Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Budget 2019

Här kan du läsa hur kommunens samlade resurser prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.
Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs det hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.

Kommunens budget är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer. Kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade.

Budget varje år

Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten varje år. Då bestäms hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar, mål och uppdrag för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Kommunen och nämnderna följer upp budgeten med mål och ekonomi fyra gånger om året.

Processen är central

Processen när budgeten tas fram är central för vilka mål kommunen har och för hur verksamheten styrs. I budgeten blir nämndernas uppdrag och de resultat nämnderna förväntas uppnå tydliga.

Kommunen och nämnderna följer upp budgeten med mål och ekonomi fyra gånger om året.

Tjänsteskrivelse från kommunfullmäktige  den 19 juni 2018

Tjänsteskrivelse från kommunfullmäktige den 4 december 2018

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni om en budget för 2019 med plan för 2020-2022. Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Därför revideras budgeten som fastställdes i juni utifrån den nya politiska ledningens program ”Allians för Linköpings samverkansprogram” och förslag till reviderade budgetramar för nämnderna. Skattesatsen fastställdes den 6 november av det nyvalda fullmäktige till oförändrat 20,20 procent.


I internbudgetförslagen som nämnderna lämnat redovisar nämnderna vad de prioriterar och ska arbeta med under budgetperioden för att uppnå den inriktning och de målsättningar som angivits i kommunens budget.

När nämnderna har gjort internbudget för 2019 med plan för 2020-2022 har de utgått från den budget som fullmäktige fastställde i juni kompletterade med tekniska justeringar av de ekonomiska ramarna efter fullmäktige i juni.

De nyvalda nämnderna som tillträder den 1 januari 2019 har fått i uppdrag att revidera respektive nämnds internbudget utifrån de budgetramar och den budget som fullmäktige fastställde den 4 december 2018.

 • Budgeten för 2019 utgår från 15 kommunövergripande mål.
 •  Budgeten innehåller 36 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna som en del i den politiska viljeinriktningen för planperioden.
 • Budgeten för 2019 är i balans.
 • Kommunstyrelsen bedömer att målen för god ekonomisk hushållning – finansiella mål kommer att uppfyllas med budgeten för 2019.
 • Skattesatsen är oförändrat 20,20 procent för 2019.
 • Kommunen omsätter drygt 10 miljarder kronor 2019.
 • Nämndernas ramar föreslås utökas med sammanlagt 40 mnkr 2019 utöver de 126 mnkr som ramarna utökades med i juni. Ökningen finansieras med minskade resursmedel och ökade intäkter för exploatering.
 •  I budgeten finns resursmedel med 40 mnkr för 2019 som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i kommunstyrelsen.
 • I budgeten finns även reservmedel för investeringar med 15 mnkr per år för att vid behov kunna utöka nämndernas investeringsramar under budgetperioden.
 • Under eget kapital finns en resultatutjämningsreserv om 150 mnkr som kan användas för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
 •  I budgeten ingår bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden med 55 mnkr per år.
 • Både skatteintäkter och reserv för löne- och priskompensation har beräknats utifrån SKL:s prognoser.
 • Investeringsramen är 360 mnkr netto för 2019. Avskrivningarna beräknas till 215 mnkr för 2019.
 • I budgeten beräknas kommunen kunna finansiera 215 mnkr av investeringarna för 2019 utan att ta upp lån och att låna max 150 mnkr för att finansiera resterande investeringar.
 • För åren 2020-2022 finns ofördelade effektiviseringskrav som kommer att förändras bland annat beroende på utvecklingen av skatteintäkter och demografi och därför fördelas när budgeten ska fastställas för respektive år.  

Linköpings kommunkoncern har bra förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Kommunkoncernen har en välskött och stark ekonomi och har haft goda resultat under många år. Linköpings kommun har en låg skattesats. Kommunen har kunnat finansiera investeringarna med egna medel och har inga lån. Linköping är en av få kommuner som kunnat göra stora likvida avsättningar för att säkerställa utbetalningarna av framtida pensioner.

 

 

Senast uppdaterad den 5 juni 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: