Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samlad information om coronaviruset

Här finns samlad information om hur coronaviruset påverkar Linköpings kommun. Som invånare uppmanas du att själv hålla dig uppdaterad via myndigheternas information.

Aktuell lägesbild 2020-12-02

 • Det generella läget inom förvaltningarna är stabilt.
 • Tillgången på skyddsutrustning är god, både på kort och lång sikt.
 • Social- och omsorgsförvaltningen, Leanlink och Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anger en måttlig påverkan främst på grund av fortsatt personalbortfall och att tillgängliga resurser är ansträngda.
 • Ingen förvaltning har bedömt att de är i behov av stöd från Central krisledning för att hantera krisen.
 • Berörda förvaltningar kan hantera händelsen och upprätthålla samhällsviktig verksamhet genom en anpassad organisation.
 • Utvecklingen framöver är osäker eftersom krisen belastat verksamheten under lång tid, samtidigt som det finns en risk för att läget försämras snabbt.
 • Läget i kommunens vård- och omsorgsverksamheter uppdateras varje vardag. Redovisningen omfattar antalet verksamheter med verifierad covid-19, även nedbrutet på antalet äldreboenden, samt antalet brukare som har eller har haft verifierad covid-19. Ta del av statistiken:

Pågående insatser och nya beslut vecka 48 

Beslut av kommunfullmäktige:

 • Beslut har fattats som gör det möjligt att genomföra kommunfullmäktiges sammanträde på distans under coronapandemin.

Beslut av bildningsnämnden: 

 • För att minska trängseln i undervisningslokaler och matsalar har beslut fattats om att fjärr- och distansundervisning skall användas på samtliga kommunala gymnasieskolor. Detta för att begränsa antalet elever som är samtidigt närvarande i en viss skolenhets lokaler såväl som i kollektivtrafiken. Beslutet omfattar samtliga kommunala gymnasieskolor och alla årskurser. Beslutet ska gälla från den 25 november 2020 till och med den 31 januari 2021.
 • Bildningsnämnden uppdrar till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att inhyra alternativa undervisningslokaler och skolmatsalar i syfte att minska trängsel. Återrapporteras till nämnden i december.
 • Bildningsnämnden uppdrar till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att utreda möjligheten för elever som har fjärr- och distansundervisning att hämta mat på kommunala grundskolor och i den mån det är möjligt snarast tillse att det genomförs. UPPDATERING: Förvaltningen har utrett frågan om skollunch. Fram till jul kommer ingen lunch att erbjudas, däremot pågår planering för en eventuell lösning om distansundervisning skulle bli aktuell även i januari.

Beslut av äldrenämnden:

 • Höjd grundbemanning inom vissa verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde. Linköpings kommun erbjuder kommunala och privata utförare att kostnadsfritt ta del av en höjd grundbemanning på vårdboenden, servicehus och trygghetsboenden, i syfte att minska oro i verksamheten samt frigöra omsorgspersonal till vård- och omsorgsrelaterad verksamhet samt förebyggande åtgärder kopplat till covid-19. Höjd grundbemanning införs med start 2020-11-27 och längst till och med 2021-08-31.
 • Social- och omsorgsförvaltningens krisledning ges i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med förslag om att avveckla det tillfälliga stödet (höjd grundbemanning) om det bedöms möjligt tidigare än den 31 augusti 2021.

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter har smittan kommit in igen. Både kommunen och verksamheterna har en god beredskap för att hantera en ökad smittspridning. Kommunen följer utvecklingen noga. Som besökare är det viktigt att ha en god dialog med boendet och ta reda på vilka rutiner och riktlinjer som gäller för det specifika boendet.

Tillgången på skyddsutrustning är god.

Linköpings kommun uppdaterar dagligen statistik för hur smittläget ser ut inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Den informationen finns under "Aktuellt läge inom vård och omsorg".

Aktuella nyheter som rör covid-19 finns i flödet längst ner på den här sidan och på vår nyhetssajt.

Linköpings kommuns uppdrag är att hålla de lagstadgade utbildningsverksamheterna igång, vilket betyder att förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska vara öppna. Det finns en plan för hur verksamheterna ska kunna bedrivas i annan form om det skulle behövas.

Från och med den 7/12 kommer gymnasieskolorna i Sverige återgå till distansundervisning de två resterande veckor fram till jullovet. Under torsdagen 3/12 meddelade regeringen att man på Folkhälsomyndighetens rekommendation uppmanar alla huvudmän för lärosäten och gymnasieskolor i Sverige att återinföra distansundervisning. Uppmaningen gäller till den 6 januari 2021, men innebär i praktiken distansundervisning under två veckor, fram till jullovet. Syftet med beslutet är att minska smittspridningen i samhället.

Eftersom grundskolan, övriga obligatoriska skolformer och gymnasiet är viktiga för barn och ungas hälsa är rekommendationen att det är viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas.

