K E Westmans stiftelse

K E Westmans stiftelse har till ändamål att främja skollovskoloni- och lägerverksamhet för barn från före detta Linköpings stad. Med "Linköpings stad" menas det område som år 1970 utgjorde före detta Linköpings stad.

Fastställda av kommunfullmäktige 1977-12-20, § 219. Reviderade efter kammarkollegiets beslut 1991-12-20. Reviderade genom beslut i kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48

§ 1 Historik
Fonden har uppkommit genom testamente 1929-10-09, upprättat av K E Westman, till förmån för Linköpings stad. Genom testamentet överlämnades vissa tillgångar, bl a Örsholm säteri under villkor att

"för så vitt Linköpings stad icke önskar att behålla Örsholm till kolonigård så skall inom Östergötlands län inköpas en vid eller i närheten av vatten belägen naturskön skogsegendom, som skall för ändamålet apteras och där barn är obemedlade föräldrar i Linköping skola beredas tillfälle till någon tids vistelse. Barnen böra dagligen, där så eljest anses lämpligt, beredas någon tids sysselsättning på åker och äng ävensom i trädgården  -  en åtgärd, varigenom på samma gång barnen vänjas vid nyttig sysselsättning, deras håg inriktas på lantlivets hälsobringande inflytande.

Det är min önskan att barnen uppfostras i tukt och Herrens förmaning på samma gång som de beredas så mycken glädje och frihet som möjligt.

Å egendomens skogsmark skall rationell skogsskötsel bedrivas, så att avkastningen av skogen skall väsentligen kunna bidraga till hemmets förkovran och utveckling. Fonden skall förvaltas av stadsfullmäktige i Linköping".

Fondens bestämmelser har sedermera verkställts och i förekommande fall ändrats av dåvarande stadsfullmäktige (se SF beslut 1930 under §§ 36, 76, 101, 129 och 203, 1931 under §§ 128 och 174 samt 1962 under § 66). Bl a har dessa beslut lett till att fonden icke längre innehar fast egendom.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av fonden skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas för att främja skollovskoloni- och lägerverksamhet för barn från f d Linköpings stad.

Med "Linköpings stad" menas det område som år 1970 utgjorde f d Linköpings stad.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till barn- och ungdomsnämndens förfogande, vilken nämnd har att besluta om den närmare användningen.

Stadgarna gäller fr o m 1992-02-25.

Läs mer och ansök via länken nedan. Vi behandlar ansökningarna löpande med sista datum 27 mars 2019.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 mars 2019