Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Introduktionsprogram

Det finns introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ska tillgodose obehöriga elevers individuella förutsättningar och behov för studier.

Linköpings kommun erbjuder samtliga introduktionsprogram:

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

För information om vilka skolor i Linköping som erbjuder respektive introduktionsprogram kontakta Mottagningsgruppen för introduktionsprogram.

Om Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ eller Språkintroduktion kan vara ett alternativ inbjuds elev och vårdnadshavare till ett möte med studie- och yrkesvägledare och Mottagningsgruppen för introduktionsprogram för att diskutera vilket program som passar bäst utifrån förutsättningar, behov och intressen.

Programinriktat val

Utbildning inriktat mot nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program.

Programinriktat val - IMV

Syfte

Programinriktat val (IMV) syftar till att ge eleven utbildning inriktad mot ett visst nationellt program och när eleven når behörighet, ska den kunna antas till det nationella programmet. Det kan vara yrkesförberedande eller högskoleförberedande program eleven strävar att bli behörig till. Programinriktat val ersätter de tidigare introduktionsprogrammen preparandutbildning och programinriktat individuellt val från 1 juli 2019.

Behörighet

För att vara behörig till IMV ska eleven uppfylla följande behörighetskrav enligt skollagen 17 kap 10§:

  • Eleven är behörig i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska och tre andra ämnen.
  • Eleven är behörig i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet.

Rutiner för antagning

Eleven söker plats på utbildningen via gymnasiestudera.se och antas enligt gällande regler av Gymnasieantagningen. Antagning till IMV sker i mån av plats efter ordinarie antagning av behöriga elever.

Struktur och upplägg

Programinriktat val kan utformas både för en grupp elever och en enskild elev. Utbildningen ska anpassas för individen med målet att nå behörighet till ordinarie nationellt program på kortast tid.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll anpassas efter elevens förutsättningar och ska vara en kombination av grundskoleämnen och kurser på gymnasial nivå. Utbildningen kan även innehålla praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen utformas efter det nationella program som eleven vill bli behörig till.

Utbildningens längd

Studieplanen för elev på programinriktat val skrivs på ett år. Målet är att eleven ska bli behörig på så kort tid som möjligt och antas på det nationella programmet. Utbildningen genomförs med minst 23 timmar undervisning i veckan i genomsnitt.

Uppföljning av elevens utbildning

Uppföljning av elevens progression enligt studieplan görs kontinuerligt av rektor, mentor alternativt studie- och yrkesvägledare på skolan och ska dokumenteras enligt gällande plan för uppföljning och utvärdering. När eleven når behörighet till program ska eleven antas till programmet via gymnasieantagningen.

Plats för utbildningen

IMV erbjuds läsåret 2020/2021 på samtliga program inom den kommunala gymnasieskolan, förutom på IB på Katedralskolan samt på Flygteknikutbildningen på Anders Ljungstedts gymnasium.

Ansök via gymnasiestudera.se:

Yrkesintroduktion

Yrkesinriktad utbildning mot arbetsmarknad eller studier. 

Yrkesintroduktion - IMY

Syfte

Yrkesintroduktion är för den elev som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på nationellt yrkesprogram eller på introduktionsprogrammet Programinriktat val (IMV). Syftet med utbildningen är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar etablering på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt yrkesprogram. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den saknar behörighet i samt kurser från nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen kan även innehålla arbetsplatsförlagt lärande (APL) enligt 4 kap 12-14 §§ gymnasieförordningen eller praktik.

Behörighet

Yrkesintroduktion erbjuds de ungdomar som inte har de betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Svenska språket är viktigt att behärska vilket medför att IMY (Yrkesintroduktion) inte står öppet för de ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion (IMS).

