Studieformer

All utbildning inom Kommunal vuxenutbildning ska ske utifrån individens förutsättningar, behov och intressen. Vi erbjuder därför både lärarledd undervisning, distansundervisning och självstudier med varierande grad av lärarhandledning, samt
validering.

Närstudier

För dig som vill ha gemensamma lektioner tillsammans med andra studerande och lärare. Lärandet sker både individuellt och tillsammans med andra. Inom den kommunala vuxenutbildningen är antalet lektioner oftast färre än på ungdomsgymnasiet, vilket du måste kompensera med mer eget arbete. Du har frihet när det gäller planeringen av studierna men även ett stort ansvar för ditt lärande.

Arbetssätten varierar naturligtvis beroende på ämnet, läraren och de studerande. Vanligtvis är det dock en blandning  av lärarledda genomgångar, diskussioner, och självständiga arbeten i grupp och individuellt.

Många kurser präglas av att du till stor del själv söker information för att nå kunskap kring frågeställningar och problem som du själva formulerar. Läraren fungerar mest som handledare, dvs hjälper, stöttar och vägleder dig/er när det behövs.

Distansstudier

Du kan läsa hela eller delar av kurser på distans med hjälp läromedel och  webbaserade kursstöd. Du bestämmer själv när du vill börja och sluta studera. Du har lärare som följer dig genom kursen. Med läraren kan du kommunicera via kurssystemet men också via telefon och mail.

Flexibel undervisning - Distans med handledning på plats

Du läser på egen hand med hjälp av läromedel och ev webbaserade kursstöd men har möjlighet att få regelbunden studiehandledning på skolan av lärare.

Heltidsstudier/deltidsstudier

Du kan välja att läsa i den studietakt som passar dig, heltidsstudier, deltidsstudier eller bara en enstaka kurs. Om du ska söka studiemedel från CSN måste du dock läsa på minst halvtid. 

Validering

Validering innebär att de kunskaper och färdigheter som du skaffat dig genom studier, samhällsliv, arbetsliv det vill säga både formellt och informellt värderas samt ligger till grund för en individuell studieplan för dina studier.

Har du skaffat dig kunskap utanför det svenska skolsystemet till exempel i något annat land, genom arbete, på egen hand, genom utlandsvistelse, fritidsintresse, fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag? Vill du få denna kunskap bedömd? I ett livslångt lärande är det betydelsefullt att ta tillvara vad du redan kan. Genom validering kan du förkorta utbildningstiden och på så sätt minska dina studieskulder. Du ökar även dina utvecklingsmöjligheter i arbetslivet om du har dokument/betyg på vad du kan.

Arbetsplatsförlagt lärande/Lärlingsutbildning

I yrkesutbildningarna inom vård och omsorg, barn och fritid med flera ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL), det vi säga delar av / eller hela kunskapsinhämtningen sker på en arbetsplats.

En lärlingsutbildning utförs till största delen på en arbetsplats. Kontinuerlig kontakt mellan handledaren på arbetsplatsen, läraren på skolan och dig som studerande är en förutsättning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 november 2016