Hoppa till huvudinnehåll

Din anställning

Här hittar du information om vad en anställning hos oss på LSS Funktionsstöd innebär.

Klicka på det du är intresserad av för att få mer information. Hjälp oss att göra sidan bättre genom att svara ja eller nej på frågan nedan.

LSS-lagstiftning

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade:

I LSS-lagen kan man läsa att all verksamhet ska ge möjlighet till “jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”.  Målet skall vara att brukaren får möjlighet att leva som de personer som inte är i behov av hjälp och stöd. All verksamhet inom LSS ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Brukaren ska ha möjlighet att ha inflytande och medbestämmande över sitt liv och den hjälp de behöver. Som personal innebär det att din uppgift blir att hjälpa de personer som finns i verksamheten att kunna delta på det sätt som de själva önskar i de delar av samhället som de önskar delta i. Man behöver då lämna sina egna värderingar och åsikter utanför sitt arbete och jobba utifrån brukarens vilja så långt det är möjligt utan att brukaren skadar sig själv eller andra.

Innan du börjar arbeta hos oss kommer du skriva på en blankett om tystnadsplikt som gäller tillsvidare. Den signeras i samband med att du signerar ditt anställningsavtal.

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) definieras sekretess
(tystnadsplikt) som ”ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.” Detta innebär att man inte får avslöja något om en brukare, oavsett om det sker muntligt, skriftligt eller på annat sätt. Det kan till exempel gälla uppgifter om sjukdom, behandling, medicinering, att personen är inskriven på en vårdinrättning eller privata omständigheter som familjeförhållanden, adressuppgifter med mera. Dessa uppgifter får inte heller lämnas till närstående utan personens godkännande.

 

Att tänka på om uppgifter ska lämnas ut:
- Ta reda på vad uppgiften ska användas till
- Fråga den det gäller (eller företrädare) före utlämnande
- Individens medgivande bryter sekretessen

Vid tveksamheter kontakta din chef.

 

Enligt Lex Sarah är alla som arbetar med personer med funktionsnedsättning, skyldiga att vaka över verksamhetens kvalitet och att anmäla allvarliga missförhållanden. Om anmälan skulle bli aktuell, gör du den i första hand till din verksamhetschef.

Lex Maria innebär att om en brukare drabbas av en allvarlig skada, eller har utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården, ska det anmälas till kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS). Vid eventuella tveksamheter om vem du ska vända dig till kontakta Bemanningscentrum som hänvisar dig till rätt person.

Samtliga anställda ska dokumentera i journal. Med detta menas att medarbetare tydligt skriver i brukarens journal om faktiska omständigheter och händelser av betydelse för genomförandet av insatsen. Dokumentationen utgår från genomförandeplanen. Syftet med rutinen är att säkerställa att överenskomna stödinsatser, vård och behandling gentemot brukaren ges på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

Utbildningen i dokumentationsprogrammet Treserva är obligatorisk för dig som ska arbeta på gruppbostad, korttidshem och fritids samt personlig assistans på Gräsgatan och Mårdtorpsgatan 35.

Anmäl dig via länken nedan.

Delegering 

Denna sida är under uppbyggnad med ny information avseende delegering. 

 Vid frågor kring delegering, vänd dig till din närmaste chef. 

Välkommen till Time Care Pool som är LSS Funktionsstöds bokningssytem för dig som vikarie. Du själv bestämmer när du vill vara tillgänglig för jobb genom att du lägger in tillgänglighet i din personliga kalender. Din tillgänglighet är en förutsättning för att bli bokad på arbetspass.

Support till Time Care Pool får du av LKDATA  013 - 20 69 69

LSS Funktionsstöds mål är att alla som ligger tillgängliga ska kunna jobba. Vi strävar efter att enbart kontakta dig när du är tillgänglig i din kalender i Timepool. Därför förväntar vi oss att du ser över din tillgänglighet ofta så att du inte går miste om arbetspass.

Detta förbinder du dig till genom att du är tillgänglig

Du ska vara tillgänglig via telefon och mail. Detta innebär att telefonen ska vara påslagen med ljud senast från den tiden som du är tillgänglig. Du ska vara beredd att komma och jobba med kort varsel. Detta gäller även tidiga morgnar om du har lagt dig tillgänglig då.

När du har lagt dig tillgänglig i Timepool kan bemanningsassistenterna boka dig på arbetspass. Du får bekräftelse genom sms, mail och via Timepool.

Bokningsrutin

Bokning sker:

  • När du ligger fullt tillgänglig på hela passet.
  • När det är minst 2 timmar kvar tills passet börjar.

Förfrågan skickas:

  • När du redan har ett pass inbokat samma dag
  • När det gäller pass som startar inom 2 timmar
  • När passen understiger 3 timmar

Observera att vi endast förfrågar dig när det inte är möjligt att boka enligt rutin. Ibland skickar vi ut sms till dig som inte är en förfrågan utan vanlig text. Dessa sms går tyvärr inte att svara på genom sms-svar. För att svara på dessa får du antingen ringa till oss eller skicka ett mail till Bemanningscentrum.

