Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotekets mål

Folkungaskolans mål är att förankra skolbiblioteket som en pedagogisk resurs i undervisningen i samtliga program och årskurser. Detta för att garantera alla elevers likvärda förutsättningar att med hjälp av bibliotekets resurser och bibliotekariernas kompetens nå en ökad måluppfyllelse.

I de reviderade läroplanerna från 1 juli 2018 betonas digitalisering och digital kompetens, både i den allmänna läroplanen för gymnasiet och grundskolan och inom respektive ämnes- och kursplaner.  Skolbibliotekets verksamhet ska enligt läroplanerna användas som en del i undervisningen för att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens

Enligt Linköpings kommuns biblioteksplan är skolbibliotekens huvuduppdrag att stödja elevers informationssökning och källkritiskt tänkande samt läsfrämjande arbete som bidrar till läslust och god läsutveckling

Skolbibliotekets huvudfunktioner

Språkutveckling och läsfrämjande

-  Att uppmuntra elevernas läslust, och att hitta litteratur som engagerar elever och föder ett intresse att läsa.

-  Genom verktygen Legimus och Inläsningstjänst skapas förutsättningar för språkutveckling, ett ökat läsintresse och likvärdighet i undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Informationskompetens

-  Att verka för att eleverna kan navigera i både tryckta och digitalt publicerade informationskällor, samt utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till dessa. Detta sker med hjälp av undervisning i och praktiskt arbete med informationssökning, källkritik, sökkritik, upphovsrätt, referenshantering och övriga områden som berör medie- och informationskunnighet samt digital kompetens.

Ansvarsfördelning

Enligt de reviderade läroplanerna ansvarar rektorn för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens

Senast uppdaterad den 29 augusti 2020