Plankontoret

Plankontoret arbetar för att utveckla Linköping till en ännu bättre stad. Vi planerar hur staden ska utvecklas på kort och på lång sikt.

Vår uppgift är att bland annat arbeta med översiktsplaner och detaljplaner som styr markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning. Kontoret ansvarar också för kommunens markförsörjning samt exploatering.

Kontoret arbetar både på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och består av följande avdelningar:

 • Detaljplanering
 • Hållbarhet och miljökommunikation
 • Mark och exploatering
 • Översiktsplanering

Inom kontoret finns även projektet Ostlänken - Stångebro.

Ledningsgrupp

Alisa Basic
Alisa Basic

Kontorschef Plankontoret

Skicka e-post till Alisa Basic

E-post: Alisa.Basic@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 85

Christian Wintenby

Avdelningschef detaljplanering Plankontoret

Skicka e-post till Christian Wintenby

E-post: Christian.Wintenby@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 54

Marie Hägglund

Avdelningschef hållbarhet och miljökommunikation Plankontoret

Skicka e-post till Marie Hägglund

E-post: Marie.Hagglund@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 13

Andreas Hellström

Avdelningschef mark och expolatering Plankontoret

Skicka e-post till Andreas Hellström

E-post: Andreas.Hellstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 33

Fanny Wahlqvist

Avdelningschef översiktsplanering Plankontoret

Skicka e-post till Fanny Wahlqvist

E-post: Fanny.Wahlqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 54 53

Projekt

Projektplanering

 • Lisa Ringqvist, projektplanerare

Projekt Ostlänken Stångebro

 • Oscar Lindgren, projektledare
 • Mikael Åberg, projektledare 
 • Sri Kvape, administrativ assistent
 • Claes Lundkvist, kommunikatör

Övergripande

 • Bill Eriksson, senior advisor

Detaljplanering

Detaljplaner avgör hur mark och vatten ska användas och vad som får byggas. Planverksamhetens uppdrag är att ta fram planer och utredningar för en lämplig och långsiktig hållbar stadsutveckling. Inom avdelningen upprättas samtliga planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser som behövs för stadsbyggandet. Avdelningen arbetar även med miljöanpassat och hållbart byggande samt hållbara och långsiktiga trafiklösningar.

Christian Wintenby

Avdelningschef detaljplanering Plankontoret

Skicka e-post till Christian Wintenby

E-post: Christian.Wintenby@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 54

 • Erik Adolfsson, planarkitekt
 • Ylva Bengtsson, planarkitekt
 • Tommy Berglund, planarkitekt
 • Sara Bergström, planarkitekt
 • Elin, Däljemar, planarkitekt
 • Jennie Gustafsson, planassistent
 • Ali Hajar, planarkitekt
 • Ida Hellman, planarkitekt
 • Ellen Jakobsson, planarkitekt
 • Linus Johnson, planarkitekt
 • Annsofi Karlsson, planassistent
 • Frida Lindebäck, planarkitekt
 • Anders Lindholm, trafikplanerare
 • Joel Petersson Berge, planarkitekt
 • Elin Pettersson, planarkitekt
 • Erika Pettersson, planarkitekt
 • Freja Råbäck, planarkitekt
 • Lisa Setterdahl, planarkitekt
 • Roger Stigsson, planarkitekt
 • Hanna Svensson, planarkitekt
 • Åsa Westergren, planarkitekt

Hållbarhet och miljökommunikation

Hållbarhet och miljökommunikation är en grupp som arbetar med samordning av hållbarhetsfrågorna i kommunen. De arbetar på uppdrag av kommunledningskontoret och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Huvudsyftet är att skapa en tydlig samordning av hållbarhetsfrågorna i kommunen och uppdraget innebär att kommunicera global rättvisa och miljö- och klimatfrågor med boende och verksamma i Linköping med syfte att öka engagemang och delaktighet för att minska lokal och global klimat- och miljöpåverkan samt genomföra specifika beställda projekt. Även energi- och klimatrådgivning ingår i uppdraget.

