Handlingsplaner

För att alla ska trivas och må bra, känna lust att lära sig nya saker och få studiero behöver vi handlingsplaner i skolan. Här kan du ta del av dessa. Är du intresserad av våra rastaktiviteter, trivsel- och bollregler kan du läsa mer sist på sidan.

Läroplan och kursplan

Från och med läsåret 2011/2012 har grundskolan en samlad läroplan.
Läroplanen består av tre delar. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, medan den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen.

Handlingsplan mot diskiminering och kränkande behandling

Fredriksbergsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet, och en skola dit föräldrar med förtroende kan skicka sina barn. Alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, har lika rättigheter och vårt arbete inriktas på att främja dessa rättigheter. Vi arbetar för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

Skolans trivselregler har vi tagit fram och kommit överens om genom skolans elevråd och på personalkonferenser. Vi har även tagit fram bollregler på skolan.

Trivselregler

 • Skolan är min arbetsplats och den är jag rädd om.
 • Jag uppträder trevligt och använder ett vårdat språk mot alla.
 • Jag löser konflikter genom att samtal.
 • Jag håller mig inom skolans område under skoltid.
 • Jag kommer i tid till lektionerna.
 • Jag har ett vårdat bordsskick i skolrestaurangen.
 • Jag är utomhus på rasterna och lägger tillbaka rastmaterial på sin rätta plats.
 • Snöbollar kastar jag bara mot planken.
 • Om jag känner att jag klarar att klättra i träd, får jag bara som mest klättra så högt som en vuxen man. Detta gäller inte dungens träd, där det är för farligt att klättra. På vintern klättrar vi inte i några träd.
 • Jag äter inte godis i skolan.
 • Om jag cyklar till skolan ställer jag cykeln i cykelstället.
 • Jag vistas bara vid cykelställen på väg till eller från skolan.
 • Om jag cyklar till skolan ställer jag cykeln vid cykelstället. Jag är bara vid cykelställen på väg till eller från skolan.
 • Jag åker inte skateboard, inlines, sparkcykel eller liknande på skolgården.
 • Undvik att ta med värdesaker till skolan.
 • Om mobiltelefonen medtages förvaras den i väskan och används inte inom skolans område under skolan öppettider om inte annat kommits överens med vuxen.
 • Jag vet att personal på skolan kan beslagta saker som kan störa eller skada andra
 1. Om jag inte följer ovanstående regler samtalar min lärare med mig.
 2. Om jag bryter mot reglerna flera gånger kopplas skolledningen in och mina föräldrar kontaktas.
 3. Nästa steg blir att mina föräldrar kallas till skolan för samtal.

Reglerna gäller under skolans öppettider; måndag till fredag 06.00- 18.00.

Bollregler

På Fredriksbergsskolan har vi en väl fungerande rastverksamhet. Mellan kl 9.30 och 10.00, då de flesta klasser har rast, är det alltid ett antal vuxna ute för att hjälpa barnen och stötta där det behövs. Rastverksamheten bidrar till ett positivt klimat på skolan och vi strävar efter att minska antalet konflikter på rasterna.

Organisation

I och med att samma personal är ute hela rasten så har vi större möjligheter att förhindra konflikter som ändå uppstår.

Skolan har även köpt in material så att det ska finnas ett bra utbud av aktiviteter på våra raster.

På lunchrasten finns också personal ute men då är inte lika många barn ute samtidigt då vi är indelade i tre matlag.

En dag i veckan ordnar rastpersonalen någon extra aktivitet då vi uppmuntrar barn i olika åldrar att göra saker tillsammans. Det är också ett sätt att fånga upp barn som kanske inte gör så mycket på sin rast.

Exempel på restaktiviteter på Fredriksberg

 • Måla tavlor på staffli
 • Bandymatch med domare
 • Hoppa hage
 • "Täljskola" i dungen
 • Tillverka höstkonstverk
 • Spela kubb och boule
 • Hopprepstävling.
 • Tipsrunda
 • "Spring-dart" - en variant på skidskytte
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juni 2018