Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Koldioxidneutralt Linköping

Det övergripande målet för Linköpings kommuns miljö- och klimatarbete är att kommunen ska vara koldioxidneutral 2025. Målet sattes 2012 och styr de olika nämndernas och de kommunala bolagens arbete.

Vad innebär det att kommunen ska vara koldioxidneutral?

Målet betyder att kommunen inte ska tillföra något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Eftersom nollutsläpp inte är möjligt ska de kvarvarande utsläppen kompenseras, till exempel genom att vi producerar förnybar och resurseffektiv el.

Målet om en koldioxidneutral kommun är ett geografiskt mål som innebär att alla som bor, verkar och vistas i Linköping ska bidra till minskade koldioxidutsläpp. Linköpings kommun som organisation – det vill säga alla politiska nämnder, förvaltningar och verksamheter samt kommunala bolag – ska gå i förväg och fungera som det goda exemplet. Vi vill också stimulera såväl privatpersoner som näringslivet till att leva och agera på ett klimatsmart sätt. 

Hur ska vi nå målet om koldioxidneutralt Linköping 2025?

För att nå målet behöver alla bidra – individer, näringsliv och kommunkoncern. Kommunen har tagit fram en handlingsplan som redovisar hur de kommunala förvaltningarna och kommunägda bolagen ska bidra till minskade koldioxidutsläpp och produktion av förnybar el.

Handlingsplanen lyfter konkreta åtgärder kopplade till förnybar elproduktion, energianvändning, klimateffektiva resor samt klimateffektivt näringsliv och klimatsmarta Linköpingsbor.

Hur ligger vi till?

Den senaste uppföljningen av hur det går för målet om koldioxidneutralitet gjordes 2019 och visar siffror från år 2017. Det här beror på att den nationella statistiken har två års fördröjning. Uppföljningen som gjordes då visar på en minskning av koldioxidutsläppen i kommunen sedan basåret 2009. De största utsläppen finns inom hushålls- transport- och industrisektorerna.

Samverkan är nyckel till lyckat klimatarbete

Ingen aktör kan ensam lösa de klimatutmaningar eller uppnå de mål som Linköpings kommun har satt upp. Därför är samverkan en nyckel till ett lyckat klimatarbete. I nätverket Linköpingsinitiativet samlas 18 av kommunens största energiförbrukande organisationer från näringsliv och offentlig sektor i en gemensam kraftsamling. Här jobbar man tillsammans för att minska klimatpåverkan från energikonsumtion, resor / transporter samt materiella resursflöden.

Mer om vårt arbete för koldioxidneutralitet

Utifrån det breda arbete som görs i Linköpings kommun mot att nå målet om koldioxidneutralitet 2025 finns en samlad webbsida, Klimatsmart Linköping, med information, inspiration och tips.

Här kommuniceras kring insatser som görs inom klimatområdet både av Linköpings kommun och de kommunala bolagen, samt bolag som medverkar i Linköpingsinitiativet. Insatser som presenteras kan vara av större eller mindre karaktär och handla om t.ex. pågående projekt, uppstartade initiativ eller vara presentationer av hur ett företag arbetar med klimatutmaningarna.

Linköpings kommun är en av de få kommuner i Sverige som har inrättat ett klimatråd. Klimatrådet består av ledamöterna i kommunstyrelsens strategiska utskott samt fyra externa ledamöter från Linköpings universitet, SMHI och VTI.

Klimatrådet ska diskutera strategiska frågor inom miljö- och klimatområdet. De externa ledamöterna ska bistå med expertkompetens, omvärldsbevakning och rådgivning kopplat till kommunens arbete och mål inom klimatområdet. Frågor som kan tas upp är till exempel:

  • Utsläppsminskningar
  • Energieffektivisering
  • Energisäkerhet- och försörjning
  • Klimatanpassning

Klimatrådets sammanträden äger rum två gånger per år. Sammanträden är inte öppna för allmänheten att besöka.

Senast uppdaterad den 27 maj 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: