Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunlantmäteriet

Kommunlantmäteriet utför uppdrag och tjänster åt allmänheten och näringslivet samt kommunens förvaltningar och bolag.

Kommunlantmäteriet består av de två avdelningarna, Lantmäterimyndigheten och Geodataavdelningen.

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten ansvarar för alla frågor som gäller fastighetsbildning och är även ansvarig för namn- och adressättning i kommunen.

En lantmäteriförrättning är metoden vi använder för att hjälpa dig när en fastighet behöver förändras på något sätt. Det kan vara att vi nybildar och ombildar fastigheter. Vi säkerställer också tillgången till annans mark. Detta kan vi göra genom att bilda olika rättigheter, till exempel är det vanligt att få en rättighet att nyttja väg eller dra ledning för vatten och avlopp över någon annans mark. Vi inrättar också gemensamhetsanläggningar (till exempel för vägar och ledningar) som är en anläggning gemensam för flera fastigheter.

Vi utför fastighetsrättsliga utredningar vilket innebär att man utreder vad det finns för äganderätter till fastigheten. Det kan till exempel handla om rätt till fiskevatten eller gamla servitut. Vi hjälper också till med andra fastighetsjuridiska tjänster så som gränsutvisning, värdeintyg och bildande av samfällighetsförening.

Om du ska bygga nytt eller bygga om ditt hus kan du behöva en nybyggnadskarta, vilket är ett uppdrag som vi kan hjälpa dig med.

När ändringar görs på en fastighet uppdateras detta på fastigheten i fastighetsregistret, både i textdelen och i den tillhörande registerkartan. På detta sätt hålls fastighetsregistret aktuellt.

Vi medverkar även i den fysiska planeringen, främst i genomförandefrågorna.

Geodataavdelningen

Geodataavdelningen ansvarar för allt som har med kommunens geografiska information att göra. Detta innebär bland annat underhåll och utveckling av Linköping kommuns geografiska informationssystem (GIS), fältmätning och ajourhållning av kommunens kartor.

Den slutprodukt som flest kommer i kontakt med är kommunens webbkarta som du finner på denna webbsida.

Utöver att underhålla och utveckla webbkartan så består våra arbetsuppgifter av bland annat:

 • Ajourhållning av kommunens kartprodukter såsom primärkarta och adresskarta.
 • Framställande av olika specifika kartprodukter. Exempelvis cykelkartan.
 • GIS-analyser av olika slag. Exempelvis översvämningskartering.
 • Inmätning av bland annat vägar och byggnader i kommunen.
 • Support och rådgivning i GIS-frågor.
 • Utvisning av befintliga fastighetsgränser.

Andra tjänster som kommunlantmäteriet erbjuder är:

 • Historiskt kartmaterial
 • Fastighetsbildningsförrättningar med kartor
 • Olika typer av planer
 • Adresskartor
 • Turistkartor

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 5 mars 2021