Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information förskola och grundskola om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 till dig som är vårdnadshavare. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Förskola och grundskola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. För att kunna upprätthålla en barnomsorg kan sammanslagning av förskolor komma att ske. Skulle detta ske får berörda information av rektor. 

Stanna hemma vid symptom 

Det är extra viktigt i år att vi inte smittar varandra i onödan. Därför ska barn, elever och medarbetare stanna hemma även vid milda symtom så som hosta, snuva och feber.

När kan barnet/eleven komma tillbaka till förskolan/ skolan?

Om inget prov tagits eller vid negativt provsvar 

Barnet/eleven behöver stanna hemma så länge hen har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet/eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan hen återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet och allmäntillståndet är gott.

Vid positivt provsvar på covid-19-test

Barnet/elever behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall hen har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet/eleven återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Frånvaroanmälan

För att underlätta för dig som vårdnadshavare kan du sjukanmäla ditt barn flera dagar i taget. Läs mer om hur du kan anmäla fler dagar i taget:

I normala fall ska man som vårdnadshavare frånvaroanmäla varje dag.

På grund av omständigheterna i samband med coronaviruset ändras detta så att man kan anmäla frånvaro upp till en vecka i taget.

Om man använder appen för frånvaroanmälan behöver man stänga av frånvaroanmälan heldag, vilket för det möjligt att skriva i från vilket datum och tid samt till vilket datum och tid man vill frånvaroanmäla.

1. Slå av funktionen Heldag

2. Välj dag Från respektive Till

Om för- och grundskolan skulle stängas

Här samlar vi information och tips om hur du kan förbereda dig för en eventell stängning av för- och/eller grundskola.

Information in other languages

Vanliga frågor och svar

Om smittspridning, symtom och riskgrupper

Den 29 maj publicerade Folkhälsomyndigheten en kunskapssammanställning om Covid-19 hos barn och unga. Såhär skriver Folkhälsomyndigheten:

"Det nuvarande kunskapsläget visar att barn och unga står för en liten andel av covid-19-fallen, och i de flesta fall gäller det barn som smittats av en vuxen och som får milda symtom. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. "

Efter tillfrisknande från till exempel förkylning eller covid-19 kan barnet/eleven fortsätta att ha milda symtom såsom torrhosta eller snuva en tid efteråt, även om barnen i övrigt verkar helt frisk.

Barnet/eleven bedöms inte smitta och är välkommen tillbaka till förskola/skola om följande stämmer:

Det har gått minst sju dygn sedan barnet/eleven blev sjuk och minst två dygn sedan barnet/eleven hade några andra symtom.

Du som vårdnadshavaren tar kontakt med rektor,eller den som rektor utser, och redogör för din bedömning när det gäller barnets/elevens torrhosta och/eller snuva. Kontakten sker under kontorstid.

Du behöver redogöra för:

  • När barnet blev sjukt (Det ska ha gått sju dygn)
  • När övriga symtom upphört (Det ska ha gått två dygn.

Ansvaret för bedömningen ligger hos dig som vårdnadshavare. 

Dagen efter är barnet välkommen till verksamheten.

Tillkommer det åter symtom hos eleven/barnet, så som till exempel feber, snuva, tilltagande hosta eller ont i halsen ska barnet/eleven vara hemma till dess att symtomen försvinner och ytterligare två dygn.

Nej, personer med diabetes typ 1 räknas som riskgrupp, men inte barn med diabetes, om barnet inte har komplikationer av sin sjukdom. 

 

Läs mer på Barndiabetesfondens webbsida:

Barn, elever och personal ska stanna hemma även vid milda symtom så som hosta, snuva och feber.

Barnet ska även stanna hemma i ytterligare två symtomfria dagar. 

Alla våra förskolor och grundskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever.

Sjukanmälan till skolan ska göras som vanlig om barnet är hemma på grund av sjukdom.

Barn/elever som får symtom ska vara hemma. Om vårdnadshavare misstänker att det är allergi ska de medicinera som vanligt under minst två dygn. Om medicinering hjälper, symtomen avtar och inte förvärras och vårdnadshavaren bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi/astma är barnet/eleven välkommen tillbaka till förskolan/skolan. 

Du som vårdnadshavare tar kontakt med rektor och redogör för din bedömning.

Redogör för:

  • Vad barnet är allergisk mot
  • Symtom
  • Medicinering (om skolpersonal ska vara behjälplig vid medicinering måste egenvårdsplan i vanlig ordning upprättas)

Ansvaret för bedömning ligger hos dig som vårdnadshavare.

Tillkommer det symtom som vårdnadshavaren inte kopplar till eleven/barnets allergi/astma eller om barnet/eleven får feber ska barnet vara hemma till dess att symtomen försvinner och ytterligare två dygn.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Om barnet är symtomfritt är hen välkommen till förskolan/skolan. Vid symtom, även lindriga, ska barnet stanna hemma.

