Kommunlantmäteriet

Kommunlantmäteriet utför uppdrag och tjänster åt allmänheten och näringslivet samt kommunens förvaltningar och bolag. Kommunlantmäteriet består av de två avdelningarna, Lantmäterimyndigheten och Geodataavdelningen.

Ledningsgrupp

Maryam Zeitooni Dicker
Maryam Zeitooni Dicker

Kontorschef Kommunlantmäteriet

Skicka e-post till Maryam Zeitooni Dicker

E-post: Maryam.Zeitooni-Dicker@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 68

Victoria Kurtsson

Avdelningschef Lantmäterimyndigheten Kommunlantmäteriet

Skicka e-post till Victoria Kurtsson

E-post: Victoria.Kurtsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 97

Daniel Haavisto

Avdelningschef Geodataavdelningen Kommunlantmäteriet

Skicka e-post till Daniel Haavisto

E-post: Daniel.Haavisto@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 40

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten ansvarar för alla frågor som gäller fastighetsbildning och är även ansvarig för namn- och adressättning i kommunen.

En lantmäteriförrättning är metoden vi använder för att hjälpa dig när en fastighet behöver förändras på något sätt. Det kan vara att vi nybildar och ombildar fastigheter. Vi säkerställer också tillgången till annans mark. Detta kan vi göra genom att bilda olika rättigheter, till exempel är det vanligt att få en rättighet att nyttja väg eller dra ledning för vatten och avlopp över någon annans mark. Vi inrättar också gemensamhetsanläggningar (till exempel för vägar och ledningar) som är en anläggning gemensam för flera fastigheter.

Vi utför fastighetsrättsliga utredningar vilket innebär att man utreder vad det finns för äganderätter till fastigheten. Det kan till exempel handla om rätt till fiskevatten eller gamla servitut. Vi hjälper också till med andra fastighetsjuridiska tjänster så som gränsutvisning, värdeintyg och bildande av samfällighetsförening.

Om du ska bygga nytt eller bygga om ditt hus kan du behöva en nybyggnadskarta, vilket är ett uppdrag som vi kan hjälpa dig med.

När ändringar görs på en fastighet uppdateras detta på fastigheten i fastighetsregistret, både i textdelen och i den tillhörande registerkartan. På detta sätt hålls fastighetsregistret aktuellt.

Vi medverkar även i den fysiska planeringen, främst i genomförandefrågorna.

Geodataavdelningen

Geodataavdelningen ansvarar för allt som har med kommunens geografiska information att göra. Detta innebär bland annat underhåll och utveckling av Linköping kommuns geografiska informationssystem (GIS), fältmätning och ajourhållning av kommunens kartor.

Den slutprodukt som flest kommer i kontakt med är kommunens webbkarta som du finner på denna webbsida.

Utöver att underhålla och utveckla webbkartan så består våra arbetsuppgifter av bland annat:

 • Ajourhållning av kommunens kartprodukter såsom primärkarta och adresskarta.
 • Framställande av olika specifika kartprodukter. Exempelvis cykelkartan.
 • GIS-analyser av olika slag. Exempelvis översvämningskartering.
 • Inmätning av bland annat vägar och byggnader i kommunen.
 • Support och rådgivning i GIS-frågor.
 • Utvisning av befintliga fastighetsgränser.

Andra tjänster som kommunlantmäteriet erbjuder är:

 • Historiskt kartmaterial
 • Fastighetsbildningsförrättningar med kartor
 • Olika typer av planer
 • Adresskartor
 • Turistkartor

Kommunlantmäteriets personal

Kontorschef

 • Maryam Zeitooni Dicker

Lantmäterimyndigheten

 • Victoria Kurtsson, avdelningschef

Fastighetsbildning

 • Lena Andersson, förrättningsassistent
 • Mari Edenhofer, kartingenjör
 • Kristina Karlsson, förrättningslantmätare
 • Erik Löfgren, förrättningslantmätare
 • Elin Midelf, förrättningslantmätare
 • Göran Petersson, förrättningslantmätare
 • Sara Pettersson, förrättningslantmätare
 • Karin Rosberg, kartingenjör
 • Elin Sternander, förrättningslantmätare
 • Anna Svensson, förrättningslantmätare

Nybyggnadskartor

 • Mari Edenhofer, kartingenjör
 • Karin Rosberg, kartingenjör

Geodataavdelningen

 • Daniel Haavisto, avdelningschef

Mätningsuppdrag/husutstakning

 • Claes Andersson, mätningsingenjör
 • Monica Edlund, mätningsingenjör
 • Mikael Eriksson, mätningsingenjör
 • Henrik Holmgren, mätningsingenjör
 • Gustav Kransberg, mätningsingenjör
 • Peter Örnvall, mätningsingenjör

GIS och kartproduktion

 • Elvisa Deumic, GIS-ingenjör
 • Bodil Gustafsson, kartingenjör
 • John Joudi, GIS-ingenjör
 • Pablo Mazuelas Benito, GIS-ingenjör
 • Linda Nyström, GIS-samordnare
 • Ing-Marie Pettersson, kartingenjör
 • Leyli Rastin, GIS-ingenjör
 • Lena Samuelsson, kartingenjör
 • Anders Selberg, GIS-ingenjör
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 maj 2019