Honnörs- och kulturstipendier

Honnörsstipendium är kommunens uppskattning till personer som utfört en mångårig kulturverksamhet i Linköping. Kulturstipendium kan tilldelas den som utfört förtjänstfull insats inom vetenskap, litteratur, konst, musik, teater, journalistik eller folkbildning. Förslag till båda stipendieformerna kan lämnas av enskild person eller organisation.

För vem: Privatpersoner, utdelning utan ansökan
Område: Kultur

Ansökan

Ansökan eller förslag med motiveringar/bilagor skall ha inkommit till kultur- och fritidsnämnden senast i mitten av oktober.

Postadress:
Kultur- och fritidsnämnden
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Stadgar för Stiftelsen Linköpings kommuns kulturstipendium

Fastställda av stadsfullmäktige 1963-03-26, med av fullmäktige beslutad ändring 1969-06-26 och 1972-06-20, § 164 och 1974-08-27, § 172.
Reviderade av kommunfullmäktige 1997-08-26, § 133.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit 1963 genom beslut av stadsfullmäktige i Linköping att av avkastningen från Westman-Wernerska stiftelsen (fonden) avsätta ett grundbelopp på 235 000 kronor.

Kommunfullmäktige har härefter 1974 och 1993 beslutat att från avkastningen från Westman-Wernerska stiftelsen avsätta ytterligare 700 000 kronor till stiftelsen.

Genom upplösning av Linköpings Arbetareföreningen 1997 har 135 890 kronor tillförts stiftelsen.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning 
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp skall användas för utdelning, helt eller delat. Hela eller del av det för utdelning tillgängliga beloppet kan reserveras för utdelning ett kommande år.

§ 4 Ändamål
Linköpings kommuns kulturstipendium kan utdelas till den som utfört förtjänstfull insats inom vetenskap, litteratur, konst, musik, teater, journalistik eller folkbildning, till den som efter kulturell gärning inom annat område är förtjänt av särskild belöning, som hjälp till fortbildning till den som visat särskilda förutsättningar för insatser inom ovan uppräknade områden. Fullmäktige har tillika vid sammanträde den 27 augusti 1974 uttalat "att stadgarnas bestämmelser icke utesluter utdelning av stipendium till personer inom folkrörelserna som uppfylla bestämmelsernas föreskrifter i övrigt".

§ 5 Kompetens för stipendium
Stipendium kan tilldelas förtjänt person oavsett var han verkat eller är bosatt. Företräde skall dock givas den, vars verksamhet gagnat kommunen eller dess invånare eller som personligen har särskild anknytning till Linköping.

§ 6 Tid för utdelning, Beslutande organ
Stipendium utdelas årligen under december månad enligt beslut av kultur- och fritidsnämnden.

Före beslut om utdelning av stipendium äger kultur- och fritidsnämnden genom att höra expertis eller på annat lämpligt sätt infordra erforderliga uppgifter angående för stipendium tänkbar persons kvalifikationer.

§ 7 Särskilda villkor
Vid beslut om utdelning av fortbildningsstipendium äger kultur- och fritidsnämnden giva anvisning angående användningen av stipendiet.

§ 8 Utannonsering m m
Kultur- och fritidsnämnden skall i god tid före förestående stipendieutdelning på lämpligt sätt bringa till allmänhetens kännedom att kulturstipendium kan sökas och att förslag till utdelning kan inges. Även andra än sökande eller genom annan persons försorg föreslagna må av kultur- och fritidsnämnden tilldelas stipendium.

§ 9 Form för överlämnande av stipendium
Efter kultur- och fritidsnämndens beslut om utdelning sker överlämnande av stipendium genom kommunfullmäktiges presidiums försorg i samband med kommunfullmäktiges ordinarie decembersammanträde.

Kontakt

Förfrågningar kan göras hos kultur- och fritidskontoret.

Kultur- och fritidskontoret

Skicka e-post till Kultur- och fritidskontoret

E-post: kulturochfritidsnamnden@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 7.45 - 16.00

Postadress: Apotekaregatan 13C

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 september 2018