Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Romsk inkludering

Linköpings kommun har en lång erfarenhet att arbeta med romsk inkludering och att genomföra samråd med romer och resande. Åren 2015-2017 var Linköping en av fem pilotkommuner som arbetade med en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering.

Romskt samråd

I den nationella minoritetslagstiftningen står det att: "Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor".

2014-2015 var Linköping en av fem pilotkommuner som tillsammans med SKR arbetade med att utveckla samrådsformer. Arbetet som gjordes i dessa kommuner är unikt.

Romska representanter, politiker och tjänstepersoner har arbetat fram ett förslag till en modell för romskt samråd i Linköping. Politiskt beslut togs och arbetet med det samråd som romska representanter och kommunen tillsammans arbetade fram är nu en fungerande modell.

Vårt Nygård

I Linköpings kommun bedrivs sedan 2005 ett långsiktigt arbete för samverkan med romer. 2007 påbörjades arbetet i Vårt Nygård. Nygård är en del av stadsdelen Skäggetorp där en stor del av Linköpings romer bor. Syftet med verksamheten är att bidra till områdets utveckling och att stötta romsk inkludering i samhället.

Romsk förankring

Det finns en etablerad samverkan mellan kommunen och den förening som resandefolket driver. Nyanlända, bland annat romer från Balkan, har föreningar och finska romer har visat intresse för att bilda en. När det gäller Sverigeromer och utomnordiska romer så har kommunen enbart samarbete med organisationer på nationell nivå.

Romer och resande har bjudits och bjuds fortsatt in till och har deltagit i olika konferenser, samråd och dialogmöten, lokalt, regionalt och nationellt. Förutom politiker och tjänstepersoner så har bland andra representanter för skolväsendet, kyrkor och församlingar, studieförbund, folkhögskolor, Rädda Barnen och Röda Korset deltagit. Arbetet med att sprida kunskap om romer och resande är en viktig del i vårt arbete för romsk inkludering.

Organisering

Erfarenheter visar att det viktigt att representanter för kommunen finns där romer och resande finns. Det ökar möjligheterna till spontana besök och att bygga upp tillit och förtroende. Kommunen avsätter tid för dialog och reflektion samt förutsättningslösa möten, men medverkar också till att bygga olika typer av nätverk där romer ingår.

I Linköpings kommun finns flera romska brobyggare anställda som är verksamma inom socialt områdesarbete. Syftet med brobyggare är att de ska fungera som en länk mellan den romska nationella minoriteten och majoritetssamhället och verka för en ömsesidig förståelse inom verksamheter där detta anses speciellt nödvändigt.

Mål med inkluderingsarbetet

Det är en mycket långsiktig process att förändra traditioner, minska misstänksamhet och fördomar som finns i samhället både hos det offentliga, allmänhet och minoriteter. Det övergripande målet för regeringens människorättsbaserade strategi för romsk inkludering är att: ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga förutsättningar i livet som den som är icke-rom och att romers rättigheter då tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som den övriga befolkningens”.

Linköpings kommun arbetar utifrån en handlingsplan för romsk inkludering som sträcker sig mellan åren 2018-2021. Fokusområden i handlingsplanen är bland annat rätten till utbildning, arbete och social trygghet.

Senast uppdaterad den 8 juli 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: