Stiftelsen Eklandskapet

Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun har till ändamål att verka för ett långsiktigt bevarande av natur- och kulturvärden i eklandskapet inom Linköpings kommun. Utdelning av medel ska framförallt gå till följande typer av verksamhet: information och utbildning, forskning, natur- och kulturvårdande åtgärder.

Stiftelsen ska vara ett komplement till de insatser som staten och kommunen ansvarar för.

Annons om möjligheten att söka sker som regel i januari månad utdelningsåret. Beslut om utdelning sker under våren och beslutas av en särskilt utsedd styrelse.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom utdelning vid Westman-Wernerska stiftelsens femårsutdelning år 1993. Stiftelsens tillgångar kan utökas genom insättningar från enskilda, organisationer och föreningar m fl.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Stiftelsen har till ändamål att verka för ett långsiktigt bevarande av natur- och kulturvärden i eklandskapet inom Linköpings kommun. Utdelning av medel skall framförallt gå till följande typer av verksamhet ? information och utbildning, forskning, natur- och kulturvårdande åtgärder. Stiftelsen skall vara ett komplement till de insatser som staten och kommunen ansvarar för.

§ 5 Beslutsfattare
Stiftelsens styrelse består av fem (5) ledamöter varav Naturskyddsföreningen, Linköping utser två (2), länsstyrelsen en (1), Linköpings kommun en (1) som utses av kommunfullmäktige och nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen en (1).

Ledamöterna utses för en tid av tre år.

Styrelsen har att besluta om hur den disponibla avkastningen skall utbetalas.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

§ 7 Undantag från tillsyn
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116 om tillsyn över stiftelser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 juli 2018