet är tilltro till den egna förmågan mycket viktig.

Genom tidiga insatser förebyggs tal-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

I de lägre klasserna ges stort utrymme för lek, både den fria och den organiserade. Rörelse och lek befrämjar inlärning och social utveckling.

Vi integrerar musik och bild och form i den dagliga verksamheten, eftersom kunskap befästs bättre om vi använder alla våra sinnen. Genom de estetiska ämnena ger vi också barnet möjlighet att utveckla sin kreativitet, och få tillfälle till emotionell upplevelse. Vi tar gärna del av kulturella evenemang som vi blir inbjudna till.

Samarbete med fritidspersonal

Vid flera tillfällen i veckan samarbetar lärare och fritidspersonal med barnen under skoldagen. Detta samarbete sker på olika sätt. Antingen är vi flera vuxna i barngruppen eller så delar vi gruppen i mindre delar. Det ger personalen möjlighet att få en helhetssyn på barnet. Genom detta samarbete får barnet också en helhet i sin arbetsdag, och får möjlighet att vistas i mindre grupp.

Vi månar om skolans traditioner, vilket innebär bland annat följande aktiviteter:

 • Glassfest vid läsårets start
 • Utflykter i skogen
 • Luciafirande i matsalen
 • Julavslutning i kyrkan
 • Skoljoggen
 • Gemensam skolavslutning vid skolans amfiteater
 • Temaarbete 

I åk 4-6 arbetar vi tätt tillsammans med våra klasser för att skapa gemenskap och trygghet. Vår inställning är att alla barn är allas barn vilket innebär att vi ofta undervisar i varandras klasser så att alla elever känner oss pedagoger.

Eftersom vårt arbetslag har bred kompetens kan vi erbjuda både musikaliska och teatraliska upplevelser. Vi har gemensamma teman, friluftsdagar och samlingar, ofta med musikaliska inslag, där arbetslagets samtliga klasser deltar. Vid vissa tillfällen sker arbetet i åldersblandade grupper, till exempel på Elevens val. Ett flertal musikaler har producerats och förevisats för allmänheten.

Musik, sång och rörelse är något som vi satsar lite extra på och som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet.

Skoljoggen utmed kanalen är ett annat tillfälle att vara ute och vi utnyttjar gärna Olstorp för vintersport och orientering. Cykelturerna till fågeltornet vid Roxen är också en återkommande aktivitet.

Vårt övergripande mål är att alla, förutom tillräcklig inhämtning av kunskaper och färdigheter, ska känna trygghet, glädje och gemenskap. Ett led i detta är att vi arbetar med gemensamma normer, regler och förhållningssätt till varandra. Ljungsbro skola skall vara en trygg arbetsplats för alla.

Gott samarbete och många glada skratt kännetecknar arbetslaget.

Personal och elever organiseras kring tre arbetslag (ett per årskurs). Lektionssalar i form av hemklassrum, elevskåp och lärararbetsplatser ligger samlade för varje årskurs. Detta skapar en lugn miljö och en trygghet för våra elever. Varje klass har två kontaktlärare som tillsammans med årskursens heltidsmentor har det övergripande ansvaret för eleverna.

Elever i åk 9 har var sin Ipad och elever i åk 7-8 har en Chromebook. Alla pedagoger arbetar med Google Classroom som verktyg för att göra undervisningen tydligare, strukturerad och likvärdig.

Elevhälsan har ett nära samarbete med pedagogerna för att öka måluppfyllelsen och bibehålla ett gott skolklimat. Under läsåren 2017-2020 pågår ett samvekansprojekt med Linköpings Universitet kring detta.

 

 

IVAS grund

Utbildningen vänder sig till elever i årskurs 7-9 med diagnos inom Autismspektrat. Vår vision är att alla elever ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan. Varje elev ska få utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar.            

            

IVAS grund finns på tre skolor i Linköpings kommun; Ljungsbro, Berzelius och Ekholmen. Antagningen görs centralt via en mottagningsgrupp. Eleverna placeras utifrån tillgång till plats och behov. Ansökan görs av rektor på den skola där eleven är placerad. 

IVAS på Ljungsbro skola omfattar 14 elevplatser med lärare och resurspedagoger uppdelade på två grupper. 

 

I arbetet med eleverna skapar vi trygghet genom att ha en välstrukturerad skoldag anpassad efter elevernas förutsättningar. 

Undervisningen följer grundskolans styrdokument. 

Eleverna har sin egen arbetsplats och alla har en chromebook.

Eleverna har tillgång till specialpedagog, SYV, kurator, skolsköterska samt övrig personal som ingår i skolans elevhälsoteam.

Mål för IVAS verksamhet

 • Alla elever ska vilja komma till skolan och där känna gemenskap och trygghet med kamrater och personal.
 • Undervisningen anpassas efter elevernas  behov.
 • Elevens självförtroende ska öka genom att hen ges möjlighet att lyckas med skolarbetet.
 • Eleven ska, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så mycket som möjligt både socialt och kunskapsmässigt.
 • Eleven ska få insikt om sin diagnos.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 november 2019