Rutin för antagning

Antagning till IMY kan ske på två sätt. IMY för grupp av elever finns på samtliga kommunala yrkesprogram (dock ej riksrekryterande yrkesprogram) och är sökbara för eleven. Ansökan sker via gymnasiestudera.se och eleven antas mån av plats enligt gällande regler av Gymnasieantagningen. IMY för enskild elev är inte sökbart för eleven utan mottagning görs av Mottagningsgruppen för introduktionsprogram i samråd med elev. Mottagningsgruppen träffar eleven tillsammans med vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare samt mentor under vårterminen i årskurs 9. Vid samtalet tas hänsyn till elevens intresse, behov och förutsättningar inför ett kommande mottagande till höstterminen.

Struktur och upplägg

Varje elev ska följa sin individuellt upplagda studieplan med grundskoleämnen och gymnasiekurser. Studieplanen ska innehålla en anteckning om eleven satsar på behörighet för gymnasiestudier eller att bli anställningsbar. Eleven har rätt till i genomsnitt 23 timmars undervisning i veckan. Utbildningens omfattning får minskas för elev som begär det om rektor bedömer att det finns särskilda skäl. Yrkesintroduktion ska om möjligt integreras i ett nationellt yrkesprogram och då följer eleven programmets struktur, längd och inriktningar. Undantaget är de grundskoleämnen där eleven läser för behörighet till nationellt program. Utbildningen kan även innehålla APL eller praktik.

Arbetsmarknadens behov

Till varje yrkesprogram finns ett programråd alt. Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege kopplat som representerar arbetsgivarna inom branschen. De träffas kontinuerligt och driver utbildningarna framåt samt analyserar det lokala arbetslivets behov av arbetskraft.

Utbildningens innehåll

Yrkesintroduktion ska i huvudsak innehålla en yrkesinriktad utbildning men kan även innehålla grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som behövs för elevens kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan eleven söka arbete eller läsa vidare på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan. Utbildningen ska även innehålla praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Inom IMY finns även möjlighet att välja yrkespaket. Ett yrkespaket består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Målet med yrkespaketen för eleven är att nå anställningsbarhet eftersom det inte ingår behörighetsgivande kurser för vidare studier. Yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga. Det ska framgå av elevens individuella studieplan om målet med studierna är behörighet eller anställningsbarhet.

Utbildningens längd

Utbildningens längd är inte preciserad i några styrdokument utan avgörs av elevens individuella förutsättningar och mål. Det kan innebära att elever går olika lång utbildning på IMY. Studieplanerna skrivs oftast på ett eller två år i taget. Målet är att nå behörighet till nationellt yrkesprogram och/eller ge eleven möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Uppföljning av elevens utbildning

Uppföljning av elevens progression enligt studieplan görs kontinuerligt av rektor, mentor alt studie- och yrkesvägledare på skolan och ska dokumenteras enligt gällande plan för uppföljning och utvärdering.

Plats för utbildningen

IMY erbjuds läsåret 2020/2021 på de kommunala gymnasieskolorna Anders Ljungstedts Gymnasium, Birgittaskolan och Katedralskolan samt på ett flertal fristående skolor.

Individuellt alternativ

Utbildning anpassad efter enskild elevs behov.

Individuellt alternativ - IMA

Syfte

Individuellt alternativ (IMA) är det introduktionsprogram som är minst reglerat av lagstiftaren vilket möjliggör att utbildningen helt anpassas efter elevens behov och förkunskaper. Syftet för eleven är att få en utbildning som leder till arbete eller vidare till gymnasiestudier på nationellt program eller till annan utbildning, t.ex. annat introduktionsprogram eller studier inom folkhögskola eller vuxenutbildning.

Behörighet

Eleven saknar de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program alternativt bedöms eleven ha synnerliga skäl till att behöva gå på IMA t.ex. p.g.a. långvarig sjukdom eller någon annan tungt vägande orsak. Utbildningen är även öppen för elever som gått grundsärskolan.

Rutin för antagning

Individuellt alternativ (IMA) är inte sökbart för eleven. Mottagning av eleven till IMA genomförs av Mottagningsgruppen för introduktionsprogram. Mottagningsgruppen träffar eleven tillsammans med vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare samt mentor under vårterminen i årskurs 9. Vid samtalet tas hänsyn till elevens intresse, behov och förutsättningar inför ett kommande mottagande till höstterminen.

