Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Är du intresserad av våra rastaktiviteter, trivsel- och bollregler kan du läsa om dessa här. För att alla ska trivas och må bra, känna lust att lära sig nya saker och få studiero behöver vi också handlingsplan för hur vi arbetar mot kränkande behandling i skolan.

Massa händer

 

Läroplan och kursplan

Grundskolan har en samlad läroplan, Lgr22.
Läroplanen består av tre delar. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, medan den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen.

Trivselregler

Följande trivselregler har vi på skolan kommit överens om genom elevråd och vid personalkonferens:

 • Skolan är min arbetsplats och allt där är jag rädd om.
 • Jag är trevlig och använder ett vänligt språk mot alla.
 • Jag löser konflikter genom samtal.
 • Jag håller mig inom skolans område under skoltid.
 • Jag kommer i tid till lektionerna.
 • Jag har ett vårdat bordskick i skolrestaurangen.
 • Jag är utomhus på rasterna och lägger tillbaka rastmaterial på sin rätta plats.
 • Snöbollar kastar jag bara mot planken.
 • Om jag känner att jag klarar att klättra i träd, får jag bara som mest klättra så högt som en vuxen man. Detta gäller inte dungens träd, där är det för farligt att klättra. På vintern klättrar vi inte i några träd.
 • Jag äter inte godis i skolan.
 • Om jag cyklar till skolan ställer jag cykeln vid cykelstället. Jag är bara vid cykelställen på väg till eller från skolan.
 • Jag åker inte skateboard, inlines, sparkcyklar eller liknande på skolgården.
 • Undvik att ta med värdesaker till skolan.
 • Om mobiltelefon medtages samlas den in av läraren och förvaras till skoldagens slut.
 • Jag vet att personal på skolan kan beslagta saker som kan störa eller skada andra.
 1. Om jag bryter mot ovanstående regler samtalar min lärare med mig.
 2. Om jag bryter mot reglerna flera gånger kontaktas mina föräldrar.
 3. Om jag fortsätter att bryta mot reglerna kopplas skolledningen in.

Reglerna gäller under skolans öppettider: måndag till fredag 06.00-18.00

Bollregler

Vi samsas om utrymmet på skolgården och visar hänsyn mot andra personer som är på skolgården.

Man får

 • Spela fotboll på fotbollsplanerna eller bandyplan om det inte spelas bandy.
 • Spela bandy på bandyplanen.
 • Spela basket på basketplanerna.
 • Kasta eller sparka boll på alla planken.
 • Kasta och sparka boll mot gula tegelväggarna på följande ställen:
  • mellan Mångård och idrotten
  • baksidan av gympasalen (mot fotbollsplanen)
  • gympasalen (mot Stjärngården)

Man får inte

 • Vara på Järdalaskolans gård, innanför staketen.
 • Kasta eller sparka boll i tunneln utanför Ädelstenen.
 • Drämma med grepp vid de uppritade Kingrutorna.
 • Använda bollar inomhus.
 • Sparka eller kasta boll mot träväggen till gympasalen från Äventyrssidan.

På Fredriksbergsskolan har vi en väl fungerande rastverksamhet. Mellan kl 9.30 och 10.00, då de flesta klasser har rast, är det alltid ett antal vuxna ute för att hjälpa barnen och stötta där det behövs. Rastverksamheten bidrar till ett positivt klimat på skolan och vi strävar efter att minska antalet konflikter på rasterna.

Organisation

I och med att samma personal är ute hela rasten så har vi större möjligheter att förhindra konflikter som ändå uppstår.

Skolan har även köpt in material så att det ska finnas ett bra utbud av aktiviteter på våra raster.

På lunchrasten finns också personal ute men då är inte lika många barn ute samtidigt då vi är indelade i två matlag.

En dag i veckan ordnar rastpersonalen någon extra aktivitet då vi uppmuntrar barn i olika åldrar att göra saker tillsammans. Det är också ett sätt att fånga upp barn som kanske inte gör så mycket på sin rast.

Exempel på restaktiviteter på Fredriksberg

 • Måla tavlor på staffli
 • Bandymatch med domare
 • Hoppa hage
 • "Täljskola" i dungen
 • Tillverka höstkonstverk
 • Spela kubb och boule
 • Hopprepstävling.
 • Tipsrunda
 • "Spring-dart" - en variant på skidskytte

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, det vill säga hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning. 

Senast uppdaterad den 26 september 2022