Särskilt stöd

Elever har olika behov och skolan är skyldig att se till att alla elever får det stöd de har rätt till. På denna sida kan du läsa mer om vilket stöd som finns för modersmål, studiehandledning och svenska som andraspråk.

Har du ytterligare frågor kring vilket stöd som finns att få kan du kontakta rektor på skolan.

Modersmål

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Undervisningen är frivillig. Modersmålsundervisning förekommer i olika former. Det vanligaste är att undervisningen äger rum utanför skoltid. I grundskolan går det även att studera ämnet modersmål som s.k. elevens val eller som språkval.


Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till tvåspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.


För att få delta ska språket vara dagligt umgängesspråk för eleven. Motsvarande verksamhet finns i förskolan och kallas för modermålsträning.

Studiehandledning

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräcklig svenska, för att följa undervisningen på svenska, kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål.

Föräldrar och skola samtalar om elevens/barnets behov av studiehandledning i olika ämnen. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett särskilt ämne i grundskolan och gymnasieskolan för elever som har ett annat modersmål än svenska.

Målet är att eleverna skall kunna använda det svenska språket på samma sätt som de elever som har svenska som modersmål. Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor.

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Skolan ger genom ämnet svenska som andraspråk eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, läsa och skriva i olika situationer.

Elever i grundskolan kan inte läsa både svenska och svenska som andraspråk utan de väljer vilket av svenskämnena de önskar studera.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016