Elevhälsa

Skolans egen info. Ingress

Elevhälsan på Skäggetorpsskolan har många dimensioner.

I det förebyggande arbetet för elevernas välmående finns fler olika personalkategorier involverade. Elevernas klassföreståndare har här en viktig roll att spela – de har direktkontakten med eleverna och deras vårdnadshavare och är ofta de första som kan antingen stödja och hjälpa både förebyggande och i svåra situationer eller ta kontakt med annan personal som hjälper eleven vidare. Som förebyggande stöd för elevernas mående ska också nämnnas vikten av våra studiehandledare och modersmålslärare som ofta får en nära relation till våra elever. Enheten har också tillgång till brobyggare, en somalisk brobyggare inom socialtjänsten och en romsk brobyggare anställd av förvaltningen som stödjer både elev och vårdnadshavare och personal på enheten. Brobyggaren kan även arbeta mer aktivt mot familjen liksom signalera när elever kommer i riskzoner av olika slag; exempelvis hedersvåld, drogberoende, kriminalitet etc.

Enheten har också tillgång till koordinator med specialpedagogisk kompetens, speciallärare, specialpedagoger, fritidsledare och elevassistenter som stödjer och hjälper elever med särskilda svårigheter i undervisningssituationen och i den sociala kontexten. Här kan det variera mycket och behoven utreds, följs upp och utvärderas kontinuerligt för att stödja så väl som möjligt.

Som förebyggande arbete ser vi också våra Ungdomsteamsgrupper, UT där elever som har sociala svårigheter av olika karaktär får möjlighet att mötas med stöd av fritidsledare och utvecklas tillsammans med aktiviteter som gör dem modigare och gladare. Skäggetorpsskolans ungdomsteam jobbar förebyggande mot psykisk ohälsa. Arbetet sker t.ex. i helklass eller i tjej-och killgrupper, med blandade åldrar. I klass diskuterar vi hur man har det i klassen och vad som behöver förändras. Vi tar hjälp av värderingsövningar och EQ-material. I tjej- och killgrupperna varar vi samtal om tonårstankar samt gör olika studiebesök och aktiviteter.

I skolans lokaler inryms även vår fritidsgård för elever mellan 13-16 år. Personalen är är en del av elevhälsoarbetet och finns dagtid, kvällstid och helger till för alla elever men kanske främst för de som behöver extra vuxenstöd. Samtal, omsorg och omtanke är en del av deras naturliga arbetsuppgifter som är mycket viktiga. De ansvarar också för att de elever som har svårt med frukost får möjlighet att varje dag äta innan skolstart på skolan. Tillsammans med skolsköterskorna ger de eleverna möjlighet till en bra start på dagen och bättre förutsättningar för kunskapsinhämtning och bättre mående.

Fritidspersonalen arbetar tillsammans med en frivillig organisation och skolans idrottslärare för att eleverna ska få rastverksamhet för ökat välbefinnande. Biblioteket ger möjlihet till lugn och läsning, fritid till utevistelse på rasterna med eller utan anordnande aktiviteter.

Elevhälsan inkluderar en ungdomspedagog som via stor samverkan med samhället i övrigt anordnar möjligheter för våra elever att träffa ungdomar med svenska som förstaspråk i ett projekt vi  kallar 3-manna projektet. Ungdomspedagogen hjälper också till med specifika fritidsaktiviteter för elever med särskilda behov och finns också med på elevhälsosammanträden för att få in fritid i planen för elevens utveckling. Ungdomspedagogen samverkar mycket med polis och fältassistenter för att få information om händelser och även få polisen att kontinuerligt synas på skolan för dialog med våra elever och med personal.

Skolan har en elevcoach som arbetar med elever som har problematiskfrånvaro. Elevcoachen ordnar undervisning tillsamman med speciallärare varje skoldag under två timmar, samverkar intensivt med vårdnadshavare och socialtjänst samt deltar i närverksmöten kring dessa elever.

Skolan har två anställda skolsköterskor – en arbetar för välmående kring eleverna i ordinarie kalss, den andra för FBK. Båda skolsköterskorna samverkar ofta och deltar också i undervisningen i klasser av livskunskap. De arbetar förebyggande med hälsoundersökningar, många kontakter med vårdnadshavare och har initerat samarbeten både kring frånvaro och uppföljningar samt rörelse och övervikt. Skolsköterskorna har även öppen mottagning varje dag för alla elever.

Skolan har en elevstödjare för elever inom FBK som stödjer elever med social problematik tillsammans med två processtödjare som har stor kännedom om elevernas bakgrund. Elevstödjaren samverkar med vårdnadshavare, gode män och boenden.

Skolan har en kurator som arbetar förebyggande med grupper av elever. Kurator deltar i skolans värdegrundsarbete och har många samtal med enskilda elever och vårdnadshavare. Kurator arbetar tätt tillsammans med skolans sociala koordinator.

Skolans sociala koordinator är en socionom från socialtjänsten som är anställd på skolan och som arbetar för samverkan med socialtjänsten. Social koordinator bistår rektor med arbetet för samtycke från vårdnadshavare med sociala insatser, med anmälningar till socialtjänsten och inte minst för samverkan med alla de handläggare som är involverade i våra barns liv. Social koordinator har också många stödsamtal med elever som har frånvaroproblematik och följer tillsammans med elevcoachen upp frånvaro varje dag. Tillsammans med elevhälsoteamet analyserar också social kooridnator de elever som har hög frånvaro och kommer med förslag på lösningar.

På skolan finns en anställd psykolog som ingår i elevhälsoteamet liksom en logoped som stödjer eleverna i deras språkliga utbilning. Enheten gör också kontinuerliga utredningar där logoped och psykolog deltar.

På skolan finns barn- och ungdomspsykiatri med start i augusti 2016. Våra elever kommer att kunna remitteras till och hjälpas på skolan och vårdnadshavare kallas till möten i våra lokaler. Här kan våra brobyggare, modersmålslärare och studiehandledare också vara behjälpliga. Med denna verksamhet kommer vi har tillgänglighet varje vecka till psykiater, läkare, psykolog, kurator och beteendeterapeut.

Biträdande rektorer och rektor är förstås också en del av skolans elevhälsoarbete och har både akuta och långsiktiga arbeten med elevhälsoperspektiv. Eleverna och personalen har alltid tillgång till någon i ledningen.

Skolans SYV, studie- och yrkesvägledare, är adjungerad vid elevhälsoteamssammanträdena och bidrar här med möjliga lösningar för elever.

Skolan samverkar med forskare och regeringsrepresentanter kring elevhälsa, ett exempel är regeringens utredare kring elevfrånvaro Malin Gren Landell, en annan är Länsstyrelsen i Östergötland kring hedersvåld.

Skäggetorpsskolan är för våra elever förebyggande välmående – vi vill alla att våra elever ska få må bra och gör de inte det verkar vi allt vi kan, tillsammans med dem, för att de ska få må bättre.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 juni 2016