K E Westmans stiftelse

K E Westmans stiftelse har till ändamål att främja skollovskoloni- och lägerverksamhet för barn från före detta Linköpings stad. Med "Linköpings stad" menas det område som år 1970 utgjorde före detta Linköpings stad.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219. Reviderade efter kammarkollegiets beslut 1991-12-20. Reviderade genom beslut i kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48

§ 1 Historik
Fonden har uppkommit genom testamente 1929-10-09, upprättat av K E Westman, till förmån för Linköpings stad. Genom testamentet överlämnades vissa tillgångar, bl a Örsholm säteri under villkor att

"för så vitt Linköpings stad icke önskar att behålla Örsholm till kolonigård så skall inom Östergötlands län inköpas en vid eller i närheten av vatten belägen naturskön skogsegendom, som skall för ändamålet apteras och där barn är obemedlade föräldrar i Linköping skola beredas tillfälle till någon tids vistelse. Barnen böra dagligen, där så eljest anses lämpligt, beredas någon tids sysselsättning på åker och äng ävensom i trädgården  -  en åtgärd, varigenom på samma gång barnen vänjas vid nyttig sysselsättning, deras håg inriktas på lantlivets hälsobringande inflytande.

Det är min önskan att barnen uppfostras i tukt och Herrens förmaning på samma gång som de beredas så mycken glädje och frihet som möjligt.

Å egendomens skogsmark skall rationell skogsskötsel bedrivas, så att avkastningen av skogen skall väsentligen kunna bidraga till hemmets förkovran och utveckling. Fonden skall förvaltas av stadsfullmäktige i Linköping".

Fondens bestämmelser har sedermera verkställts och i förekommande fall ändrats av dåvarande stadsfullmäktige (se SF beslut 1930 under §§ 36, 76, 101, 129 och 203, 1931 under §§ 128 och 174 samt 1962 under § 66). Bl a har dessa beslut lett till att fonden icke längre innehar fast egendom.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av fonden skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas för att främja skollovskoloni- och lägerverksamhet för barn från f d Linköpings stad.

Med "Linköpings stad" menas det område som år 1970 utgjorde f d Linköpings stad.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till barn- och ungdomsnämndens förfogande, vilken nämnd har att besluta om den närmare användningen.

Stadgarna gäller fr o m 1992-02-25.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016