Uppmuntrar hyresgästerna att köra klimatsmart

Castellum

Castellum som idag är Nordens mest hållbara fastighetsbolag har siktet inställt på att bli ett av de mest hållbara fastighetsbolagen i Europa. Castellums hållbarhetsagenda ”Den hållbara staden” är indelad i fyra fokusområden: Planeten, Framtidssäkring, Välbefinnande och Uppförande. Dessa fokusområden ska kontrollera att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv.

På bildens syns Castellums laddstation av elbilar i ett snöigt landskap.

Klimatneutralitet - inte längre en omöjlighet!

Ett av Castellums mest utmanande hållbarhetsmål är att senast 2030 uppnå 100 % klimatneutralitet för hela verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och de nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige. Vårt klimatarbete bygger till stor del på klimatsmarta materialval, minskade koldioxidutsläpp genom energieffektivisering i våra fastigheter och att i förlängningen använda 100 % förnybar energi.  

Återbruk och vänliga materialval

Några prioriterade aktiviteter för att nå våra klimatmål är att minska användningen av utsläppsintensiva material såsom betong och stål vid ny- och ombyggnation. Bara genom medvetna materialval och smart arkitektur kan utsläppen vid nybyggnation minska med i genomsnitt 15%, vilket Castellum nu ställer som krav på vid alla nya större projekt. Att öka andelen återbrukade och återvunna material minskar också utsläppen radikalt samt att ställa om energiförsörjningen till mer förnybar energi.  Castellum arbetar aktivt med energieffektivisering och ska minska energianvändningen med 1,5 % per år genom smartare lösningar så som smartare styrning av byggnader, automatiserad belysning, isoleringsåtgärder och högeffektiv återvinning av värme och kyla. En annan viktig åtgärd för en mer hållbar energianvändning är utbyggnaden av solceller på våra fastigheters tak och fasader och i nästa steg energilagring. Genom att producera egen solel kan vi både försörja våra egna fastigheter med förnybar el och även exportera hållbar el till det svenska energisystemet.

Vad händer i Linköping just nu?

Under förra året såg vi över hur vi kan förenkla vardagen för de hyresgäster som har elbilar och hur vi även kan uppmuntra till att köra klimatsmart. Som en följd av detta färdigställs i dagarna Castellums och Östergötlands största installation för laddplatser. Det rör sig om totalt 100 laddplatser som installeras vid Vita huset i Mjärdevi. En viktig fråga i arbetet har varit att säkerställa driften och belastningen på elnätet och just därför kommer huset även att förses med batterilager för att jämna ut effekttoppar och solceller på taket för lokalproducerad el. Utöver projekt med laddplatser och batterilager har vi även långt gångna planer på att utöka med fler solcellsanläggningarna på fler fastigheter i vårt bestånd i Linköping.