Hoppa till huvudinnehåll

Föräldraråd

Föräldrarådet på T1-skolorna är ett samarbetsorgan med syfte att vara en länk mellan föräldrar och skola kring skolfrågor som rör elever och skolmiljö.

I föräldrarådet finns föräldrarepresentanter från varje klass, från förskoleklass till årskurs 6. Varje klass utser/väljer minst en föräldrarepresentant (gärna fler som reserv). Föräldrarepresentanterna utses/väljs för ett år i taget.

Skolans representanter är rektor Gudrun Werner, biträdande rektorer Monica Gudomlund och lärare Nina Pettersson, fritidshemmen Marcus Skön.

Information från föräldrarådet ges i sin helhet via föräldrarådsmötesprotokollen som finns tillgängliga via hemsidan.

De senaste protokollen finns i länksamlingen.

Nästa möte

Nästa föräldraråd sker den 23:e maj kl 17.30-19.00. 
På grund av rådande restriktioner kommer mötet att ske digitalt via Google Meet. Länk till mötet skickas direkt till föräldrarådets representanter.
 

Anteckningar Föräldraråd T1-skolorna 2022-11-21

Datum: Måndag 2022-11-21 kl 17.30-19.00

Plats: Personalrummet

Information från verksamheten

1 Renoveringen

Renoveringen är i fas. Nästa vecka påbörjas städning av de renoverade lokalerna i B-huset och därefter är besiktning bokad 13/12. Vi har inte fått information om tidsplanen stämmer även för utbyggnaden av matsalen, men vi hoppas det i och med att leverans av nya möblerna kommer.

Även skolgården ska vara klar till årsskiftet.

En gemensam invigning av nya lokalerna sker under våren. Tips från föräldrarådet är att boka konsert från Kulturskolan. Ta med tips till invigning till nästa föräldrarådsträff.

2. Lämna Tunvallaskolan

21/12 lämnar vi Tunvallaskolan. Flytt påbörjas, efter besiktningen av B-huset 13/12, av det som personalen bedömt att de inte behöver i verksamheten under sista skolveckan, samt av det som är magasinerat. Möbler från Tunvallaskolan flyttas 21/12. Nya möbler kommer 1/10 2023. Vi kan tyvärr inte påverka att det kommer tidigare.

3. Fritids ihopslagning jullov

Information kommer att skickas ut via Unikum till F-3.
Liljekonvaljen kommer att vara i tillfälliga lokaler 21-23/12.
Hopslagning av avdelningarna kommer att ske under vecka 52 - vecka 1 på avdelning Kaktusen som finns i nya byggnaden, bottenvåningen.

4. Morgon- och kvällsomsorg

Morgon- och kvällsomsorg kommer mellan 21/12 - 5/1 2023 att vara i Kaktusens lokaler kl 06.00-08.00 samt 17.00-18.00. När skolan börjar igen 1/9 kommer morgon- och kvällsomsorg vara i förkoleklassens/Liljekonvaljens lokaler.

5. Tjänster

Kuratorstjänsten är tillsatt. Vi avvaktar med att gå ut med namn innan avtal är skrivna.

Specialpedagogtjänsten har erbjudits personal och förhoppningsvis är det klart inom kort.

Lärare år 2. Vi har en intervju kvar som är inbokad under veckan.

Resurspedagog/barnskötare. 2 tjänster är tillsatta, en tjänst är fortfarande under rekrytering.

6. Trafiksituationen

Skolan har kontakt med trafikingenjörer samt har vidarebefordrat information om vårdnadshavare som genar genom parken med bil till polisen. Föräldrarådet ser att det fortfarande är en osäker gångväg till skolan då det sker vägarbete på många ställen i närheten.

 • Önskemål om permanenta väghinder.
 • Önskemål om trafikljus vid Coop där många elever passerar och det idag är övergångsställe.
 • Plattsättning sker på cykevägen och de har börjat sätta sig så det är svårt att cykla.
 • Diskussion om var man kan stanna med bil när man lämnar barn. Föräldrarådet är inte nöjda med cykelbanan som går över skolgården. Detta har påpekats för trafikingenjörer vid flera tillfällen. 

Ledningen skickar med önskemål och synpunkter till ansvariga.

7. Rundvandring

Rundturen i renoverade delen av gamla byggnaden slutade med att larmet gick.

Punkter från klassrepresentanter

1. Synpunkter

Synpunkter angående dusch efter idrott tas upp i aktuell årskurs.

Synpunkter på upplevd otrygghet på skolgården framförs av år 6 och år 1.

År 4 upplever otrygghet i årskursen gällande grovt språk (se anteckning nedan).

Ledningen berättar om skolans trygghetsarbete samt tar med sig synpunkter till personal och trygghetsteam. För specifik händelse tas kontakt med klasslärare för vidare utredning. År 2 ger ett positivt exempel på hur lärare och fritidspersonal gemensamt arbetat för att skapa trygghet och hur det har gett effekt.

Synpunkter framförs att tryggheten har blivit bättre sedan man tog ner buskarna på skolgården. Det är lättare att ha översikt över vad som händer på skolgården.

2. Språkbruk

Föräldrarådet upplever att språket i klasserna har blivit grövre. Föräldrarådet upplever att det har blivit normaliserat bland eleverna och att det har blivit allt vanligare. Skolan berättar hur man arbetar vidare med språk och språkbruk och att eleverna vid samtal vet hur man ska uttrycka sig och vad som är okej, men att man ändå uttrycker sig på ett sätt som inte är okej när man till exempel går ut på rast. Fritids berättar hur det är något som de tar upp även på möten för fritidspersonal och diskuterar hur man ska motverka och jobba för att komma åt.

3. Mentorsskap

Önskemål om uppdelat mentorskap i år 4 där mna har delat mentorskap. År 6 har samma system men där upplever vårdnadshavare att det fungerar.

Tips från föräldrarådet för fungerande kommunikation:

 • Informationsbrev från klasslärare.
 • Att eleverna skriver loggbok hem så att man kan ha en dialog med skolan via den.
 • Fler föräldramöten där klasslärare träffar föräldrarna i klassen.

4. Rastaktiviteter

Föräldrarådet undrar om rastaktiviteterna är för alla åldrar. Skolan berättar att det är för alla elever, både mellanstadiet och lågstadiet. Det är inte lika många elever som deltar från mellanstadiet. På elevrådet har eleverna fått komma med önskemål och synpunkter och en kartläggning av ungefärligt antal som deltar.

Jacob har rastaktiviteter i sitt schema och berättar hur de anpassar lekar och aktiviteter efter eleverna och att för F-2 tränar man mycket grovmotoriskt där man kan "komma och gå" under aktiviteten. För de äldre barnen planerar de mer utmaningar.

5. Oro för personalomsättning

Färäldrarådet uttrycker en oro över personalomsättningen och undrar vad skolan gör för att behålla personal. T1-skolorna är inte vana vid hög personalomsättning. Efter pandemin har det skett en ökad personalomsättning i hela kommunen. Det finns en trötthet efter pandemin då vår personal inte har kunnat jobba hemma och då arbetsbelastningen varit tung på grund av frånvaro hos kollegor. På T1-skolorna har vi också haft en renovering som påverkar.

När personal slutar så har man avslutningssamta där man bland annat pratar om orsaker till att man slutar. Vi ser många behöriga sökande till vår skola och vid intervju uppger de flesta att de söker sig till oss för att de hört så gott om skolan.

Skolan arbetar med arbetsmiljö och en insats som man har haft är att Företagshälsovården har bokats för att arbeta med stresshantering med fokus på åtgärder. På fritids, där det har varit många nya medarbetare, har HR under hösten deltagit på arbetslag med fokus på grupprocesser.

När personal slutar är rutinen att den personal som slutar själv meddelar elever samt vårdnadshavare. Skolan tar med sig synpunkter på rutin samt ser över när i tid information ska ske. Nu har tiden inte varit utsatt eftersom olika grupper behöver olika förberedning inför en förändring, samtidigt som det kan skapa onödig stress att få information innan rekrytering av ersättare är klar.

Barn och utbildningsnämnden har flaggat för sparåtgärder till nästa budgetår.

6. Skräp

I lekparken utanför skolgränsen har det funnits en förpackning för elektroniska cigaretter i buskarna. Det pratas om det bland eleverna. Skolan informerar rastvärdarna.

7. Utmaningar via sociala medier

Föräldrarådet varnar för att det förekommer utmaningar på TikTok som vissa barn tar till sig. Utmaningarna kan vara farliga. Skolan har inte märkt av något om detta. Vårdnadshavare som från sitt barn uppmärksammar något kontaktar klasslärare. Skolan informerar personal som får vara uppmärksamma.

8. Kapprum år 1

År 1 har tidigare framfört att hyllorna i kapprummen är höga så barnen inte når dem. Vaktmästaren har fått uppdrag att se över det.

Nästa föräldraråd

Nästa föräldraråd, 27/2, är digitalt.