Struktur och upplägg

Skolorna med IMA har olika upplägg beroende på elevens behov och förutsättningar. Utbildningen fastställs i elevens individuella studieplan och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser och olika motivationshöjande åtgärder. Eleven har rätt till i genomsnitt 23 timmars undervisning i veckan men om eleven inte har förutsättningar för det ska det beslutas av rektor och noteras i elevens studieplan och eventuellt åtgärdsprogram.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i. Den
kan även innehålla kurser, eller delar av kurser, från nationella program och andra
insatser som eleven behöver för sin kunskapsutveckling som t.ex. motivationshöjande
åtgärder, närvarofrämjande åtgärder eller praktik.

Utbildningens längd

Utbildningens längd varierar efter elevens behov. Den individuella studieplanen skrivs
på 1-3 år beroende på vad som bedöms gynnsamt för elevens progression. Efter
genomförd utbildning får eleven ett gymnasieintyg.

Uppföljning av elevens utbildning

Uppföljning av elevens progression och studieplan görs kontinuerligt rektor alternativt
av mentor, studie- och yrkesvägledare eller annan medlem av elevhälsoteamet och
ska dokumenteras enligt gällande plan för uppföljning och utvärdering.

Plats för utbildningen

Utbildningen IMA finns under läsåret 2020/2021 på Anders Ljungstedts gymnasium,
Berzeliusskolan, Birgittaskolan och S:t Lars gymnasium.
Linköpings

Språkintroduktion

Utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

Språkintroduktion - IMS

Syfte

Språkintroduktion (IMS) riktar sig till elever som är nyanlända i Sverige som saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska språket. Med begreppet nyanländ avses elev som gått i svensk skola i mindre än fyra år. Syftet med utbildningen är att möjliggöra vidare studier i gymnasieskolan eller annan utbildning.

Behörighet

Behörig till språkintroduktion är elev som är obehörig till gymnasieskolans nationella program samt räknas som nyanländ. Begreppet nyanländ innebär att eleven gått i svensk skola mindre än 4 år. En elev kan även gå på språkintroduktion om den inte räknas som nyanländ men har behov av att öka sina kunskaper i svenska språket.

Rutin för mottagning, placering och nivåbyte

Språkintroduktion är inte sökbart för eleven utan mottagning sker av Mottagningsgruppen för introduktionsprogram. Inom IMS finns två nivåer, startnivå och fortsättningsnivå. Byte mellan startnivå och fortsättningsnivå görs när elevens kunskaper i svenska språket anses vara tillräckliga för att tillgodogöra sig undervisning i fler ämnen på fortsättningsnivå. När eleven blir godkänd i SVA kan eleven söka annat introduktionsprogram, t.ex. till IMY om eleven vill ha en tydligare yrkesutbildning eller kan den antas till nationellt program om den uppfyller behörighetskraven.

Struktur, upplägg och innehåll för utbildningen

Studier på IMS delas upp i startnivå och fortsättningsnivå. Var eleven mottas beror på resultatet av kartläggningen av kunskaperna i svenska språket. Överlämning av relevant dokumentation kring elevens kunskapsprogression ska ske mellan de olika nivåerna.

När en nyanländ elev mottas till IMS ska elevens kunskaper kartläggas om inte en sådan bedömning är uppenbart onödig. Bedömningen ska göras skyndsamt så att en individuell studieplan kan upprättas snarast. Kartläggningen sker på Anders Ljungstedts gymnasium.

Studier på startnivå innebär att undervisningens fokus är på det svenska språket i form av grundskoleämnet svenska som andraspråk, för att möjliggöra annan undervisning på fortsättningsnivån. Startnivå finns på Anders Ljungstedts gymnasium.

