Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Finansieringsprogram

Under 2017 bildade Linköpings kommun, Linköpings Stadshus, Tekniska Verken i Linköping, Stångåstaden och Lejonfastigheter så kallade "Linköpingsgruppen" för att öka samverkan, samarbetet och skapa nya finansiella lösningar.

Linköping är en starkt växande kommun där både kommun och bolag kommer att fortsätta investera i snabb takt.
Nedan visas Linköpingsgruppens bedömda lånebehov under de kommande åren. Vi behöver samarbeta inom det finansiella området för att skapa de bästa förutsättningarna för våra bolag.

Mnkr Låneportfölj
2018-08
Bedömt behov
2018
Bedömt behov
2019
Bedömt behov
2020
Stadshus 7 175 7 200 7 875 8 475
Tekniska verken 1 772 2 000 2 500 2 500
Stångåstaden 4 275 4 400 4 915 5 900
Lejonfastigheter 3 250 3 850 4 650 5 400
Summa 16 472 17 450 19 940 22 275

Av tradition har bolagen inom Linköpings kommun arbetat självständigt inom alla områden, även finansiella området – och det var varit mycket framgångsrikt och vi avser inte att ändra ett vinnande koncept.
Bolagen kommer fortsätta agera självständigt fast nu med gemensamma program och med kommunal borgen som säkerhet.
Med detta upplägg tar vi helt bort osäkerheten kring skattereglerna huruvida avdragsrätten ska gälla vid internbanksupplägg.

Nyheter som skett

  • Medlem i Kommuninvest
  • Rating av Linköpings kommun
  • Gemensamt MTN-program. Ram 6 mdkr
  • Gemensamt certifikatprogram. Ram 9 mdkr

Kommuninvest

Linköpings kommun blev under 2017 medlem i Kommuninvest där dotterbolagen erbjuds att ta upp lång upplåning, vilket ger en ytterligare finansieringskälla.

Rating

Den 6 november erhöll ägaren Linköpings kommun en rating av Standard & Poor's:

  • Långfristig: AA+
  • Kortfristig: A-1+/K-1
  • Outlook: Stable

MTN (Mid Term Note)

Linköpingsgruppen har satt upp en gemensam låneram med gemensamma villkor men vi lånar i eget namn med kommunal borgen som säkerhet. Ramen är i dagsläget på 6 mdkr. Avtal tecknades under maj och första obligationen rullas ut under november.

Kort Finansiering – Certifikatprogram

Gemensamt program men Linköpingsgruppen lånar i vardera egna namn med kommunal borgen som säkerhet. Ramen är 9 mdkr. Bolagens egna certifikatprogram läggs ner.

Senast uppdaterad den 12 november 2018