Westman-Wernerska stiftelsen för Gamla Linköping

Westman-Wernerska stiftelsen för Gamla Linköping har till ändamål att befrämja kulturell upprustning av Gamla Linköping; dock får i intet fall avkastningen användas för att täcka Gamla Linköpings ordinarie driftkostnader.

Fastställda av kommunfullmäktige 1984-01-31, § 10. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48, 1996-02-27, § 49, och 1999-06-15, § 132.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom beslut i kommunfullmäktige i Linköping på förslag av nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen att från stiftelsens dispositionsfond avsätta ett grundbelopp på två miljoner kronor.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående nettoavkastning skall årligen användas för ändamål enligt § 2 och efter styrelsens bestämmande.

§ 4 Ändamål
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att befrämja kulturell upprustning av Gamla Linköping; dock får i intet fall avkastningen användas för att täcka Gamla Linköpings ordinarie driftskostnader.

§ 5 Beslutsfattare
Stiftelsens angelägenheter skall handhavas av en styrelse på fem ledamöter och två ersättare. Den disponibla avkastningen skall en gång årligen ställas till styrelsens förfogande, vilken styrelsen har på sätt som anges i § 3 att besluta om medlens användning.

Av styrelsens ledamöter utser nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen två ordinarie ledamöter och en ersättare samt kommunfullmäktige i Linköping tre ordinarie ledamöter och en ersättare, samtliga för en tid av fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Styrelsen utser inom sig ordförande och övriga funktionärer.

Ersättning till styrelsen utgår i enlighet med Linköpings kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 mars 2017