Samverkan i fokus för ett koldioxidneutralt Linköping år 2025

Linköpings kommun

I Linköpingsinitiativet samlas arton bolag för att sluta upp bakom kommunens mål om att bli koldioxidneutralt år 2025. Den 13 oktober var det dags för årsträff där både förbättringar och utmaningar lyftes.

Muharrem Demirok, kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden står på scen och inleder årsträffen framför en sittande publik.

Syftet med nätverket är att uppmana till samverkan och kunskapsutbyte mellan bolag för att kunna förverkliga det högt satta målet om att nå koldioxidneutralitet redan år 2025. I nätverket ingår utöver kommunen och de största företagen i kommunkoncernen, Region Östergötland samt energiförbrukande företag verksamma i Linköping. Sedan starten 2018 har nätverkets medlemmar vuxit till det dubbla. 

Medlemmarna i Linköpingsinitiativet åtar sig att fastställa och genomföra tydliga och tidsatta aktiviteter för minska sina CO2-utsläpp. Framstegen följs upp årligen och under oktober var det dags för en corona-säkrad årsträff på Linköping Konsert & Kongress, där representanter från de olika bolagen deltog, antingen fysiskt eller digitalt. 

Muharrem Demirok, kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, poängterade vikten av Linköpingsinitiativets betydelse.
– Genom att samarbeta, träffas och diskutera tar vi tillvara på den symbios som uppstår i samverkan. På så sätt kommer vi nå längre än vad vi kan göra var och en för sig.

Åtgärder och utmaningar

Under träffen berättade medlemmarna för varandra om de CO2- reducerande aktiviteter som genomförts under 2019. Variationen var stor bland företagen och åtgärderna många. Gröna resplaner, energikartläggningar och klimatneutrala ekoprodukter är några exempel. 

Nätverket har idag breddat sitt arbete från att fokusera på energi till att idag även omfatta minskad klimatpåverkan från resor/transporter samt materiella resursflöden. Utmaningar inom dessa olika områden presenterades under mötet. Beteendeförändringar hos anställda, energioptimering och fossilfri arbetspendling är några exempel på åtgärder företagen jobbar med. 

Ett av bolagen som har fokuserat på just frågan om fossilfri arbetspendling är Ericsson. Helena Odensåker, Sustainability Driver på Ericsson, ger flera exempel på åtgärder de har genomfört. 
– Vi började med att skapa en generell medvetenhet kring våra hållbarhetsmål, både globalt och lokalt. Detta i form av en hållbarhetsmässa för alla medarbetare. Vi har även varit delaktiga i projektet Cykelvänlig arbetsplats och kvalificerat oss som ”Cykelförträfflig”, allt för att underlätta för våra cykelburna medarbetare. Vi har ett antal laddningsplatser för elbilar och nyligen jobbade vi fram ett erbjudande på HVO 100 – fossilfritt drivmedel för dieselbilar. För att lyckas nå målet om koldioxidneutralitet så menar Odensåker att det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för att tröskeln till förändring då blir låg. Med ett leende tillägger hon: 
– Det ska vara lätt att göra rätt!

Hållbar arbetspendling 

På Region Östergötland berättar Annelie Frick, mobilitetssamordnare miljö och säkerhet, att de arbetar mot målet om en mer hållbar arbetspendling. 
– Problematiken kring bilen är långt större än att den drivs av fossilfria drivmedel. En ökande biltrafik kräver fler vägar och större parkeringsplatser på bekostnad av attraktiva miljöer och biologisk mångfald. Trafikstockningar bromsar upp flöden som stjäl tid i vår vardag och dessutom ger bilen upphov till partikel- och bullerproblematik med negativ påverkan på vår hälsa. Sammantaget ger detta ger stora kostnader för samhället, som även de som inte äger en bil får vara med att finansiera.  Annelie Frick fortsätter: 
– Vi arbetar därför för att försöka uppmuntra till en mer aktiv arbetspendling, så som att cykla eller gå till jobbet, vilket ger stora hälsovinster. Vi jobbar även för att få fler att åka kollektivt - när vi inte befinner oss mitt i en pandemi, vill säga!

Stöd från omvärldsnätverket

För att lyckas nå dessa mål har Region Östergötland bland annat bytt erfarenheter med Linköpings kommun kring gröna resplaner. Att samverka och inspirera varandra är en viktig del i Linköpingsinitiativet och till sin hjälp har företagen ett omvärldsnätverk där organisationer såsom Energikontoret, Cleantech Östergötland, Linköpings Universitet, Länsstyrelsen, RISE och Energimyndigheten kan bistå med hjälp och interaktion med omvärlden. Detta kan röra sig om alltifrån kunskapsinhämtning, möjlighet till finansiering och att uppmana till samarbeten som kan vara lämpliga, både inom och utanför Linköpingsinitiativet.

Susanne Claesson, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen, menar att de som aktör i omvärldsnätverket vill föra dialog för att fånga upp områden där det bedrivs aktiviteter, men att de också vill höra om behov och utmaningar för att nya projekt ska kunna skapas.
– Det finns flera typer av stöd att få, i form av vägledning, mallar, guider och webbutbildningar inom t. ex energieffektivisering.Klimatklivet är även ett stöd till lokala och regionala investeringar, som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet!

Energimyndigheten är en annan aktör i omvärldsnätverket som stödjer företag genom olika program för exempelvis energieffektivisering och energikartläggning, samt ger även till viss del ekonomiskt stöd.
– Ett av resultaten med samarbetet med företagen är att skaffa kunskap och sammanställa behov av incitament och andra styrmedel för att snabba på utvecklingen mot ett energismart samhälle, berättar Thomas Björkman, programansvarig resurseffektiv industri på Energimyndigheten.

Hållbarhet genom samarbete 

Under årsträffen gav Mats Eklund, professor i Industriell miljöteknik, en presentation om industriell och urban symbios, som fokuserade på hållbarhet genom samarbete. Vikten av samverkan är även något som deltagarna ser som avgörande för att lyckas nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter, sammanfattar det såhär: 
–  Det är viktigt att vi tänker utanför vår kärnverksamhet och jobbar mer i nätverk och kluster för att få Linköpings kommun att kliva framåt och bli CO2-neutrala.