Globala utmaningar med lokalt perspektiv

Saab

Saab är en av deltagarna i Linköpingsinitiativet. Vår medverkan är naturligtvis kopplad till den lokala verksamheten, men företaget är i dag en global koncern med närvaro över hela världen och det går inte att komma ifrån att klimatinitiativ som tas på andra sidan jorden även påverkar oss i Linköping på lång sikt. Klimatfrågan är en global fråga som kräver globala lösningar.

Solceller på Saabs anläggning i Sydafrika

Saabs nya miljöstrategi, som togs fram under 2018, innehåller bland annat ett mål om att minska växthusgasutsläppen med 33 procent till 2030, i jämförelse med 2017. Strategin gäller för samtliga företag och enheter som ägs av Saab.

Målsättningen gör att Saab nu åtgärdar de källor som ger de största utsläppen, oavsett var i världen de är belägna. I Sverige har vi turen att ha tillgång till en hög andel fossilfria kraftkällor, såsom vatten och vindkraft, men i vissa länder där Saab har verksamhet är det inte lika enkelt. Saab har därför valt att prioritera de anläggningar i världen där fossila energikällor dominerar. Som exempel kan nämnas att Saabs anläggning i Sydafrika som tidigare var helt beroende av kolkraft, nu har en anläggning för solceller som tillsammans med energieffektivisering har lett till en trettioprocentig reduktion av koldioxid, motsvarande cirka 2000 ton per år.

Effektivt resursutnyttjande – en framtidsfråga

Det är naturligtvis också mycket viktigt för en stor anläggning som Saab i Tannefors att hela tiden sträva efter att nyttja alla de resurser som behövs för den dagliga driften, exempelvis energi, så effektivt som möjligt. De energikartläggningar som görs med jämna intervaller fyller en viktig funktion i att identifiera de områden där insatser är mest kostnadseffektiva i förhållande till nyttan. Saab bedriver ett löpande arbete för att förbättra energiprestandan för stödprocesser som värme, ventilation och belysning.

I huvudsak används i dag klimatneutral el och fjärrvärme där äldre oljeeldade pannor bytts ut under åren. Ett par mindre oljepannor finns kvar, men arbete pågår för att hitta lösningar för att ersätta även dessa.

Att arbeta med energieffektivisering handlar både om tekniska lösningar och mänskligt beteende. Ibland kan det förstnämnda öka incitament och tydliggöra vad den enskilda individen behöver göra för att agera mer energieffektivt. En svårighet som anläggningen i Tannefors delar med många andra äldre industrianläggningar är att mätarstrukturen inte är utbyggd och att endast ett fåtal energimätare finns. Det gör det svårt att visa hur energianvändningen ser ut i en viss byggnad eller i en del av en byggnad. För att förbättra detta utreder Saab just nu möjligheten till en mer utbyggd mätarstruktur. Det sker i ett samarbete mellan Saab, Tekniska Verken och Coor, där olika kompetenser möts och summan bli större än de ingående bidragen var för sig.

Målet för Tanneforsanläggningen för 2019 är att bibehålla samma energiförbrukning som 2016. Det ska uppnås samtidigt som produktionstakten ökar kraftigt, bland annat i samband med att den nya versionen av Gripen sätts i produktion. Det är en utmaning att klara, men ambitiösa mål behövs för att vi ska röra oss i rätt riktning, in i en mer resurseffektiv framtid.

*Bilden visar Saabs anläggning i Sydafrika som nu har solceller.