Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsplan 2020/2021

T1:s skolor, förskoleklasser och fritidshem

Inledning

T1skolorna bedriver på uppdrag av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen pedagogisk verksamhet inom F-6 och fritidshem. T1-skolornas skolutvecklingsplan har sin utgångspunkt i läroplanen och fokuserar på några utvalda områden. Dessa utvecklingsområden definieras i en handlingsplan.

Pedagogerna, på fritidshemmen och i skolan, har tillsammans med skolledningen arbetat fram handlingsplanen. Handlingsplanen beskriver de insatser vi behöver sätta in för att nå de uppsatta målen för T1 skolorna. Målen är uppdelade på strategier till vilka kopplas utvalda insatser. Insatser kan vara av kortare slag (ett läsår) eller längre (flera år). Handlingsplanen utvärderas varje läsår och uppdateras för att vi på bästa sätt ska arbeta för att nå.

Vision

Lärare fortsätter att ha höga förväntningar på eleverna och utgår från läroplanens mål och kunskapskrav. Allt arbete på skolan ska utgå från våra ledord, Kunskap på riktigt – Trygghet som känns, vilket för oss betyder att synliggöra lärandet i våra verksamheter. I kunskap på riktigt ligger fokus på det synliga lärandet genom evidensbaserat arbetssätt och stimulerande inslag i alla led och i alla verksamheter. Hela kommunens vision är att arbeta för att alla elever ska nå målen för att kunna studera på gymnasiet, ledord för detta är #förvarjeelev.

Vårt trygghetsarbete fokuserar på att vi alla på skolan har en samsyn kring bemötande av våra elever, där vi har samma förhållningssätt oavsett var man arbetar på T1. Vi ska alla gå till skolan med glädje och alla ska känna sig lika viktiga. Våra elever ska uppleva att vi ser och bryr oss. Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sina barn hos oss eftersom vi hela tiden arbetar aktivt mot kränkningar.

Senast uppdaterad den 15 september 2020