Betyg och validering

Du måste själv skriva under och skicka in en beställning på att du vill plocka ut ditt Slutbetyg eller din Gymnasieexamen. När vi sedan skrivit ut ditt betyg/examen så skickas det automatiskt in till den betygsdatabas som UHR (Universitets- och högskolerådet) använder sig av. Originalet skickas hem till dig.

Så länge du inte beställt Slutbetyg/Gymnasieexamen så kommer ett sådant inte att utfärdas.

Sök bland frågor och svar

Slutbetyg

I ett slutbetyg kan man blanda gamla (före 1 juli 2012) och nya (efter 1 juli 2012) gymnasiekurser. Du som har både gamla och nya kurser har möjlighet, i de fall då det är en fördel för dig, att läsa till ett Slutbetyg. Du har till slutet på juni 2020 på dig att samla poäng till ett slutbetyg. Omfattningen på ett slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning ska vara 2.350 poäng.

Från och med 1 juli 2020 kan komvux endast utfärda Gymnasieexamen eller utdrag ur betygskatalogen. Slutbetyg kan inte utfärdas efter 1 juli 2020.

Gymnasieexamen

Om du påbörjade dina studier efter den 1 juli 2012 – antingen inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning så läser du mot en gymnasieexamen. Du har enbart betyg i så kallade "nya" kurser. Om du har en del betyg enligt de gamla kursplanerna, så kan de i vissa fall omvandlas till betyg enligt de nya ämnesplanerna.

Omfattningen på en examen inom kommunal vuxenutbildning ska vara 2.400 poäng

Efter den 1 juli 2020 får inte längre Slutbetyg utfärdas. Du måste då läsa till en Gymnasieexamen.

Du som har ett Slutbetyg som ger dig grundläggande behörighet - är fortsatt behörig.

Du som har ett Slutbetyg som inte ger grundläggande behörighet för att du saknar en del godkända betyg måste efter den siste juni 2020 komplettera både med godkända gymnasiepoäng, och godkända betyg i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 a-c. Gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla antalet godkända gymnasiepoäng.

Om du t.ex. har ett Slutbetyg där du har IG i Matematik A, så måste du för att bli grundläggande behörig för högskolestudier läsa Matematik 1, men även Svenska 3 och Engelska 6.

En högskoleförberedande examen ska innehålla Svenska 1,2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1,2 och 3, samt Engelska 5 och 6.

En högskoleförberedande examen ska innehålla betyg på en eller flera kurser i: matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap.

Ett gymnasiearbete ska ingå som ska  visa  att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

Övriga betyg som ingår i en högskoleförberedande examen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

En högskoleförberedande examen ska sammanlagt uppgå till 2 400 poäng

De sex högskoleförberedande programmen är: ekonomprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapliga programmet, samhällsprogrammet och teknikprogrammet.

Här kan du öppna en mall för att planera mot en högskoleförberedande examen.

En yrkesexamen ska innehålla Svenska 1 eller Svensk som andraspråk 1, samt Engelska 5.

I en yrkesexamen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska eleven ha betyg på en eller flera kurser i: Historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap. Kurserna ska bestå av 50 poäng i varje ämne.

Gymnasiearbete ska ingå som ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången.

Förutom de kurser som anges som obligatoriska för en viss yrkesexamen så ska en yrkesexamen innehålla betyg som till övervägande del är satta på kurser som får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan.

En yrkesexamen ska sammanlagt uppgå till 2 400 poäng

Man kan alltid bli behörig för att söka till universitet och högskola genom att lägga till Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3, samt Engelska 6.

Inom vuxenutbildningen i Linköping kan man inte erbjuda möjlighet att läsa mot alla de yrkesprogram som finns på gymnasiet. På gymnasiet finns tolv olika yrkesprogram: barn- och fritid, bygg- och anläggning, el- och energi, fordon och transport, handels- och administration, hantverk, hotell- och turism, industritekniska, naturbruk, resaurang- och livsmedel, VVS- och fastighet samt vård- och omsorg.

Titta under Yrkesutbildningar i Utbildningar och kurser i huvudmenyn för att se vad du kan läsa i Linköping.

Här kan du öppna upp en mall för planering mot en yrkesexamen.

Du kan beställa ett Samlat betygsdokument/Utdrag ur betygskatalog efter avslutade kurser inom grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. Du bestämmer själv vilka betyg du vill ha med i ditt betygsdokument. I ett samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalog från vuxenutbildning kan du inte ta med betyg som är satta på gymnasiet.

Om du läser/har läst  kurser hos utbildningsanordnare såsom Competens, Infokomp, Hermods, MoA Lärcentrum, Kompetensutvecklingsinstitutet, NTI-skolan och ASTAR  är det Jobb- och Kunskapstorget som utfärdar ditt betyg.

