Verksamhetsplan 2017/2018

Kunskap på riktigt - Trygghet som känns

Verksamhetens mål

T1-skolorna bedriver på uppdrag av Utbildningsförvaltningen pedagogiska verksamheter inom F-6 och fritidshem. Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i läroplanen men även i egna definierade utvecklingsområden. Dessa utvecklingsområden definieras i vår handlingsplan.

Pedagogerna, på fritidshemmen och i skolan, har tillsammans med skolledningen arbetat fram en handlingsplan. Handlingsplanen beskriver de insatser vi tänker sätta in för att nå de uppsatta målen för T1-skolorna.

Lärare fortsätter att ha höga förväntningar på eleverna och utgår från läroplanens mål och kunskapskrav. Allt arbete på skolan ska utgå från våra ledord, Kunskap på riktigt – Trygghet som känns. I kunskap på riktigt ligger fokus på det synliga lärandet genom evidensbaserat arbetssätt och stimulerande inslag i alla led och i alla verksamheter.

Vårt trygghetsarbete ska fokusera på att vi har en samsyn kring bemötande av våra elever, där vi har samma förhållningssätt oavsett var man arbetar på T1. Vi ska gå till skolan med glädje och alla ska känna sig lika viktiga, eleverna ska uppleva att vi ser och bryr oss. Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sina barn hos oss eftersom vi hela tiden arbetar aktivt mot kränkningar.

Vi deltar i Läslyftet under 2017/2018 för att utveckla alla lärares möjligheter att hjälpa våra elever till en bättre förståelse av olika texter.

Vi fortsätter att fokusera på att sätta in resurser tidigt och vi har även fortsättningsvis fått ta del av Lågstadiesatsningen vilket vi hoppas ska innebära att resultaten förbättras. För närvarande är det främst åk 1 som har del av satsningen men även andra årskurser på lågstadiet.

Fritidshemmen och förskoleklassen fick under 2016 ett tillägg i Lgr11 som förtydligar deras syfte och centrala innehåll. Vi arbetar aktivt med olika insatser för att öka kunskap och förståelse för uppdraget. Detta gör vi igenom föreläsningar och gruppdiskussioner där pedagogerna genom kollegialt lärande fördjupar sin kunskap.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 januari 2018