Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Reseersättning och skolskjuts

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om avståndskriterierna uppfylls. Rektor ansvarar för planering och utvärdering av skolans skolskjutsverksamhet på sin skola i samarbete med kommunens sakkunniga.

Turlistor för läsåret 2021/2022

Avståndskriterier

Med avståndskriterier menas att väglängden från hemadressen till skolan är minst:

• 2,0 km för förskoleklass - årskurs 3
• 3,0 km för årskurs 4 - 6
• 4,0 km för årskurs 7 - 9
• 6,0 km för gymnasiet (gäller endast från elevens folkbokföringsadress)

Elever som åker skolskjuts kan ha upp till 2 km till hållplats.

Med väglängd menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla från hemadressen till skolan enligt kommunlantmäteriets mätning.På den här sidan hittar du en länk till vår avståndsmätning där du själv kan kontrollera avståndet mellan aktuell adress och skola.

Skolskjutsformer

Det finns två olika sorters skolskjuts:

 • Upphandlad skolbuss eller skolskjuts i bil. 
 • Läsårsbiljett med Östgötatrafikens kollektivtrafik.

En läsårsbiljett gäller från terminsstarten i augusti till vårterminens slut, och är giltig måndag-fredag, mellan klockan 05:00 och 19:00. Biljetten är inte giltig under sommarlovet.

Skolskjutsskola

Alla elever har en så kallad skolskjutsskola. Vilken skola som är elevens skolskjutsskola beror på vilken adress hen är skriven (folkbokförd) på. Om det inte finns plats på andra önskade skolor, eller om inga önskemål har lämnats in, kommer eleven i första hand placeras på sin så kallade skolskjutsskola. Är skolskjutsskolan full placeras eleven på den närmaste kommunala skolan med ledig plats. 

Elever som inte går på sin skolskjutsskola

Som grundregel får eleven bara skolskjuts om hen går på sin skolskjutsskola. Undantag kan göras om eleven har önskat sin skolskjutsskola men inte får placering där, och inte heller på annan önskad skola. Då placeras eleven på den närmsta kommunala skola med ledig plats och har rätt till skolskjuts, om avståndskriterierna* uppfylls.

Har eleven valt en annan skola, och kommit in där, får hen istället för skolskjuts ett busskort för allmän kollektivtrafik, om avståndskriterierna* uppfylls. Busskortet kan även växlas mot ersättning för självskjuts, där busskortets värde istället betalas ut som ett bidrag för att vårdnadshavaren kör barnet till och från skolan. Om eleven inte kommer in på den andra skolan utan istället får placering på sin skolskjutsskola har eleven rätt till skolskjuts.

Busskort till elev som väljer en annan skola är ett frivilligt åtagande från kommunen och betraktas som en kommunal service utöver vad som anges i skollagen.

* Avståndet mellan folkbokföringsadress och skolan är minst två kilometer för förskoleklass till och med årskurs 3, minst tre kilometer för årskurs 4-6 och minst fyra kilometer för årskurs 7-9. 

Andra skäl för elever som går på sin skolskjutsskola

I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera avsteg från reglerna och att en elev beviljas skolskjuts. Ansökan görs på blankett ”Ansökan skolskjuts” som finns på den här sidan sidan.

Faktorer man tar hänsyn till är:

 • Trafikförhållanden.
 • Funktionsnedsättning hos en elev kan motivera att skolskjuts ordnas. Detta ska styrkas med läkarintyg.
 • Andra särskilda omständigheter.

Vad säger skollagen?

Skollagen 10 kap, 32 §, första stycket gäller för skolskjutsskola;

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Från och med läsåret 2021/2022 är elevens skolskjutsskola alltid den närmaste kommunala skola där aktuell årskurs finns.

Här kan du själv ta reda på vilken som är just er skolskjutsskola:

 Vanliga frågor

Elever i grundskolan som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av föräldrarnas folkbokföringsadresser och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts.

Båda adresserna ska vara inom Linköpings kommun.

Ansökan görs via blankett (LK 2270):

Vi vill helst att båda vårdnadshavarna skriver under ansökan. 
När vi fattat beslutet skickar vi beslutet till båda vårdnadshavarna.

Nej, tyvärr har vi ännu ingen e-tjänst för skolskjuts.

Beslut om skolskjuts gäller för ett läsår och ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår.
Ni behöver ansöka om skolskjuts:

 • Alltid vid växelvis boende
 • Vid val av annan skola än skolskjutsskolan; för ersättning om man själv skjutsar (Självskjuts).
 • Om ditt barn har omsorg helger, kvällar och nätter.
 • Om eleven går på sin skolskjutsskola och har en funktionsnedsättning eller ansöker på grund av trafikförhållanden.