Friska och symtomfria vårdnadshavare lämnar och hämtar på förskolan/fritidshem som vanligt. Vårdnadshavare som har symtom, även milda, stannar utanför lokalerna vid lämning/hämtning.

Du som vårdnadshavare måste kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans vid lämning och hämtning.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Om rutiner kring förskola och skola

Förskola och fritidshem vill veta när jag har semester. Jag vet inte när jag får semester än. Hur gör jag?

Förskola och fritidshem har stor förståelse för att det i år kan vara svårt att planera sin semester. Verksamheterna tar hänsyn till det vid sin planering. Som vårdnadshavare har du rätt till omsorg utifrån ditt tillsynsbehov.

Prata med personalen och lämna dina tider så snart du har möjlighet.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några förskolor och grundskolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Våra förskolor och skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning, även andra influensa- förkylnings- och magsjukevirus som är i omlopp.

  • Barn/elever som har symtom på luftvägsinfektion, även milda symtom är hemma. Barn som är friska går i skolan.

  • En åtgärd är därför att barnen/eleverna – precis som alla – tvättar händerna ofta och framförallt före måltiderna och efter toalettbesök.

  • Verksamheterna planerar i möjligaste mån sina aktiviteter på ett sätt som skapar förutsättningar att undvika trängsel och hålla avstånd. Ett sätt kan vara att bedriva del av undervisningen utomhus, eller att vara i en större lokal än vanligt. Vi utgår från att alla som är i våra verksamheter är symtomfria och friska.

  • Våra förskolor och skolor städas oftare.

  • Vårdnadshavare som har symtom, även milda, stannar utanför lokalerna vid lämning/hämtning. Du som vårdnadshavare måste kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans vid lämning och hämtning

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Är du deltidspermitterad får barnet vara på fritidshemmet den tiden du jobbar.
 
Har ditt barn fritidsplats för att det behöver stöd i sin utveckling, har barnet fortfarande rätt till tid i fritidshem som om du hade arbetat.

Du behåller barnets plats på fritidshemmet, även om du inte nyttjar den under permitteringen. Därför betalas barnomsorgsavgiften som vanligt.

Om du återgår till arbetet ska fritidshemmet kunna ta emot barnet redan nästkommande dag. Meddela fritidshemmet så snart du vet.

Om eller hur mycket ditt barn får vara på förskola om du permitteras beror dels på i vilken utsträckning du är permitterat och dels på barnets ålder:

Heltidspermittering

Är ditt barn i åldern 1-3 år ska barnet vara hemma med dig om du blir permitterad på heltid.

Barn i åldern 3-5 år erbjuds förskola 4 timmar om dagen, totalt 20 timmar/ vecka, även om du är permitterad. Tiderna bestäms av rektor.

Permitterad del av tjänst

Om du är permitterad del av din tjänst så har ditt barn rätt till sin förskoleplats när du arbetar, oavsett ålder.

Barn från 3 år har i grunden rätt till förskola 20 timmar per vecka, fördelat på 4 timmar/dag. Om du arbetar mer än 20 timmar i veckan har barnet rätt att vara på förskolan under hela din arbetstid.

Skulle du arbeta mindre än 20 timmar/vecka har barn över 3 år rätt att vara upp till 20 timmar/veckan på förskolan.

Undantag

Har ditt barn förskoleplats för att det behöver stöd i sin utveckling, har barnet fortfarande rätt till tid i förskolan som om du hade arbetat.

Barnomsorgsavgift

Du behåller barnets plats på förskolan, även om du inte nyttjar den under permitteringen. Därför betalas barnomsorgsavgiften som vanligt. 
Du behöver meddela förskolan så snart du kan när du åter börjar arbeta, senast dagen innan.

Sedan vecka 12 2020 genomför våra förskolor och skolor inga utbytesresor med andra länder.

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinje att avstå från alla resor som inte är nödvändiga.

Skolrestaurangerna kan vara igång på samma sätt som tidigare. Vi utgår ifrån att barn/elever som är i verksamheten är friska.

Det centrala i Folkhälsomyndigeten riktlinjerna, och i det förtydligande som Skolverket har gjort, är att undvika trängsel i samband med matsituationen.

Skolorna planerar så att det inte bildas köer in i matsalen eller i samband med att barn/elever ska ta mat. Barnen/eleverna måste kunna hålla avstånd till varandra.
Barn/elever kan även i fortsättningen ta både kall och varm mat själva i bufféservering på förskola och skola.

Barnen/eleverna måste sitta vid bord då de äter och dricker.

Övriga frågor

 Mer information om coronaviruset

 

Senast uppdaterad den 16 oktober 2020