På fortsättningsnivån ligger fortfarande tyngdpunkten i undervisningen på det svenska språket men även andra grundskoleämnen ingår i elevens studieplan. Även kurser på gymnasienivå kan ingå i studieplanen om eleven bedöms klara kunskapskraven. Fortsättningsnivån på språkintroduktion finns på Anders Ljungstedts gymnasium, Berzeliusskolan, Folkungaskolan och Framtidsgymnasiet.

Riktlinjer för timmarnas fördelning på språkintroduktion finns på sista sidan. Riktlinjen bör följas om det inte finns skäl för att individanpassa utifrån elevens behov.

Utbildningens längd

Utbildningens längd varierar mellan ett till fyra år beroende på elevens progression i svenska språket. Studieplanen skrivs vanligtvis för ett år i taget och omfattar minst 23 timmars studier i veckan. Språkintroduktion utformas ofta för en grupp av elever vilket gör att de individuella studieplanerna kan vara mycket lika.

Uppföljning av elevens utbildning

Uppföljning av elevens progression enligt studieplan görs kontinuerligt av rektor, mentor alternativt studie- och yrkesvägledare på skolan och ska dokumenteras enligt gällande plan för uppföljning och utvärdering.

Fortsatt väg efter elevens utbildning

Om eleven uppnår godkänt i SVA kan eleven söka annat introduktionsprogram (IMY) för att få en tydligare utbildning mot ett yrke. Om eleven uppnår behörighet för gymnasieskolan kan eleven söka och antas till nationellt program förutsatt att eleven påbörjar gymnasiestudierna under första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år (Skollagen 15 kap 5 §). Om eleven är över 20 år vid avslutad studieplan vid läsårsslut kan eleven söka utbildningar inom vuxenutbildningen eller folkhögskola. Rutiner för att underlätta övergången till vuxenutbildningen revideras årligen av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Centrum för vuxenutbildningen.

Plats för utbildningen

Läsåret 2020/2021 är startnivån är placerad på Anders Ljungstedts gymnasium. Fortsättningsnivån finns på de kommunala gymnasieskolorna Anders Ljungstedts gymnasium, Berzeliusskolan och Folkungaskolan samt på den fristående skolan Framtidsgymnasiet.

Riktlinjer för timmarnas fördelning språkintroduktion

Timplanen visar på fördelningen mellan ämnen utifrån den garanterade undervisningstiden (810 lärarledda timmar per läsår, motsvarande 23 timmar per vecka).

Start: Eleverna läser vanligtvis samma ämnen men variation kan förekomma efter elevens behov och förutsättningar.

Fortsättning: Varje elev har en individuell studieplan där det framgår vilka ämnen som eleven ska läsa och i vilken omfattning.

Ämne Startnivå Fortsättning
Svenska som andraspråk 400 230
Matematik 170 120
Engelska 60 80
Idrott och hälsa 40 40
SO 100  
Sh/Hi/Ge/Re   120
Bi/Fy/Ke/Te   160
Praktiska/estetiska ämnen 40 60
Totalt 810 810

Språkintroduktion är ett Introduktionsprogram i gymnasieskolan som vänder sig till ungdomar (16-20 år) som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att klara ett annat introduktionsprogram eller ett nationellt program.

Nyanlända elever som erbjuds språkintroduktion kan inte samtidigt erbjudas ett annat introduktionsprogram. För att börja språkintroduktion kontakta Mottagningsgruppen för introduktionsprogram, kontaktuppgifter finns på sidan.

 

Mer information om Introduktionsprogram kan du läsa på Skolverket:

 

Mottagningsgruppen för introduktionsprogram

Till e-postformulär för Mottagningsgruppen för introduktionsprogram

E-post: introduktionsprogram@linkoping.se

Telefon: 013-294900
Telefontid:
Tisdag 10:00-11.00
Onsdag 10:00-11:00
Torsdag 10:00-11:00

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta)

Besöksadress : Nygatan 19

Postadress: Linköpings kommun
Mottagningsgruppen för introduktionsprogram
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 27 augusti 2020