Hoppa till huvudinnehåll

Föräldraråd

Föräldrarådet på T1-skolorna är ett samarbetsorgan med syfte att vara en länk mellan föräldrar och skola kring skolfrågor som rör elever och skolmiljö.

I föräldrarådet finns föräldrarepresentanter från varje klass, från förskoleklass till årskurs 6. Varje klass utser/väljer minst en föräldrarepresentant (gärna fler som reserv). Föräldrarepresentanterna utses/väljs för ett år i taget.

Skolans representanter är rektor Gudrun Werner, biträdande rektorer Monica Gudomlund och Anna Cervin, lärare Nina Pettersson, fritidshemmen Marcus Skön.

Information från föräldrarådet ges i sin helhet via föräldrarådsmötesprotokollen som finns tillgängliga via hemsidan.

De senaste protokollen finns i länksamlingen.

Nästa möte

Nästa föräldraråd sker den 29 september kl 17.30-19.00. 
På grund av rådande restriktioner kommer mötet att ske digitalt via Google Meet. Länk till mötet skickas direkt till föräldrarådets representanter.

Kommande föräldraråd:
 • 22/11
 • 14/2
 • 23/5

Anteckningar Föräldraråd T1-skolorna 2022-09-26

Datum: Måndag 2022-09-26 kl 17.30-19.00

Plats: Personalrummet

Närvarande: Elin Johansson 5B, Kristina Kernell 1A+4A, Jenny Sjärnborg 3A+1C, Alexandra Hägerström FA, Catrine Wallheim 5C, Kristin Sjölander 4B, Chrille Hedberg FB, Sandra Dimer 2C+5A, Errol Tanriverdi 1C, Christina Le Clerq 1C, Maria Riet FD+2B, Sofi Lindgren 2D, Mats Pellbring 6B, Josefin Vikström Eckevall FD, Teresia Almgren 6A+4C.
Gudrun Werner rektor, Monica Gudomlund biträdande rektor, Nina Petterson lärare åk 6 / Trygghetsteam, Nerina Colic lärare fritidshem avdelning Solrosen.

1. Information från verksamheten

 1. Nästa föräldraråd, i november, planerar vi också för att vara på plats för att kunnsa ser över nya lokalerna och få återkoppling på undersökning om resväg till skolan.
 2. I februari kommer vi att ha ett digitalt föräldraråd
 3. Aktuella datum för föräldrarådet är 21/11, 27/2, 22/5

2. Information angående byggnation

 1. Förskoleklass är just nu på Tunvallaskolan och vi planerar för att de ska vara i B-huset på Fridtunaskolan från januari. Vi lämnar då Tunvallaskolan.
 2. Fritidshemmet Liljekonvaljen och morgon-/kvällsomsorg kommer att flyttas till fridtunaskolan redan i samband med skolavslutningen och vara i de nya lokalerna 21/12. Information om detta kommer att skickas ut via Unikum.
 3. Årskurs 1-6 är i nya byggnaden.
 4. Matsalens utbyggnad ska också vara klar till december.
 5. Skolgården har påbörjats och parkeringen togs bort i veckan. Skolgården, inklusive den nya trappan till nya byggnaden, ska vara klara i december.
 6. Vi har haft diskussion med byggföretag om parkering av deras bilar och de ska parkeras bakom B-huset på gräset, där det inte är skolgård.
 7. Vi pratade om att eleverna inte får vara innanför stängslen där det renoveras, inte ens för att hämta bollar som har råkat studsa över.

