Stiftelsen Tornbylyckorna - Lektorshagen i Linköping

För stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping sker separat annonsering under januari-februari

Ändamål

Stiftelsen Tornbylyckorna - Lektorshagen i Linköping har följande ändamål:

  1. Stipendier till lärare vid undervisningsväsendet i Linköping samt inom statsbidragsberättigade studieorganisationer i kommunen för fortbildning, vidareutbildning och forskning samt resor i anslutning härtill.

  2. Inköp till biblioteksinstitutioner vid undervisningsväsendet inom Linköpings kommun av litteratur och annat som gagnar lärares eller elevers orientering, fortbildning och forskning och vilka inköp icke på annat sätt kan bestridas.

  3. Annat ändamål för undervisningsväsendet inom kommunen, som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.

För stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping sker separat annonsering under januari-februari

Förfrågningar kan göras hos Utbildningsförvaltningen.

Ansökan

Underskriven ansökan skickas digitalt till Bildningsnämnden

Fastställda av kommunfullmäktige i Linköpings kommun 2007-09-25, § 190.

§ 1 Historik
Förevarande stiftelse har bildats i enlighet med Kungl.Maj:ts beslut den 30 april 1971 rörande dispositionen av försäljnings- och löseskillingsmedel för de så kallad Tornbylyckorna och Lektorshagen i Linköping.

Dessa bestod ursprungligen av jordegendomar respektive en stadsäga inom Linköpings stad, vilka alltsedan 1600-talet utgjort självständiga donationer med ändamål att bidraga till vissa i Linköping verksamma lärares avlöning.

Sedermera har nämnda egendomar och stadsäga försålts eller exproprierats och influtna medel gjorts räntebärande.

Genom Kungl.Maj:ts ovannämnda beslut har därefter föreskrivits att avkastningen av de influtna medlen skall användas för allmänna ändamål som har samband med undervisningsväsendet – däri inbegripet vuxenutbildningen – i Linköping.

§ 2 Firma
Stiftelsens namn är Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping.

§ 3 Förvaltning
Stiftelsen förvaltas av Linköpings kommun

§ 4 Ändamål
Av stiftelsens årliga avkastning skall minst tio (10) procent läggas till kapitalet.

Avkastningen i övrigt skall efter skriftlig ansökan till stiftelsen användas enligt följande:

  1. Stipendier till lärare vid undervisningsväsendet i Linköping samt inom statsbidragsberättigade studieorganisationer i kommunen för fortbildning, vidareutbildning och forskning samt resor i anslutning härtill.
  2. Inköp till biblioteksinstitutioner vid undervisningsväsendet inom Linköpings kommun av litteratur och annat som gagnar lärares eller elevers orientering, fortbildning och forskning och vilka inköp icke på annat sätt kan bestridas.
  3. Annat ändamål för undervisningsväsendet inom kommunen, som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.

§ 5 Förvaltnings- och räkenskapsår
Förvaltnings- och räkenskapsår sammanfaller med den för Linköpings kommun gällande.

§ 6 Förvaltningskostnad
Kostnaden för förvaltningen av fondmedlen skall bestridas ur dessa innan utdelning äger rum enligt § 4 ovan.

§ 7 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar får icke ske utan godkännande, såvitt avser ändamålet av kammarkollegiet och i övrigt ska det anmälas till tillsynsmyndigheten.

Fastställda av kommunstyrelsen i Linköping 2007-09-04, § 369..

§ 1 Ansökan och beslut

I stadgarnas § 4 om Ändamål för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping anges att ansökan till stiftelsen om utdelning ska ske skriftligt till stiftelsen. Hur ansökningsförfarandet ska ske beslutas av stiftelsens styrelse.

Beslut om utdelning från stiftelsen ska fattas av en styrelse som består av fem ledamöter av vilka tre utses av bildningsnämnden i Linköpings kommun och två av styrelsen för Linköpings universitet.

Styrelseledamot utses för en tid av fyra år och mandattiden sammanfaller med den i 6 kap 12 § kommunallagen omnämnda.

Styrelsen utses inom sig ordförande och vice ordförande

Styrelsen är beslutför då minst tre av dess ledamöter är närvarande och av dem minst en utsedd av styrelsen vid Linköpings universitet. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kommunens utbildningskontor tillhandahåller sekreterare. Sammanträdesarvode till styrelsens ledamöter utges i enlighet med kommunens bestämmelser om sammanträdesarvode.

Utbildningskontoret

Sedan den 1 maj är receptionen på Apotekaregatan 13C stängd. Vid bokade besök möter vi dig vid entrén. I övrigt hänvisar vi till Kontakt Linköping, Huvudbiblioteket Östgötagatan 5.

Skicka e-post till Utbildningskontoret

E-post: utbildningsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 07.45 – 16.00

Postadress: Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen, 581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 december 2018