Westman-Wernerska stiftelsen

En på den tiden välkänd och välbärgad gammal Linköpingsbo satte sig 1913 tillrätta vid sitt skrivbord på Valla gård för att pränta ner sina framtidsdrömmar om hembygden. Det skulle bli ett gåvobrev med förhoppningar om att drömmarna så småningom kunde förverkligas. Brevskrivarens namn var Henric Westman. Henrik Westmans gåva fick namnet Westman-Wernerska stiftelsen.

Drömmarna handlade om kulturell blomstring i Linköpingsbygden - eller ”gagneliga ändamål av ideell betydelse” med ”varaktig nytta” som det står i gåvobrevet. Det står också att ”Under inga omständigheter får fonden tagas i anspråk till agitation för nykterhet, politik och dylikt”. Utdelning kan endast komma ifråga till ändamål som ligger inom före detta Linköpings stad. Med Linköpings stad avses det område som år 1970 utgjorde Linköpings stad. Ny utdelning till samma ändamål får inte ske förrän efter 30 år.

§ 1 Historik
Genom gåvobrev den 17 december 1913 överlämnade Henric Westman 100 000 kronor till Linköpings stad samt förordnade att medlen skulle bilda en fond under namn av Westman-Wernerska fonden.

Enligt ett annat gåvobrev den 17 december 1933 överlämnade Westman, "att tilläggas och bokföras hos Westman-Wernerska fonden samt disponeras för fondens ändamål",  bland annat ett antal fastigheter.

Gåvobreven finns i avskrift intaget i donationsboken, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Kommunstyrelsen har förvaltaruppdraget för stiftelsen men har uppdragit den ekonomiska förvaltningen (placeringsverksamheten) till Östgöta Enskilda Bank (Kommunstyrelsen den 12 december 1995, § 605.)

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en femtedel läggas till kapitalet. Återstående belopp fonderas för sig under fem år varefter utdelningsbeslut kan fattas.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till särskilda för staden gagneliga ändamål av ideell betydelse, vilkas tillgodoseende är av varaktig nytta, vilka "icke tillhör stadens löpande hushållsangelägenheter och ej heller äro av den beskaffenhet, att det lagligen åligger staden som en dess skyldighet att med allmänna medel om dem draga försorg". Under inga omständigheter får fonden tagas i anspråk "till agitation för nykterhet, politik och dylikt".

§ 5 Beslutsfattare
Beslut om utdelning fattas av kommunfullmäktige i Linköpings kommun efter förslag från nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen. Nämnden består av fem ledamöter som utses av kommunfullmäktige för en femårsperiod.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Nästa utdelningstillfälle 2023

Stiftelsen har utdelning vart femte år. Nästa utdelningstillfälle är år 2023

Förslag på utdelning från stiftelsen behandlas av en särskilt utsedd utdelningsnämnd som bereder ansökningarna. Det slutliga beslutet om utdelning fattas av kommunfullmäktige. 

Ansökan skickas till:
Nämnden för Westman-Wernerska stiftelsen
Stadshuset
581 81 Linköping

Kontakt

Kamilla Dulaimi

Kommunledningsförvaltningen

Skicka e-post till Kamilla Dulaimi

E-post: kamilla.dulaimi@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 november 2018