Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Taxa för Miljökontorets tillsyn

Timavgift för Miljökontorets tillsyn

Bygg- och miljönämnden fastställer, före utgången av varje kalenderår, nästa års timavgift grundad på den allmänna prisutvecklingen.

Timavgift från och med 1 januari 2021

Tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen, 1 070 kronor per timma.

Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, 1 220 kronor per timma.

Taxor för prövning och tillsyn

Gällande taxor är beslutade av kommunfullmäktige 2019-12-10, § 403 (livsmedelslagen) och 2015-12-08 § 506, reviderad 2020-12-08, § 307 (miljöbalken och strålskyddslagen).

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen

Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter görs utifrån Livsmedelsverkets vägledning. Mer information om detta hittar du på Livsmedelsverkets sida om avgifter för livsmedelskontroll.

Senast uppdaterad den 25 januari 2021