Skolsköterska

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och är kostnadsfri. Enligt skollagen skall alla barn erbjudas hälsoundersökningar minst en gång  per stadium. Arbetet är främst förebyggande och en fortsättning på barnhälsovården. Syftet är att tidigt upptäcka avvikelser från den normala utvecklingen. Skolsköterskan utför undersökningar enligt nedan och vid avvikelser konsulteras skolläkaren som är tillgänglig på skolan tre gånger per termin.

•År 7 - Tillväxt- rygg och synundersökning, uppföljning av tidigare hälsoundersökningar. Hälsosamtal.
•År 8 - Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar
•År 9 - Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar samt vaccination.

Utöver det normala vaccinationsprogrammet ges kompletterande vaccinationer till elever vars skydd inte är fullgott. Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. 

Namn/E-postTitel/FunktionTelefon
Li Gaines Skolsköterska 072-353 05 29

 

Senast uppdaterad den 18 september 2017