Vissviks kamratförening

Vissviks kamratförening har till ändamål att bevilja bidrag till privatpersoner som är folkbokförda i Linköpings kommun och som har minst en förälder som har eller har haft missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en liknande situation. Bidrag kan beviljas till barn och ungdomar under 20 år. Bidrag kan utgå till lägervistelse, kolonivistelse, sportaktiviteter, kortare semesterresa, skolresa, skidresa, teaterbesök, konsertbesök eller liknande.

Stadgar för Stiftelsen Vissviks kamratförening Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-07, §134

              

            

 

§ 1 Historik

Stiftelsen har bildats av Vissviks kamratförening genom att tillskjuta ett kapital.

§ 2 Förvaltning

Stiftelsen ska förvaltas av Linköpings kommun och skall omhändertas av kommunstyrelsen.

§ 3 Ändamål

Stiftelsens ändamål är att hjälpa utsatta privatpersoner folkbokförda i Linköpings kommun och som har minst en förälder som har eller har haft missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en liknande situation. Bidrag kan beviljas till barn och ungdomar under 20 år. Bidrag kan utgå till lägervistelse, kolonivistelse, sportaktivitet, kortare semesterresa, skolresa, teaterbesök, konsertbesök och liknande. Bidrag ska aldrig lämnas för materiella saker såsom sportutrustning eller andra lösa saker. Om det för att ett barn ska kunna delta i aktivitet krävs att en förälder deltar i aktiviteten ska bidrag också kunna erhållas för att täcka förälderns kostnader för att delta.

§ 4 Disponibelt utdelningsbelopp

Av avkastningen för föregående år samt erforderlig del av stiftelsekapitalet ska cirka 100 000 kronor användas för utdelning varje år.

§ 5 Utdelning

Beslut om utdelning kan ske löpande under året. Utbetalning av bidraget kan ske direkt till den enskilde eller på annat sätt t.ex. direkt till en lägerarrangör.

§ 6 Beslutsfattare

Disponibel avkastning samt så stor del av stiftelsekapitalet att utdelningsbeloppet uppgår till cirka 100 000 kronor ska årligen ställas till kommunstyrelsens förfogande, som har att besluta om hur utdelning ska ske. Kommunstyrelsen kan delegera sin beslutanderätt till tjänsteman inom kommunen.

§ 7 Ansökan

Ansökan om bidrag kan inges när som helst under året. Information om stiftelsen och ansökningsförfarandet lämnas på kommunens hemsida på Internet. Kommunstyrelsen kan vid behov tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om utdelning kan inges till stiftelsen.

§ 8 Övrigt

Om inte hela det disponibla utdelningsbeloppet kan utdelas visst år ska överskjutande del reserveras för utdelning under kommande år. När stiftelsekapitalet jämte avkastning inte uppgår till 100 000 kronor ska hela kvarvarande behållning utdelas och stiftelsen upphöra.  _____________________________

Kommunstyrelsen har 2013-11-26, § 386 delegerat beslutanderätten till administrativa chefen Kristina Granlund, sociala förvaltningen.

                     

Blankett för ansökan om bidrag ur ovanstående stiftelser finns att hämta på Medborgarkontoret i Stifts- och landsbiblioteket, stadshusets reception, Storgatan 43 samt socialförvaltningens reception, Barnhemsgatan 2. Blanketten finns även här för nedladdning.

Förfrågningar kan göras hos socialförvaltningen.

Siluett av ett huvud
Solveig Ekerfelt

Personalassistent Sociala förvaltningen

Skicka e-post till Solveig Ekerfelt

E-post: Solveig.Ekerfelt@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 27

Linköpings kommun
Socialkontoret
Box 356
581 03 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 september 2016