Handläggningstiden för skolskjutsansökningar är ca tre veckor. Sista ansökningsdatum för att skolskjutsen garanterat ska fungera från första skoldagen på det nya läsåret är den 1 april.

Vid funktionsnedsättning

Om ansökan görs på grund av funktionsnedsättning ska ni komplettera med ett läkarintyg. Läkarintyget ska vara högst 6 månader gammalt och beskriva och förklara vad eleven klarar respektive inte klarar av när det gäller förmågan att gå, cykla alternativt åka buss till och från skolan.

Om eleven ska åka skolbuss skickar skolan information till eleven i augusti.  Information om skolskjutsen skickas ibland via Unikum.

Morgonturlistorna finns även att hitta via länk på den här sidan. Eftermiddagstiderna läggs ut på respektive skolas webbsida.

Information till elev som ska åka skolskjuts i bil (skoltaxi) skickas ut i augusti.

Om eleven istället ska åka kollektivtrafik med Östgötatrafiken (med läsårsbiljett) skickas information hem i augusti. Vissa skolor delar istället ut busskorten första skoldagen.

Om du ska åka kollektivtrafik med Östgötatrafiken finns mer information om hållplats och tider på deras hemsida:

Som grundregel får eleven bara skolskjuts om hen går på sin skolskjutsskola. Undantag kan göras om eleven har önskat sin skolskjutsskola men inte får placering där, och inte heller på annan önskad skola. Då placeras eleven på den närmsta kommunala skola med ledig plats och har rätt till skolskjuts, om avståndskriterierna* uppfylls.

Har eleven valt en annan skola, och kommit in där, får hen istället för skolskjuts ett busskort för allmän kollektivtrafik, om avståndskriterierna* uppfylls. Detta ges som en kommunal service i Linköpings kommun. 

Självskjuts

Busskortet kan även växlas mot ersättning för självskjuts, där busskortets värde istället betalas ut som ett bidrag för att vårdnadshavaren kör barnet till och från skolan.

Om fler syskon går på samma skola, och bor på samma folkbokföringsadress, kan endast en ersättning ges per familj.

Ansökan sker vi blanketten som finns nedan (LK 2270) och görs inför varje nytt läsår.

För mer information kontakta aktuell skolas expedition.

* Avståndet mellan folkbokföringsadress och skolan är minst två kilometer för förskoleklass till och med årskurs 3, minst tre kilometer för årskurs 4-6 och minst fyra kilometer för årskurs 7-9. 

När eleven går på sin skolskjutsskola

I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera undantag från reglerna så att en elev beviljas skolskjuts. Ansökan görs på blankett ”Ansökan skolskjuts”.

Faktorer man tar hänsyn till:

 • Trafikförhållanden.
 • Funktionsnedsättning hos en elev kan motivera att skolskjuts ordnas. (Detta ska styrkas med läkarintyg.)
 • Andra särskilda omständigheter.

Vad säger Skollagen?

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. (Skollagen 10 kap 32§)

Om du som vårdnadshavaren hellre skjutsar eleven till och från skolan kan du ansöka om ersättning för självskjuts. Då får du samma belopp som en läsårsbiljett kostar.

Om fler syskon går på samma skola, och bor på samma folkbokföringsadress, kan endast en ersättning ges per familj.

Ansökan sker vi blanketten som finns nedan (LK 2270) och görs inför varje nytt läsår.

Ta i första hand kontakt med skolexpeditionen så hjälper de till att kontrollera om eleven är berättigad till skolskjuts och i så fall vilken form. I andra hand kan Kontakt Linköping hjälpa till, telefon 013-20 60 00.

Ja, ni behöver fylla i en ansökan för läsåret och en ansökan för sommarlovet. Använd blankett Ansökan om skolskjuts (LK2270).

För att skolskjutsen ska fungera från skolstart behöver ni ansöka senast 1 april.

Till och från fritids finns det ingen skolskjuts. Det är bara till och från skolan.

Handläggningstiden för skolskjutsansökningar är ca tre veckor.
Sista ansökningsdatum för att skolskjutsen garanterat ska fungera från första skoldagen på det nya läsåret är den 1 april.

Ni kan göra en ansökan på blankett LK2270. Det görs sedan en individuell bedömning.

Mellan vilka klockslag och datum gäller busskortet?

En läsårsbiljett gäller från terminsstarten i augusti till vårterminens slut, och är giltig måndag-fredag, mellan klockan 05:00 och 19:00. Biljetten är inte giltig under sommarlovet

Gäller busskortet även under skollov?

Inte under sommarlovet men de andra loven.

Kan jag bara resa i Linköping med mitt busskort? 

Ja. Man kan inte resa utanför Linköpings kommun.

