Anders Petter Segerstens och Anna Sofia Norbecks biblioteksstiftelse

Anders Petter Segerstens och Anna Sofia Norbecks biblioteksstiftelse ska användas till Stifts- och landsbibliotekets tillväxt och skötsel, varvid stiftsavdelningens behov främst ska tillgodoses.

För vem: Verksamheter, utdelning utan ansökan
Område: Stifts- och landsbiblioteket

Stadgar

Stadgarna gäller från och med 1978-01-01.

Fastställda av kommunfullmäktige 1978-01-31, § 20. Jämför kammarkollegiets beslut 1976-11-18, dnr 45/75. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik
Fonden har bildats genom testamenten 1886-08-22 och 1900-05-02 upprättade av förre bibliotekarien vid Linköpings stifts allmänna läroverks bibliotek Erik Hjalmar Segersteen. Enligt hans önskan skall avkastningen användas till stiftsbibliotekets tillväxt och skötsel.

Fonden stod tidigare under domkapitlets förvaltning, men har år 1976 genom permutationsbeslut överlämnats till Linköpings kommun.

Bevarade urkunder finns upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns Särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall en femtedel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas för Stifts- och landsbibliotekets tillväxt och skötsel, varvid stiftsavdelningens behov främst skall tillgodoses.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till kultur- och fritidsnämndens fogande, vilken nämnd har att besluta om utdelning.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning kommande år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 november 2017