De åtgärder som vidtagits av Linköpings kommun kopplat till utbildningsverksamhet är:

 • Att stänga de öppna förskolorna
 • Vi anpassar APL utifrån om verksamheter kan ta emot eller inte. I de fall det inte är möjligt söker vi lösning på skolan
 • SFI-undervisning sker endast på distans
 • Undervisningen på Linköpings kommuns gymnasieskolor kommer bedrivas med fjärr- och distansundervisning fram till vårterminens start 7/1

Förvaltningen följer noggrant utvecklingen och vidtar eventuella åtgärder efter ansvariga myndigheters rekommendationer.

Mer information kring förskolor, skolor och andra utbildningar hittar du längre ner på webbsidan.

Fjärr- och distansundervisning på gymnasiet året ut

Folkhälsomyndigheten fattade under torsdagen 3/12 beslut om att rekommendera gymnasieskolorna i landet att gå över till distansundervisning. Alla kommunala gymnasieskolor i Linköping kommer att övergå till distansundervisning under de veckor som är kvar fram till jullovet, från och med måndag 7/12.

Barn och elever med covid-19 i hemmet ska stanna hemma från förskola och skola

Den 1 december uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina råd kring vad som gäller om någon i hemmet har bekräftats smittad med covid-19.Hemarantän gäller för barn och elever i förskola och grundskola.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att även yngre barn och skolbarn som bor tillsammans med någon som har diagnostiserad covid-19 ska stanna hemma i en vecka. Folkhälsomyndighetens bedömning om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen, kvarstår. Även gymnasiesärskolans elever rekommenderas vara hemma vid bekräftat smitta i hemmet.

Gymnasieelever och vuxna omfattas sedan tidigare av rekommendationen. 

Avgiftsfri parkering i Linköpings city

Fram till 10 januari 2021 är ett antal platser för korttidsparkering avgiftsfria i Linköpings city för att underlätta för snabba ärenden och upphämtning av beställda varor.

Skyltning på de aktuella platserna visar vilka parkeringsplatser som är avgiftsfria. Observera att det endast är dessa platser som är avgiftsfria.

Period som detta gäller: 2 december 2020-10 januari 2021.

Platser och tider:
Ågatan mellan Repslagaregatan och St Larsgatan, 30 min dygnet runt.
Nygatan mellan Läroverksg och Apotekareg, 3 platser, 30 min dygnet runt.
Snickaregatan mellan Storgatan och Ågatan, 3 platser, 30 min dygnet runt.
Snickaregatan mellan Ågatan och Kungsgatan, 2 timmar dygnet runt. 
Borggårdsgatan, 1 timme dygnet runt.

Skärpta regler om allmänna sammankomster

Regeringen har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Begravningar är undantagna från detta förbud, där gäller att max 20 personer får delta. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Den nya förordningen träder i kraft tisdag 24 november och i första hand gäller den i fyra veckor. Om spridningen av covid-19 inte har bromsats inom den tiden kommer restriktionerna att förlängas.

Skärpta lokala restriktioner för Östergötland

Med anledning av den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Östergötland beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i Östergötland. Detta gäller från och med 29 oktober till och med 13 december.

Skärpningen görs för att stoppa den snabba smittspridning i samhället som pågår. Allt fler patienter behöver vård och det är viktigt att vi tillsammans anstränger oss för att förhindra smittan så att äldre och riskgrupper inte smittas.

Vi är i ett allvarligt läge. Var och en måste nu ta ett stor ansvar att följa de skärpta råden för att snabbt minska smittspridningen i samhället.

Kommunala verksamheter som berörs av de lokala restriktionerna

 • Kommunen stänger konsthallen Passagen och biblioteken. Gamla Linköpings inomhusutställningar och handelsboden är stängda.
 • Mötesplatserna Agora, Skylten och Arbis håller stängt.
 • Kommunen ställer in alla evenemang.
 • Kulturskolan ställer om det mesta av verksamheten till digitalt. Verksamheter för grundskolebarn kan bedrivas även fysiskt.
 • Kommunen stänger ner all ungdomsverksamhet, förutom det som är kopplat till grundskolan.
 • Simhallarna stängs för allmänheten, men håller öppet för föreningar och skolverksamhet.
 • Ishallarna hålls öppna för föreningar enligt gällande restriktioner.
 • Omklädningsrummen i Vidingsjö och Ryd stängs.
 • Övriga idrottsanläggningar hålls öppna för föreningar enligt gällande restriktioner.
 • Kommunen stänger ner de öppna verksamheterna som tillhör social- och omsorgssektorn.
 • Kontakt Linköping håller öppet, men med restriktioner för besökare.

Myndighetsinformation

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.

Information about corona in other languages

Information om coronaviruset på 1177:s webbplats

Folkhälsomyndighetens information och svar på frågor

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). 

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral. Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Senast uppdaterad den 4 december 2020