Äldre- och funktionsnedsatta

Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta (ÄoF) arbetar i huvudsak med att utreda, besluta och följa upp insatser för personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver extra stöd och omsorg.

Avdelningens övergripande syfte är att utreda och besluta om insatser för kommunens invånare som på grund av åldrande och funktionsnedsättning är i behov av stöd och omsorg.

Insatserna ska genom individuella bedömningar bidra till trygghet, delaktighet och självständighet. Avdelningen arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I uppdraget ingår att informera, utreda, bedöma och besluta om behov av insatser samt samordna, samverka och samarbeta med andra interna och externa aktörer. I uppdraget ingår att fokusera på helhetsperspektiv och beakta barnperspektivet.

Arbetsgrupper

  • Funktionshinderomsorggruppen arbetar med målgruppen personer under 65 år med funktionsnedsättningar samt socialpsykiatri.
  • LSS-gruppen arbetar med de personer som omfattas av LSS, det vill säga personer med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada samt personer med andra stora och varaktiga psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.
  • Äldregrupperna arbetar med förfrågningar, rådgivning och ansökningar av insatser för personer över 65 år. Vi har även ett vårdplaneringsteam som är stationerade på Universitetssjukhuset i Linköping.

Samverkansparter

Avdelningen samverkar internt med övriga avdelningar inom Social- och omsorgsförvaltningen samt med andra förvaltningar inom kommunen. De huvudsakliga externa samverkansparterna är Region Östergötland, kommunala och privata utförare, brukarorganisationer, andra kommuner samt lokala hyresvärdar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 januari 2019