Budget 2018

Här kan du läsa hur kommunens samlade resurser prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.
Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs det hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.

Kommunfullmäktige fastställer i juni en politisk viljeinriktning för respektive nämnd utifrån förslag från kommunstyrelsen. Den politiska viljeinriktningen består av:

 • kommunfullmäktiges övergripande mål
 • styrande dokument som nämnderna särskilt ska fokusera på under 2018
 • strategiska utvecklingsuppdrag.

I internbudgeten redovisar nämnderna hur de planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen.

Intervjuer med kommunstyrelsens ordförande och nämndsordförande i nämnderna 

"Vi behöver fortsätta jobba vidare med skolan, med jobben och givetvis med att få ännu fler bostäder på plats i vår kommun. Under 2018 behöver vi tillföra resurser till trygghetsfrågor och integrationsfrågor.

Därför känns det väldigt bra att som kommunstyrelsens ordförande kunna lägga ut ytterligare 188 miljoner."

 • Budgeten för år 2018 är i balans.
 • Kommunstyrelsen bedömer att målen för god ekonomisk hushållning (finansiella mål) kommer att uppfyllas med budgeten för 2018.
 • Skattesatsen föreslås oförändrat till 20,20 procent för 2018.
 • Kommunen omsätter cirka 9,6 miljarder kronor per år.
 • Nämndernas ramar utökas med sammanlagt 181 miljoner kronor (mnkr) för 2018.
 • I budgeten finns resursmedel med 82 mnkr för 2018 som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i kommunstyrelsen.
 • I budgeten finns även reservmedel för investeringar med 15 mnkr per år för att vid behov kunna utöka nämndernas investeringsramar under budgetperioden.
 • Den centrala reserven för att finansiera demografiska förändringar samt löne- och priskompensation för nämnderna uppgår till 332 mnkr för 2018.
 • Under eget kapital finns en resultatutjämningsreserv om 150 mnkr som kan användas för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
 • I budgeten ingår bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden med 55 mnkr per år.
 • Både skatteintäkter och reserv för löne- och priskompensation har beräknats utifrån Sveriges kommuners och landstings (SKL:s) prognoser.
 • Investeringsramen är 276 mnkr netto för 2018. Avskrivningarna beräknas till 175 mnkr för 2018.
 • I budgeten beräknas kommunen kunna finansiera investeringarna för 2018 utan att ta lån.

Linköpings kommunkoncern har bra förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Kommunkoncernen har en välskött och stark ekonomi och har haft goda resultat under många år. Linköpings kommun har en låg skattesats. Kommunen har kunnat finansiera investeringarna med egna medel och har inga lån. Linköping är en av få kommuner som kunnat göra stora likvida avsättningar för att säkerställa utbetalningarna av framtida pensioner.

Budget för 2018 med plan för 2019-2021

Nämndernas budgetramar för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige den 13 juni. Nämnderna har efter fullmäktiges beslut i juni arbetat fram internbudgetar för 2018. Kommunfullmäktige behandlade den 28 november kompletteringar av budget 2018 bl a justering av nämndernas budgetramar för löneöversyn 2017. Den 28 november redovisades även nämndernas internbudgetar för 2018 för fullmäktige.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 december 2018