Vi följer arbetstidslagen och den kan innebära att det är tillåtet med väldigt intensiva arbetsperioder.

Som sommarjobbare hos oss får du en anställning som semestervikarie. Det är inte samma anställningsform som under resterande tid på året. Semestervikariatet sträcker sig under den tid som arbetsplatsen har schema att erbjuda dig och du blir anställd på en viss sysselsättningsgrad.

När du arbetar som semestervikarie hos oss har du samma rättigheter och skyldigheter som tillsvidareanställd personal. Du har exempelvis skyldighet att ställa upp vid bemanningskriser men har då rätt till högre ersättning än din vanliga timlön.

Du kommer att ha en intermittent anställning (din vanliga timanställning) t.o.m. 220930. Före och efter din sommaranställning/schema, lägger du dig tillgänglig som vanligt. OBS! Under schemaperioden ska du inte lägga dig tillgänglig i TimePool. 

Du kommer även att få ett separat anställningsavtal för de veckor som du ska gå på ditt sommarschema med din sysselsättningsgrad. Anställningsbeviset kommer via mail, och du signerar det med ditt Bank-ID. Vid avvikelser från ditt schema, som t.ex. övertid, ska ordinarie personal på din arbetsplats meddela bemanningscentrum om detta via mail. Bemanningscentrum lägger in passen och registrerar tiden i Heroma. Du som är sommarvikarie ska INTE använda Heroma självservice alls.

När du går på sommarvikariat ska du inte lägga dig tillgänglig i Timecare pool för att kunna få fler arbetspass utan tilldelas endast extra pass vid akuta lägen (inbeordring) enligt ovan.

För dig som inte bokas via Timecare Pool, t.ex. om du går på ett vikariat och får en 1000-anställning eller 44-anställning, behöver eventuella justeringar av dina arbetstider göras genom Heroma självservice. Du når programmet genom verktyg och system på din startsida när du är inloggad på kommundatorer. Du kan inte nå programmet hemifrån utan måste göra dina ärenden på arbetsplatsens dator. Besöksdator finns på kontoret på Hertig Karlsgatan 5a för dig som behöver det.

Heroma självservice används inte för att rapportera sjukdom eller vård av barn, detta meddelas till Bemanningscentrum enligt rutin vid frånvaro som återfinns längre ner på denna sida. När du har loggat in på Heroma självservice, är det viktigt att du väljer rätt anställnings-id för att kunna se ditt arbetsschema. Ditt anställnings-id väljer du längst upp i högra hörnet på startsidan genom att klicka på din profil där du väljer rätt anställnings-id. Är du osäker på vilket id du kan se ditt schema, kan du kontakta din administratör.

Det arbetsschema du har fått ska följas om inte verksamheten kräver något annat. De förändringar som eventuellt sker, registreras i Heroma självservice genom att ange antingen byte, förskjuten arbetstid eller övertid beroende på vad anledningen är. Om du har frågor om detta som dina kollegor inte kan besvara, är du alltid välkommen att höra av dig till din löneadministratör.

Det är inte tillåtet att använda alkohol eller andra berusningsmedel under arbetstid. Det är inte heller tillåtet att vara berusad på arbetsplatsen eller att arbeta med kvarstående påverkan eller följdeffekter av alkohol, cannabis eller andra droger tex lukt av alkohol dagen efter eller att vara bakfull. 

Arbetsledare och chefer är skyldiga att ingripa och vidta åtgärder vid misstanke om alkohol- eller drogmissbruk, eller då någon medarbetare med grundad anledning kan bedömas vara påverkad i tjänsten.

Arbetskamrater och skyddsombud ska påkalla arbetsledningens uppmärksamhet om de misstänker att någon är alkohol- eller drogpåverkad i tjänsten. Vid klart grundade misstankar om påverkan eller pågående missbruk ska medarbetaren medverka i den provtagning och behandling som behövs.

Arbetstiden hos oss är också rökfri. Rökfri arbetstid innebär att ingen utsätts för tobaksrök på sin arbetsplats eller i omedelbar anslutning till sin arbetsplats. Med arbetstid avses den tid man tjänstgör inklusive paus. Lunchrasten räknas inte som arbetstid. Måltidsuppehåll får i detta avseende jämställas med rast. Rökfri arbetstid omfattar alla medarbetare och förtroendevalda.

Vid användande av privata mobiltelefoner ska dessa vara på ljudlös och avstängd vibrationssignal under arbetstid, om ansvarig verksamhetschef inte medgivit enstaka undantag eller medgivande lämnats att använda privat mobil i tjänsten. 

När du är på arbetet så ska arbetskläder användas. Ta med bekväma skor som du kan byta om till och ha under hela ditt arbetspass. Arbetskläder finns på arbetsplatsen. Du ska byta arbetskläder varje dag som du jobbar. Du får inte ta med dom hem och tvätta pga smittriskerna. Arbetskläderna ska tvättas på arbetsplatsen. Fråga vad som gäller för rutin på just din arbetsplats.