 

Gudru Werner, Rektor T1-skolorna
Monica Gudomlund, Biträdande rektor T1-skolorna
Nina Pettersson, Klasslärare år 6, Trygghetsteam
Jacob Salomonsson, Lärare i fritidshem Liljekonvaljen, ansvarig för rastaktiviteter.

 1. Logopedtjänst är tillsatt och så är även skolplyskolog och båda börjar i januari. Skolsköterska är på plats. Rekrytering pågår för ny kurator.
 2. Tankar kring skolvärdinna eller skolvärd.
 3. Önskemål om översyn kring kapprummen då barnen inte når sina hyllor. Kan de sänkas?
 4. Önskemål om att länk till protokollet skickas ut via Unikum.
 5. Tankar kring grupprum och lokaler hur man hanterar dem för att dela upp grupper när det finns behov.

Gudrun Werner, rektor T1-skolorna

Monica Gudomlund, biträdande rektor T1-skolorna

Anteckningar Föräldraråd T1-skolorna 2022-09-26

Datum: Måndag 2022-09-26 kl 17.30-19.00

Plats: Personalrummet

Närvarande: Elin Johansson 5B, Kristina Kernell 1A+4A, Jenny Sjärnborg 3A+1C, Alexandra Hägerström FA, Catrine Wallheim 5C, Kristin Sjölander 4B, Chrille Hedberg FB, Sandra Dimer 2C+5A, Errol Tanriverdi 1C, Christina Le Clerq 1C, Maria Riet FD+2B, Sofi Lindgren 2D, Mats Pellbring 6B, Josefin Vikström Eckevall FD, Teresia Almgren 6A+4C.
Gudrun Werner rektor, Monica Gudomlund biträdande rektor, Nina Petterson lärare åk 6 / Trygghetsteam, Nerina Colic lärare fritidshem avdelning Solrosen.

1. Information från verksamheten

 1. Nästa föräldraråd, i november, planerar vi också för att vara på plats för att kunnsa ser över nya lokalerna och få återkoppling på undersökning om resväg till skolan.
 2. I februari kommer vi att ha ett digitalt föräldraråd
 3. Aktuella datum för föräldrarådet är 21/11, 27/2, 22/5

2. Information angående byggnation

 1. Förskoleklass är just nu på Tunvallaskolan och vi planerar för att de ska vara i B-huset på Fridtunaskolan från januari. Vi lämnar då Tunvallaskolan.
 2. Fritidshemmet Liljekonvaljen och morgon-/kvällsomsorg kommer att flyttas till fridtunaskolan redan i samband med skolavslutningen och vara i de nya lokalerna 21/12. Information om detta kommer att skickas ut via Unikum.
 3. Årskurs 1-6 är i nya byggnaden.
 4. Matsalens utbyggnad ska också vara klar till december.
 5. Skolgården har påbörjats och parkeringen togs bort i veckan. Skolgården, inklusive den nya trappan till nya byggnaden, ska vara klara i december.
 6. Vi har haft diskussion med byggföretag om parkering av deras bilar och de ska parkeras bakom B-huset på gräset, där det inte är skolgård.
 7. Vi pratade om att eleverna inte får vara innanför stängslen där det renoveras, inte ens för att hämta bollar som har råkat studsa över.