3. Plan mot diskriminiering och krängande behandling

 1. Nina Petterssnon, förstelärare med trygghetsuppdrag, berättar om Planen mot diskriminering och kränkande behandling och hur man årligen utvärderar och uppdaterar målen i planen efter det som framkommit vid till exempel trygghetsenkät. Målen ska vara aktiva och levande under läsåret. Årets plan har diskuterats bland personal, i klasserna och efter föräldrarådets delaktighet läggs planen ut på Unikum.
 2. När någonting händer i skolan är skolan skyldiga att dokumentera, utreda och åtgärda.
 3. Föräldrarådet ges tid att se över planen och Nina berättar mer om planerade mål och aktiviteter och hur skolan arbetar med värdegrund. På olika sätt lyfter skola natt likvärdighet inte äar att alla gör likadant, utan att man kan behöva olika stöd.
 4. Fadderklasserna kommer att påbörjad igen nu. De har legat nere under pandemin.
 5. I varje klassrum finns en värdegrundspärm med tips på till exempel filmer och lektionsplaneringar.
 6. Rastvärdszoner tas fram utifrån vilka zoner upplevs otrygga. Om föräldrar får till sig att ett område är otryggt får de gärna höra av sig till klasslärare i första hand. Personal ska vara synliga så att eleverna vet var de är. Föräldrarådet vill att skolan tar med sig att man även ska vara på ställen där man ser eleverna. Nina berättar att man som rastvärd rör sig inom sin zon på skolgården. En stor del av arbetet är det förebyggande arbetet med värdegrund och hur man är en bra kompis. Synpunkter från förälder förs fram att man som barn upplever att "det inte händer någonting". Vi får fundera på om vi kan bli bättre på att förmedla, att anpassningar och åtgärder görs men att vi inte återkopplar något som rör andras barn.
 7. Synpunbkter på bemanningen på Tunvallaskolan, vid morgonomsorg och eftermiddagar.
 8. Föräldrarådet har synpunkter på begreppet "kränkningsanmälan". Ledningen tar med sig synpunkter till kommuner. Andra kommuner använder "dokumentation" eller "aj och oj" (skada/händelseanmälan).
 9. Föräldrarådet uppmanar föräldrar att prata med sina barn om att de ska vända sig till en vuxen om något händer på skolgården. Föräldrarådet ser att arbetet kring plan för diskriminering och kränkande behandling med uppföljning, trygghetsenkäter och dokumentering är tecken på att man jobbar för att skapa en trygg skola. Återkoppling från nöjda föräldrar med exempel.
 10. Skolans trivselregler har gåtts igenom på klassråd och elevråd och kommer att skickas hem. Eleverna vill att man ska låsa in mobilerna under skoltid.
 11. I skolan kan vi behöva följa upp saker som har hänt på fritiden via nätet/mobiler. Det finns ett fortsatt behov att skola/fritids arbetar med nätet och hur man har en bra kommunikation på nätet, vilket vi påbörjade förra året.

4. Punkter från klassrepresentanter: Trafiksituationen utanför skolan

 1. Inkomna förslag: cykelöverfart, övergångsställe, skyltning "gångfartsområde", stoppförbud, måla upp spärrområde.
 2. Föräldrarådet tar upp att föräldrar inte respekterar trafiksituationen kring skolgården trots att ledningen stått utanför skolorna, trots information och mail. Man ser att föräldrar kör för rot, kör in och backar samt att man inte tar hänsyn till barnen som kommer gående. Föräldrar har kört bil på cykelvägar genom parken.
 3. Diskussion om inkomna förslag: Vid skyltat "Gångfartsområde" så är maxhastigheten 5-7 km/h. Tips om olika ställen som man kan släppa av barnen så att man kan gå den sista biten, till exempel Campushallen, Ebbe par, Johannesborgsparken. På Kaptensgatan tar cykelvägen slut och det finns bara en gångbana vilket gör att det är en otrygg situation.
 4. När vi hade inne Grön Resplan förra året fick föräldrarådet vara involverade och ha synpunkter på planeringen. Allt var inte klart då men trafikingengörerna tog med sig våra synpunkter. Vad som har beslutats har skolan inte fått till oss. Föräldrarådet har fortsatta synpunkter på att det går en cykelväg genom skolgården.
 5. Förslag på lösningar skickar ledningen vidare till trafikingenjörer. Ledningen skickar ut en ny påminnelse om trafiksituationen.

5. Punkter från klassrepresentanter: Låsning/Öppettider skolan

 1. Efter önskemål på föräldramöte och diskussion bland fritidspersonal har det beslutats att vi under en period har olåsta dörrar klockan 15.30-16.45 då det är flest föräldrar som hämtar.
 2. En diskussion om vilka tider vi ska ha öppet under skoldagen pågår fortfarande. Under rasterna har dörrarna varit olåsta, men då vi ser att vissa elever smitier in i kapprummen för att de inte vill vara ute och därför pågår en diskussion om att man ska ha dörrarna låsta.
 3. Kommunen arbetar fram en gemensam inrymningsplan och när den är klar kan vi behöva anpassa oss efter vad som framkommer i den.

6. Övrigt

 1. Logopedtjänst är tillsatt och så är även skolplyskolog och båda börjar i januari. Skolsköterska är på plats. Rekrytering pågår för ny kurator.
 2. Tankar kring skolvärdinna eller skolvärd.
 3. Önskemål om översyn kring kapprummen då barnen inte når sina hyllor. Kan de sänkas?
 4. Önskemål om att länk till protokollet skickas ut via Unikum.
 5. Tankar kring grupprum och lokaler hur man hanterar dem för att dela upp grupper när det finns behov.

Gudrun Werner, rektor T1-skolorna

Monica Gudomlund, biträdande rektor T1-skolorna

Övriga dokument

Senast uppdaterad den 10 oktober 2022