Timavlönad personal får en t-shirt med logga att behålla. Därutöver tillhandahåller de flesta verksamheter låneplagg. Om arbetskläder inte finns att tillgå, är det viktigt att tänka på vårdad klädsel. Tänk också på att dina kläder ska fungera och hålla att arbeta i då många arbetssysslor är praktiska.

Linköpings kommun har Nordea som utbetalande bank. Du behöver själv registrera ditt konto (oavsett vilken bank du har) hos Nordea. Lönen får du utbetalt den 25:e i månaden efter du har jobbat, om utbetalningsdagen ligger på en helgdag kan datumet bli ett annat. Du går in på länken nedan för att registrera ditt konto:

Den lön som står specificerad på ditt anställningsbevis motsvarar heltid, utbetalningen sker dock i timlön utifrån hur många arbetade timmar du har haft den månaden. För att ta reda på din timlön – dela din månadslön med 165. Till din lön tillkommer semesterersättning, som är 12%. (Under ett sommarvikariat kan du ha ett annat heltidsmått).

Vid avvikelser från dina bokningar enligt din personliga kalender i Timecare pool, ska du meddela en ansvarig person i verksamheten som intygar dina förändringar genom att vidarebefordra det till Bemanningscentrum senast den 3:e i påföljande månad.

Du som arbetar inom personlig assistans är skyldig att lämna in Försäkringskassans tidsredovisning för varje brukare du har arbetat hos. Blankett för detta ändamål finns på det interna nätverket och instruktioner får du från din handledare vid introduktionen.

OB-ersättning 2021

Vid arbete på obekväma arbetstider, utbetalas ob-ersättning utöver din vanliga timlön.

Storhelg: 111,40:-

Avser tid från kl. 18.00 på dag före långfredag/pingstafton/midsommarafton/julafton/nyårsafton till kl. 7.00 närmsta vardag efter helgdagsaftonen.

Storhelg natt: 133,80:-

Kl. 22.00-06.00 natt mot helgdag (påsk-, pingst-,midsommar-, jul- och nyårsafton).

Helg: 58,10:-

Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag, varvid jul- och nyårsafton jämställs med helgdag. Dessutom tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller alla helgons dag.

Helg natt: 66,70:-

Tid från kl. 22.00 till kl. 06.00 natt mot lördag, söndag och helgdag.

Natt vardag: 49,70:-

Tid från kl. 22.00 till kl. 24.00 måndag till torsdag samt från 00.00 till 06.00   tisdag till fredag.

Kväll vardag: 22,60:-

Tid från kl. 19.00 till kl. 22.00 på vardag.

Jourersättning

30% av timlön upp till 50 timmar i månaden.

Det finns två olika typer av jour.

  • Jour bilaga J: hälften av jourtiden ersätts med jourersättning och den andra hälften med ordinarie timlön. Du får ingen extra ersättning vid störning under jouren.
  • Jour: Endast jourersättning, men vid störning på tiden utgår ersättning för kvalificerad övertid.

 

Arbetar du mer än 165 timmar per månad får du övertidsersättning enligt avtal.

Vill du veta mer om ersättningar och avtal, besök Sveriges kommuner och landstings hemsida: SKL

De flesta vikarier i Linköpings kommun har en tidsbegränsad anställning med intermittent ramavtal enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna. Det innebär, som du kan se på ditt anställningsavtal, att du kan bli bokad på pass när behov uppstår men du har inte någon arbetsskyldighet mellan dina bokningar. Som semestervikarie har du en annan anställningsform, vilket du kan läsa om under den fliken.  

När du är timvikarie har du minst två anställningar; en vikariatsanställning och en allmän visstidsanställning, för att vi ska kunna räkna dina LAS-dagar. Under semestervikariatet har du bara en anställning och LAS-dagar räknas för hela den perioden, inklusive lediga dagar.

LAS-dagar

Lagen om anställningsskydd förkortas ofta som LAS. Det innebär att när du har uppnått ett visst antal arbetade dagar har du rätt att konvertera (ändra) din anställningsform till en tillsvidareanställning. Du har möjlighet att tacka nej till en sådan anställning genom blanketten "Avstående från tillsvidareanställning (LK 2699)" i blankettarkivet på Linweb.

Om du vill veta hur många LAS-dagar du har kan du maila oss på [email protected].

Ring alltid till Bemanningscentrum på telefonnummer 013 - 26 35 35 om du blir sjuk eller behöver vårda barn.

Det pass du skulle ha arbetat finns fortfarande kvar i din personliga kalender i Timepool för att det ska gå att följa upp frånvaron. Ring bemanningen så tidigt som möjligt för att underlätta arbetet med att ersätta dig.

Du får karens och sjuklön enligt gällande avtal. Glöm inte att sjukanmäla dig till Försäkringskassan när du inte har rätt till ersättning från oss.

Senast uppdaterad den 12 april 2022