Marie Hägglund

Avdelningschef hållbarhet och miljökommunikation Plankontoret

Skicka e-post till Marie Hägglund

E-post: Marie.Hagglund@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 13

 • Niclas Alsö, miljösamordnare
 • Linnea Bergquist Skogfors, energi- och klimatrådgivare
 • Linnéa Gunnarsson Knutsson, energi- och klimatrådgivare (tjänstledig)
 • Sara Johansson, miljösamordnare
 • Robert Klasson, energi- och klimatrådgivare
 • Cecilia Persson Wyser, miljöplanerare
 • Mikael Sonesson, miljöplanerare
 • Sandra Strömstedt, miljösamordnare
 • Johanna Thidell, miljösamordnare
 • Sandra Viktor, miljösamordnare
 • Jafer Zeeshan, miljösamordnare

Mark och exploatering

Mark och exploateringsverksamheten representerar kommunen som fastighetsägare. Avdelningen driver projekt för att bearbeta mark och därmed möta behovet av mark för bostäder, skola, industri, handel, kontor och allmän service. Avdelningen förvaltar även kommunens markreserv, tomträtter och handlägger köp och försäljning av fastigheter samt förköpsärenden.

Stadsplanering berör alla som lever och verkar i kommunen och handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö. I planeringsprocessen har varje medborgare som berörs av planeringen möjligheter att påverka. 

Andreas Hellström

Avdelningschef mark och expolatering Plankontoret

Skicka e-post till Andreas Hellström

E-post: Andreas.Hellstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 33

 • Ricard Carlenius, exploateringsingenjör
 • Marianne Cedervall, exploateringsstrateg
 • Anna Gibbs, administratör
 • Lars Gustafsson, exploateringsingenjör
 • David Kjellgren, exploateringsingenjör
 • Mikael Klingefjord, exploateringsingenjör/projektledare
 • Sofia Lilja, exploateringsingenjör
 • Anna Lilliehjort, exploateringsingenjör
 • Jesper Linde, exploateringsingenjör
 • Anna Lindén, exploateringsingenjör
 • Thommy Lindholm, exploateringsingenjör
 • Helene Linné, exploateringsingenjör
 • Martin Pettersson, exploateringsingenjör
 • Michaela Rydlinmark, exploateringsingenjör
 • Anders Rödin, exploateringsstrateg
 • Stefan Samuelsson, exploateringsingenjör
 • Jonas Sivervik, exploateringsingenjör

Översiktsplanering

Avdelningen för översiktsplanering arbetar med frågor om var och hur Linköping ska växa och förändras. Planerna omfattar hela eller delar av kommunen. Planerna handlar om hur marken ska användas, om bebyggelseutveckling, om grönstruktur och hur trafiken ska utvecklas. Avdelningen består av personer med bred kunskap om fysisk planering, stadsbyggande, trafikplanering med mera.

De arbetar på uppdrag åt kommunstyrelsen och dess planeringsutskott. Vår utgångspunkt är att betrakta kommunen som en helhet i en växande och attraktiv region. Målet är att planera för en långsiktig hållbar utveckling och skapa en attraktiv kommun för människor att bo och arbeta i.

Fanny Wahlqvist

Avdelningschef översiktsplanering Plankontoret

Skicka e-post till Fanny Wahlqvist

E-post: Fanny.Wahlqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 54 53

 • Julia Appelgren, översiktsplanerare
 • Madeleine Askelöf, kommunekolog
 • Alexandru Babos, stadsantikvarie
 • Martin Berlin, översiktsplanerare
 • Tina Bosnijak-Erixon, översiktsplanerare
 • Helena Eide, översiktsplanerare
 • Robert Engblom, översiktsplanerare
 • Adam Hörnedal, översiktsplanerare
 • Caroline Johansson, översiktsplanerare
 • Maria Kromnow, översiktsplanerare 
 • Christina Lagneby, översiktsplanerare
 • Mikael Norman, översiktsplanerare
 • Frida Sandén, trafikplanerare
 • Jonas Sjöholm, trafikplanerare
 • Björn Tjus, landskapsarkitekt
 • Malin Wilhelmsen, grafisk formgivare 
 • Gunnar Ölvingson, kommunekolog
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 oktober 2019