3. Plan mot diskriminiering och krängande behandling

 1. Nina Petterssnon, förstelärare med trygghetsuppdrag, berättar om Planen mot diskriminering och kränkande behandling och hur man årligen utvärderar och uppdaterar målen i planen efter det som framkommit vid till exempel trygghetsenkät. Målen ska vara aktiva och levande under läsåret. Årets plan har diskuterats bland personal, i klasserna och efter föräldrarådets delaktighet läggs planen ut på Unikum.
 2. När någonting händer i skolan är skolan skyldiga att dokumentera, utreda och åtgärda.
 3. Föräldrarådet ges tid att se över planen och Nina berättar mer om planerade mål och aktiviteter och hur skolan arbetar med värdegrund. På olika sätt lyfter skola natt likvärdighet inte äar att alla gör likadant, utan att man kan behöva olika stöd.
 4. Fadderklasserna kommer att påbörjad igen nu. De har legat nere under pandemin.
 5. I varje klassrum finns en värdegrundspärm med tips på till exempel filmer och lektionsplaneringar.
 6. Rastvärdszoner tas fram utifrån vilka zoner upplevs otrygga. Om föräldrar får till sig att ett område är otryggt får de gärna höra av sig till klasslärare i första hand. Personal ska vara synliga så att eleverna vet var de är. Föräldrarådet vill att skolan tar med sig att man även ska vara på ställen där man ser eleverna. Nina berättar att man som rastvärd rör sig inom sin zon på skolgården. En stor del av arbetet är det förebyggande arbetet med värdegrund och hur man är en bra kompis. Synpunkter från förälder förs fram att man som barn upplever att "det inte händer någonting". Vi får fundera på om vi kan bli bättre på att förmedla, att anpassningar och åtgärder görs men att vi inte återkopplar något som rör andras barn.
 7. Synpunbkter på bemanningen på Tunvallaskolan, vid morgonomsorg och eftermiddagar.
 8. Föräldrarådet har synpunkter på begreppet "kränkningsanmälan". Ledningen tar med sig synpunkter till kommuner. Andra kommuner använder "dokumentation" eller "aj och oj" (skada/händelseanmälan).
 9. Föräldrarådet uppmanar föräldrar att prata med sina barn om att de ska vända sig till en vuxen om något händer på skolgården. Föräldrarådet ser att arbetet kring plan för diskriminering och kränkande behandling med uppföljning, trygghetsenkäter och dokumentering är tecken på att man jobbar för att skapa en trygg skola. Återkoppling från nöjda föräldrar med exempel.
 10. Skolans trivselregler har gåtts igenom på klassråd och elevråd och kommer att skickas hem. Eleverna vill att man ska låsa in mobilerna under skoltid.
 11. I skolan kan vi behöva följa upp saker som har hänt på fritiden via nätet/mobiler. Det finns ett fortsatt behov att skola/fritids arbetar med nätet och hur man har en bra kommunikation på nätet, vilket vi påbörjade förra året.

4. Punkter från klassrepresentanter: Trafiksituationen utanför skolan

 1. Inkomna förslag: cykelöverfart, övergångsställe, skyltning "gångfartsområde", stoppförbud, måla upp spärrområde.
 2. Föräldrarådet tar upp att föräldrar inte respekterar trafiksituationen kring skolgården trots att ledningen stått utanför skolorna, trots information och mail. Man ser att föräldrar kör för rot, kör in och backar samt att man inte tar hänsyn till barnen som kommer gående. Föräldrar har kört bil på cykelvägar genom parken.
 3. Diskussion om inkomna förslag: Vid skyltat "Gångfartsområde" så är maxhastigheten 5-7 km/h. Tips om olika ställen som man kan släppa av barnen så att man kan gå den sista biten, till exempel Campushallen, Ebbe par, Johannesborgsparken. På Kaptensgatan tar cykelvägen slut och det finns bara en gångbana vilket gör att det är en otrygg situation.
 4. När vi hade inne Grön Resplan förra året fick föräldrarådet vara involverade och ha synpunkter på planeringen. Allt var inte klart då men trafikingengörerna tog med sig våra synpunkter. Vad som har beslutats har skolan inte fått till oss. Föräldrarådet har fortsatta synpunkter på att det går en cykelväg genom skolgården.
 5. Förslag på lösningar skickar ledningen vidare till trafikingenjörer. Ledningen skickar ut en ny påminnelse om trafiksituationen.

5. Punkter från klassrepresentanter: Låsning/Öppettider skolan

 1. Efter önskemål på föräldramöte och diskussion bland fritidspersonal har det beslutats att vi under en period har olåsta dörrar klockan 15.30-16.45 då det är flest föräldrar som hämtar.
 2. En diskussion om vilka tider vi ska ha öppet under skoldagen pågår fortfarande. Under rasterna har dörrarna varit olåsta, men då vi ser att vissa elever smitier in i kapprummen för att de inte vill vara ute och därför pågår en diskussion om att man ska ha dörrarna låsta.
 3. Kommunen arbetar fram en gemensam inrymningsplan och när den är klar kan vi behöva anpassa oss efter vad som framkommer i den.

6. Övrigt

 1. Logopedtjänst är tillsatt och så är även skolplyskolog och båda börjar i januari. Skolsköterska är på plats. Rekrytering pågår för ny kurator.
 2. Tankar kring skolvärdinna eller skolvärd.
 3. Önskemål om översyn kring kapprummen då barnen inte når sina hyllor. Kan de sänkas?
 4. Önskemål om att länk till protokollet skickas ut via Unikum.
 5. Tankar kring grupprum och lokaler hur man hanterar dem för att dela upp grupper när det finns behov.

Gudrun Werner, rektor T1-skolorna

Monica Gudomlund, biträdande rektor T1-skolorna

Övriga dokument

Senast uppdaterad den 24 mars 2023