Klimatfrågan i fokus för Hjulsbro Steel

Hjulsbro Steel

Hjulsbro Steels historia börjar redan 1907. Under årens lopp har inriktningen breddats för att senare smalna igen. Nu är Hjulsbro Steel fokuserade på spännlineproduktionen. Hjulsbro Steel jobbar aktivt med sitt miljöförbättringsarbete och har genomfört många förbättringar inom energiområdet.

En man i produktionen av spännlinor.

Linköpingsiniativet

Vi ser Linköpingsinitiativet som ett bra sätt att öka vår kunskap och har hög tilltro till arbetssättet. Att deltagarna kan utbyta erfarenheter och fånga upp bra exempel från andra och komma fram till nya idéer där vi kan samarbeta och ha möjlighet att få en gemensam lösning anser vi är ett framgångsrecept. I och med att man är en del av en större grupp kan man också ha större möjlighet att påverka andra aktörer till smarta klimatval.

Konkurrensfördel eller självklarhet?

Våra kunder och hela den bransch de arbetar inom fokuserar alltmer på klimatfrågorna. Därför är det självklart för oss att ha ett aktivt miljöförbättringsarbete så vi kan vara konkurrenskraftiga. För många kunder är till exempel utsläppsvärden på levererade produkter en avgörande fråga vid val av leverantör och det är då mycket viktigt för oss att kunna visa att vi även på det planet tillför ett mervärde jämfört med konkurrenterna.

I framtiden ser vi det som sannolikt att det i kundernas ögon inte kommer vara en konkurrensfördel utan en absolut förutsättning att de produkter vi erbjuder är hållbara ur alla perspektiv. Inte minst då i fråga om klimatpåverkan.

Utöver dessa i grunden rent kommersiella drivkrafter, ser vi ett egenvärde i att vara en aktör som är delaktiga i att ta ansvar för vår omvärld. Den förväntningen har vi inte bara på oss själva som företag utan tror att vi delar den med såväl våra nuvarande och framtida anställda som med andra intressenter i samhället. Vi tror att en annan inställning gör det svårt att bedriva näringsverksamhet i framtiden.

Eftersom vår förädling är energiintensiv är det viktigt både att minska energianvändandet och att styra vilka källor vi använder för den energi som trots allt behövs.

Från oljeeldning till fjärrvärme

Vi har genom åren genomfört många förbättringar inom energiområdet. Till exempel har vi helt frångått oljeeldning till förmån för fjärrvärme både för lokaluppvärmning och som processvärme. Det är självklart för oss att den elektricitet vi använder ska vara fossilfri och vi har säkerställer därför att all elektricitet vi köper kommer från vattenkraft.

Energieffektivisering

Självklart arbetar vi också sedan länge systematiskt med energieffektivisering. Exempel på konkreta åtgärder som vidtagits är förvärmning av processvatten via fjärrvärme, utbyte av belysning till LED-armaturer, snabbstängande portar för att minska uppvärmningsbehov, timerstyrning av maskiner och utrustningar, närvarosensorer på belysning.

För att på ett tydligt sätt kunna kommunicera vår produkts miljöpåverkan till kunder och andra intressenter har vi tagit fram en miljövarudeklaration (EPD). Det är ett standardiserat dokument som baseras på en livscykelanalys av produkten och visar hur produkten påverkar omvärlden via utsläpp, resursförbrukning och avfall.