Om du läser kurser på en kommunal  skola såsom  Birgittaskolans vuxenutbildning, och Anders Ljungstedts gymnasium är det respektive skola som utfärdar ditt betyg.

Om du har en slutförd utbildning på gymnasienivå eller på universitetsnivå, så är det UHR (Universitets- och högskolerådet) som ska göra en bedömning vad det motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Du behöver först översätta dina papper/betyg till svenska (om de inte är på engelska). Detta behöver göras av en auktoriserad översättare, se Kammarkollegiet. Om du är inskriven hos arbetsförmedlingen så kan de i vissa fall hjälpa till med kostnaden för översättning.

På UHR´s hemsida hittar du all information om bedömning av utländska betyg på flera olika språk. Se Bedömning av utländska betyg.

Läs mer information om prövning.

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper (betyg) som krävs till en eller flera utbildningar, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier.

Läs mer på antagning.se

Du kan begära att få ut dina betygshandlingar på engelska. Vi reserverar oss dock för att det kan finnas begränsningar vad gäller översättningmöjligheter.

Den grundläggande behörigheten är gemensam för all högskoleutbildning i hela landet och fastställs av regeringen. Grundläggande behörighet har du som uppfyller något av följande villkor:

  • Fått ett examensbevis omfattande 2400 poäng från ett högskoleförberedande program på gymnasiet/kommunal vuxenutbildning varav med lägst betyget E i kurser omfattande 2250 gymnasiepoäng och lägst betyget E i kurserna i svenska /svenska som andra språk 1,2 och 3 samt engelska 5 och 6 samt matematik 1 och i gymnasiearbete
  • Fått ett examensbevis omfattande 2400 poäng från ett yrkesprogram på gymnasiet /kommunal vuxenutbildning med lägst betyget E i kurser omfattande 2250 gymnasiepoäng lägst betyget E i kurserna i svenska /svenska som andra språk 1,2 och 3 samt engelska 5 och 6 samt matematik 1 och i gymnasiearbete
  • Fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och fått lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng. Från och med hösten 2010 gäller dessutom att du måste ha lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, eller
  • Fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. Från och med hösten 2010 gäller dessutom att du måste ha lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.
  • Du har en minst 2-årig gymnasieutbildning med två årskurser i svenska och engelska.

Sökande med samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning

Sökande med samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning som, innan ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2010, uppfyller kraven på grundläggande behörighet enligt nuvarande bestämmelser ska även fortsättningsvis anses ha grundläggande behörighet.

Reell kompetens

Om en sökande helt eller delvis saknar den formella behörighet som fordras, kan hon eller han ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt för sökande att styrka att de tillägnat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier.

För att visa på sin samlade kompetens ska den sökande skicka in handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på den sökandes förmågor.

Utifrån  det underlag som skickats in gör högskolan eller universitetet en bedömning av den sökandes möjligheter att klara den utbildning sökts. En sökande kan i princip styrka både grundläggande och särskild behörighet utan att ha läst i gymnasiet genom att hänvisa till sin samlade kompetens – om den presenteras på ett genomarbetat sätt.

Eftersom högskolor och universitet arbetar olika med bedömning av reell kompetens, bör sökande gå in på aktuella högskolors webbplatser och läsa mer om hur frågan hanteras, innan man gör sin ansökan. Läs mer om reell kompetens på länken  i högerfältet.

Särskild behörighet - standardbehörighet

Till de flesta utbildningarna på universitetet och högskola krävs mer förkunskaper är den grundläggande behörigheten. Dessa krav uttrycks i de så kallade standardbehörigheterna som är olika för olika utbildningar. Du kan se vad som krävs till den utbildning du funderar på under Antagning.se och respektive högskola.

Det som kan påverka ditt snitt om du har en färdig Gymnasieexamen är:

  • Läser om en kurs som du har F i
  • Gör en prövning i de kurser du har sämre betyg i
  • Läser kurser som krävs som särskild behörighet på den utbildning du söker, och det betyg du får kan då både höja eller sänka ditt ursprungliga medelvärde.
  • Läsa kurser som ger meritpoäng (Engelska 7, Matematik, Moderna språk 3+4) Dessa kan ge olika meritpoäng beroende på vilken utbildning du söker

Att bara läsa extra kurser som inte redan finns med i examen hjälper alltså INTE till att höja snittet.

Ditt betygssnitt från ett Slutbetyg eller en Gymnasieexamen kan variera något beroende på vilken utbildning du söker. T.ex. ger matematikkurser meritpoäng på en del utbildningar, andra inte. Matematik ger bara meritpoäng om kursen inte krävs som särskild behörighet på utbildningen. Läs mer om meritpoäng för dig som gått på Gymnasieskola eller på Gymnasial Vuxenutbildning, eller har en Utländsk gymnasieutbildning.

Här kan du själv räkna ut ditt snitt med hjälp av Räknehjälpen. Du får själv lägga till meritpoängen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 november 2016