Jag har tappat bort mitt busskort. Vad gör jag då?

Du tar kontakt med skolexpeditionen. Det kostar 200 kr att få ett nytt.

Kan jag komplettera upp mitt busskort?

Nej det går tyvärr inte

Jag har funktionshinder. Får jag busskort automatiskt?

Om eleven uppfyller avståndskriterierna får eleven busskort utan att ansöka.
Annars måste eleven gå på sin skolskjutskola och ansöka på blankett (LK2270) och bifoga ett läkarintyg som inte är äldre än 6 månader.

Hur snabbt får jag busskort/läsårsbiljett om jag flyttar inom Linköping under terminen?

- Jag går fortfarande kvar på skolan? Får jag busskort automatiskt?

Ta kontakt med skolexpeditionen som kontrollerar avståndet mellan hem och skola och om avståndskriterierna är uppfyllda beställer skolan läsårsbiljett från Östgötatrafiken.

Jag ska gå i skola i annan kommun. Får jag busskort då?

En grundskolelev får inte busskort till annan kommun.
Elever som gå på gymnasiet i annan kommun har rätt till läsårsbiljett.

Jag har skolskjuts. Får jag ta med en kompis på bussen?  

Bara om kompisen har eget busskort eller löser egen biljett, om ni åker med Östgötatrafiken.

Det är kommunlantmäteriet som inför varje läsår går igenom vägnätet med en trafikingenjör. Med väglängd menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla från hemadressen till skolan enligt kommunlantmäteriets mätning.

Mitt barn måste gå långt på trafikerad väg, vem bestämmer var hållplatserna ska ligga, och vilken hållplats mitt barn hänvisas till? 

Det görs i samråd med trafikingenjörer, som gör en bedömning utifrån trafiksäkerheten. Går eleven på sin skolskjutsskola kan ni skicka in ansökan via blankett LK 2270 (se länk längre ner på sidan) och uppge trafikförhållanden som orsak, så görs en individuell bedömning utifrån ansökan.

I beskedet om skolskjuts finns anvisningar hur du kan överklaga. Det går till på olika sätt beroende på orsak:

 • Du har ansökt om skolskjuts till ditt barns skolskjutsskola men fått avslag. Då överlagar du enlig den intsruktion som finns i beskedet om beslut.
 • Du har ansökt om skolskjuts till annan vald skola och fått avslag. Då överklagar du genom en så kallad laglighetsprövning. Överklagan skickas då direkt till förvaltningsrätten i Linköping.

Du kan läsa mer i foldern "Skolskjuts i Linköpings kommun":

Vid övriga frågor ta kontakt med Kontakt Linköping 013-20 60 00.

Avboka resor på Östgötatrafikens beställningscentral:

Måndag-fredag klockan 07:00 - 15:30, telefon 013-12 92 00
Alla dagar klockan 06:00 - 23:00, telefon 0771-71 10 20

När du avbokar via e-post uppge namn och personnummer på den som skulle resa samt vilken resa det gäller.

Om eleven åker upphandlad skolbuss har eleven fått information hemskickad från skolan, med kontaktuppgifter till det bussbolaget som kör bussen. Ta kontakt direkt med bussbolaget.

Skolskjuts i bil ska ta kontakt med Östgötatrafikens beställningscentral
013 - 12 92 00 måndag-fredag kl 07:00 - 15:30
0771 – 71 10 20 alla dagar kl 06:00 - 23:00

Har eleven busskort och åker med kollektivtrafiken, felanmäl hos Östgötatrafiken:

Både Linköpings kommun, elevens skola, bussbolaget, föräldrarna och eleven har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Elevens ansvar

Elevens ansvar är att följa föreskrivna regler, som till exempel bältesanvändning, ordningsregler med mera.

Förälderns ansvar

Föräldern har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och  skolskjutshållplatsen, till dess att eleven stiger på skolskjutsen.
Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd. Föräldern har ansvar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.

Entreprenörens ansvar

Under transporten är det entreprenören (buss-/taxibolaget) som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda skolskjutshållplatser.

Skolans ansvar

När eleven kommer till skolan är det personalen vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd, då skolan ansvarar tills eleven går på skolskjutsen.

En elev som skadar sig kan via kommunens försäkringsbolag få ersättning för tillfällig taxi till och från skolan, om skadan hindrar eleven från att ta sig till och från skolan på egen hand.

Tillfällig taxi som ersätts av ett försäkringsbolag inräknas inte i kommunens skolskjutsverksamhet och det är föräldrarna, som i samråd med försäkringsbolaget beställer och organiserar taxiresorna.

Mer information om kommunens försäkringsbolag hittar du här:

Övriga länkar

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 5 december 2018