Individ- och familjeomsorg

Det finns två avdelningar inom individ- och familjeomsorgen (IFO). De arbetar i huvudsak med ansökningar och anmälningar som rör barn, familjer och vuxna. I uppdraget ingår även att följa upp insatser enligt SoL, LVU samt LVM.

Barnperspektivet ska beaktas i handläggning av alla ärenden. De som söker Socialförvaltningen ska få ett professionellt bemötande, så att de får information och den hjälp de har behov av och rätt till.

Vi arbetar för: 

  • Att tillgodose barns och ungdomars behov av vård, stöd och skydd.
  • Att så långt som möjligt ge stöd till barn, ungdomar och familjer i hemmiljön för att förhindra att barn och unga placeras utanför det egna hemmet.
  • Att så långt som möjligt garantera att barn som vårdas av samhället får likvärdiga möjligheter som andra barn.
  • Att vuxna med missbruks- och beroendeproblematik och annan social problematik ska få vård och stöd som är anpassat efter den enskildes behov, för att ges möjlighet att få en bra och fungerande livssituation.

Arbetsgrupper

Resursgruppen arbetar med att rekrytera, utreda, bedöma handleda och utbilda resurser såsom jourhem, familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner till barn och vuxna.

HVB 0-20 har som uppdrag att genomföra utredningar och göra uppföljning av placerade barn/unga på HVB samt att planera för utslussning från HVB.

Uppföljning familjehem arbetar med uppföljning av barn/unga som är placerade i familjehem, planering inför placeringars upphörande samt genomför utredningar.

Vuxen grupp 1 arbetar med bosociala frågor, vräkningsförebyggande arbete och våld i nära relationer.

Vuxen grupp 2 utreder ansökningar och anmälningar och gör uppföljningar av insatser som gäller vuxna med missbruks- och beroendeproblematik och annan social problematik.

Familjerätten arbetar med ärenden som gäller yttranden och utredningar avseende vårdnad, boende och umgänge, ärenden som avser adoption samt att utreda och fastställa faderskap.

Mottagningen gör förstahandsbedömningar av inkomna anmälningar och ansökningar som sedan fördelas till barn- och ungdomsgrupperna.

Barn och ungdom har tre arbetsgrupper som utreder anmälningar och ansökningar samt följer upp beviljade öppenvårdsinsatser.

Sociala jouren är den verksamhet som är i tjänst under kvällar, nätter och helger. De täcker även upp för andra kommuner som vi har sammarbetsavtal med efter kontorstid.

EKB har som uppdrag att tillgodose och säkerställa att ensamkommande flyktingbarn ges bistånd till boende, försörjning och psykosocial omsorg samt integration.

Samverkanspartners

Inom avdelningen sker samverkan både internt och externt. Några exempel på externa samverkanspartners är Frivården, skola, beroendekliniken, BUP och olika utförare av insatser. Samverkan med andra samverkansparten är mycket viktigt och är många gånger en förutsättning för att stödet till den enskilde ska bli så bra som möjligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 augusti 2018