Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Budget

Här kan du läsa hur kommunens samlade resurser prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs det hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.

Kommunens budget är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer. Kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade.

Budget varje år

Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten varje år. Då bestäms hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar, mål och uppdrag för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Kommunen och nämnderna följer upp budgeten med mål och ekonomi fyra gånger om året.

Budget för 2021

Budgeten är fastställd av kommunfullmäktige den 29 september och kompletterad enligt kommunstyrelsens beslut den 6 oktober (KS 2020-10-06 §269) 

Budget för 2020

Tidigare budgetar

Senast uppdaterad den 14 oktober 2020