Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner och kvalitetsarbete

På Birgittaskolan har vi fem ledord: respekt, trygghet, samarbete, glädje och kunskap.

Respekt

För oss på Birgittaskolan innebär respekt att vi behandlar varandra lika och respekterar varandras olikheter samt allas lika värde. Vi tar ansvar för oss själva, varandra och vår skola. Det leder till att vi får en bättre kommunikation och löser problem och konflikter direkt vilket skapar arbetsro.

 

Trygghet

För oss på Birgittaskolan innebär trygghet att vi känner tillit till varandra och att vi har förutsägbara och fungerande rutiner. Det innebär också att det finns en öppenhet och ärlighet mellan elever, personal och arbetsledning.

 

Samarbete

För oss på Birgittaskolan innebär samarbete att vi hjälper och stöttar varandra och har en vi-känsla. Vi har också ett genuint engagemang som skapar delaktighet och en gemensam strävan mot samma mål.

 

Glädje

För oss på Birgittaskolan innebär glädje att vi är prestigelösa, hjälpsamma och har ett positivt samtalsklimat där humor bidrar till goda relationer. Det skapar kreativitet, arbetsglädje och underlättar undervisningen.

 

Kunskap

För oss på Birgittaskolan innebär kunskap att vi fokuserar på kunskaps- och social utveckling. Det leder till ökad självkänsla, självförtroende och att man är redo att möta världen. Alla ska utvecklas efter sin förmåga.

Verksamhetsformer som omfattas av planen

SFI

Ansvariga för planen

Rektorerna har huvudansvaret för att planen revideras 1 gång/år.

Vår vision

Birgittaskolan ska arbeta aktivt för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt följande punkter:

 • Kön – Alla elever, oavsett kön ges samma möjligheter att utveckla sina förutsättningar, behov och intressen inom ramarna för skolans verksamhet.

 • Etnisk tillhörighet – Alla elever, oavsett nationalitet, bemöts med respekt för individens frihet och integritet.

 • Religion eller annan trosuppfattning – Alla elever har rätt att utöva sin tro och ska bemötas med tolerans och respekt.

 • Sexuell läggning – Oberoende av sexuell läggning ska alla elever mötas med respekt, omtanke och hänsyn.

 • Funktionsnedsättning – Arbetet i skolan anpassas efter individen i det vardagliga arbetet vad gäller fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

 • Könsöverskridande identitet eller uttryck – Alla elever som inte identifierar sig som kvinna eller man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, ges samma möjligheter att utveckla sina förutsättningar, behov och intressen inom ramarna för skolans verksamhet.

 • Ålder – Åldern ska inte vara ett hinder att kunna delta i och genomföra utbildningen.

 • Kränkande behandling – Ingen elev ska utsättas för ett uppträdande som kränker värdigheten även om det inte omfattas av ovanstående punkter. Nedvärderande ord eller handlingar som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder samt rasistisk propaganda och yttringar är inte tillåtna.

Systematiskt kvalitetsarbete

Verksamhetens mål beskrivs i en verksamhetsplan. För att enkelt beskriva verksamhetens mål används en bild över verksamhetens fokusområden (mål samlade i fokusområden).

I centrum står alltid områdena “Elevens lärande i fokus” samt “Attraktiv arbetsplats”. Utifrån dessa två centrala områden formuleras och kopplas ett prioriterat antal fokusområden.

 

Mål

Målformuleringar hämtas från:

 • Aktuella nationella styrdokument
 • Bildningsnämndens övergripande mål
 • Resultat från den årliga kvalitetsrapporten för SFI

Underlag till systematiskt kvalitetsarbete

Underlag till det systematiska kvalitetsarbetet på Birgittaskolan SFI hämtas från följande aktiviteter:

 • Medarbetarenkät (en gång per år)
 • Elevenkät (en gång per år)
 • Elevråd/klassråd (regelbundet under året, fyra gånger per år)
 • Mätstickan, enkät till medarbetare gällande arbetsmiljö (månadsvis)
 • Medarbetarsamtal i grupp (en gång per år)
 • Klassrumsbesök
 • Statistik från kvalitetsrapporten (årligen)
 • Statistik från nationella prov (årligen)
 • Studiedagar med medarbetare, processverktyg Pilen (SKR)

Planering av aktiviteter

Aktiviteter som planeras för verksamheten under året syftar tillbaka till prioriterade fokusområden. Rektorer följer upp och återkopplar till medarbetare via en årlig kvalitetsrapport, personalkonferenser, veckobrev, studiedagar, medarbetarsamtal, klassrumsbesök samt lönesamtal. Eleverna får återkoppling via sina lärare i klassrummet samt under regelbundna elevråd.

Under 2021 deltar Birgittaskolan SFI i ett ULF-projekt tillsammans med forskare från Linköpings Universitet.

Birgittaskolan som enhet genomför under 2021 ett utvecklingsarbete, SFM - Skolutveckling Från Mitten, en systematiskt kvalitetsutveckling där rektorer och deras ledningsgrupper (förstelärare, lektorer, arbetslagsledare) arbetar utifrån gemensamma strukturer, organiserade uppföljningar, utmanande samtal, kontinuerligt stöd till skolorna samt input organiserad efter den specifika verksamhetens behov.

På Birgittaskolans vuxenutbildning pågår ett ständigt utvecklingsarbete på olika nivåer genom olika fortbildningsinsatser och utvecklingsprojekt. Mycket av arbetet koncentreras kring språkförbättrande åtgärder för att öka elevernas kunskaper i svenska språket.

Birgittaskolans vuxenutbildning inom vård och omsorg deltar även i internationellt samarbete tillsammans med Birgittaskolans gymnasium.

Senast uppdaterad den 9 december 2020