Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information förskola och grundskola om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 till dig som är vårdnadshavare. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Förskolor och grundskolor öppna

För att samhället i stort ska fungera under pandemin är det viktigt att förskolor och skolor fortsatt håller öppet. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att göra det vi kan för att minska smittspridning och underlätta för verksamheterna.

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Från den 11 januari finns möjligheten för landets huvudmän att på högstadiet införa delvis fjärr- och distansundervisning. Detta kan göras om alla andra åtgärder för att minska trängsel både i skolans lokaler och i kollektivtrafiken är uttömda. Linköpings kommun arbetar fortlöpande med att undvika trängsel och ser delvis fjärr- och distansundervisning som sista åtgärden.

För att kunna upprätthålla en barnomsorg kan sammanslagning av förskolor komma att ske. Skulle detta ske får berörda information av rektor. 

Planer på utlandsresa?

Planerar ni att åka utomlands finns det saker att ha koll på. Regeringen har beslutat om inreseförbud till Sverige från utlandet. Svenska medborgare är undantagna från inreseförbudet, men omfattas av bestämmelser om karantän och krav på testning.

Bestämmelserna innebär att om ditt barn varit utanför Sveriges gränser krävs en hemkarantän på 7 dagar och testning innan det är möjligt att återvända till förskolan, skolan eller gymnasieskolan. Hemkarantänen är inte grund för att skolan måste erbjuda enskilda elever distansundervisning.

Du som vårdnadshavare måste därför begära ledighet för karantänsperioden för ditt barn/ungdom innan ni reser. Har du ett barn som går på förskolan ber vi dig meddela om barnet är hemma i karantän efter en utlandsresa. Läs mer detaljer på Folkhälsomyndighetens sida

Öppna förskolan åter öppen

De öppna förskolorna håller från 12 april  öppet med utomhusaktiviteter i mindre grupper. Verksamheten kommer successivt återgå till ordinarie form när smittläget i samhället medger det.

En plan för att kunna öppna verksamheten smittsäkert har tagits fram av elevhälsochef, områdeschef förskola och rektor med ansvar för öppna förskolan. 

Öppna förskolan är en del av kommunens familjecentraler. Inom familjecentralerna finns också Råd och stöd och Barnavårdscentralen (BVC), dessa har öppet som vanligt.

Tillfälligt minskad tillsynstid för allmän förskola

I samband med att smittspridningen i samhället ökar har vi ett ansträngt läge i många av våra förskolor. Som en insats för att underlätta situationen återgår vi till den lagstadgade tiden tre timmar/dag för allmän förskoleplats, arbetssökandeplats samt föräldraledigplats.
Linköpings kommun har sedan februari 2018 erbjudit en extra timme/dag för dessa platser. Under rådande situation fattade Barn och ungdomsnämnden i december ett beslut att gå tillbaka till tre timmar/ dag.

Genom ett beslut i Barn- och ungdomsnämnden förlängs nu perioden med tre timmars vistelsetid/dag till och med 30 april 2021.

Lunch ingår inte i dessa tre timmar och om inte rektor informerar om annat så ska du lämna ditt barn samma tid som vanligt men hämta en timma tidigare.

Avgifter under perioden

Avgiften höjdes inte när tiden utökades 2018. Därför ligger den kvar på samma nivå även under den period som tiden förändras till tre timmar per dag. Skulle förskolan tvingas stänga helt återbetalas 1/30 per dag av avgiften för den tid förskolan är stängd och ingen annan tillsyn erbjuds.
Detsamma gäller om smittskyddsläkare stänger av ett barn från platsen; då görs återbetalning på samma sätt till barnets vårdnadshavare.

Barn och elever stannar hemma vid covid-19 i hemmet

Den 1 december uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina råd kring vad som gäller om någon i hemmet har bekräftats smittad med covid-19. Hemkarantän gäller nu även för barn och elever i förskola och grundskola.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att även yngre barn och skolbarn som bor tillsammans med någon som har diagnostiserad covid-19 ska stanna hemma i en vecka. Myndighetens bedömning om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen, kvarstår. Även gymnasiesärskolans elever rekommenderas vara hemma vid bekräftat smitta i hemmet.

Gymnasieelever och vuxna omfattas sedan tidigare av rekommendationen. 

Stanna hemma vid symtom 

Under pågående pandemi är det extra viktigt att vi inte smittar varandra i onödan. Därför ska barn, elever och medarbetare stanna hemma även vid milda symtom så som hosta, snuva och feber. 

Region Östergötland uppmanar föräldrar att avvakta med att kontakta vården för provtagning av barn med milda förkylningssymtom.

När kan barnet/eleven komma tillbaka till förskolan/skolan?

Om ditt barn varit utomlands krävs en hemkarantän på 7 dagar innan det är möjligt att återvända skolan. Hemkarantänen är inte grund för att skolan måste erbjuda enskilda elever distansundervisning.

Du som vårdnadshavare måste därför begära ledighet för karantänsperioden för ditt barn/ungdom innan ni reser. Har du barn i förskola meddelar du förskolan att barnet är hemma.

Så snart ett barn under 13 år har blivit sjukt med symtom ska barnet vara hemma. När barnet blivit bättre och allmäntillstånd är gott, ska barnet vara hemma ytterligare två dygn innan det går tillbaka till förskola eller skola. Barnet kan då gå tillbaka även om hen har kvarvarande, milda symtom som lätt snuva och lätt hosta. 

Om ett sjukt barn bor i samma hushåll som en person som har konstaterad covid-19, ska barnet vara hemma i minst sju dygn från det att barnet fått symtom. När barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan det gå tillbaka till förskolan eller skolan. Detta gäller även om barnet har kvar lindriga symtom som lätt hosta och lätt snuva eller lukt- och smakbortfall, men i övrigt mår bra.

Om barnet har kraftiga symtom eller symtom som funnits en längre tid, ska du som vårdnadshavare kontakta er vårdcentral för en medicinsk bedömning.

Samtliga barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola omfattas av hemkarantän och ska därför undvika sociala kontakter och stanna hemma i en vecka.

Därefter ska ni vara uppmärksamma på symtom under ytterligare en vecka.

Den person som i familjen är sjuk men inte har kunnat provtas
för covid-19 ska vara hemma tills hen inte har några symtom längre samt ytterligare två dygn. Andra familjemedlemmar som inte har några symtom alls, kan gå till arbetet, skolan eller förskolan. Ni måste vara uppmärksamma på om de 
skulle få symtom och då direkt stanna hemma.


Frånvaroanmälan

För att underlätta för dig som vårdnadshavare kan du sjukanmäla ditt barn flera dagar i taget. Läs mer om hur du kan anmäla fler dagar i taget:

I normala fall ska man som vårdnadshavare frånvaroanmäla varje dag.

På grund av omständigheterna i samband med coronaviruset ändras detta så att man kan anmäla frånvaro upp till en vecka i taget.

Om man använder appen för frånvaroanmälan behöver man stänga av frånvaroanmälan heldag, vilket gör det möjligt att skriva i från vilket datum och tid samt till vilket datum och tid man vill frånvaroanmäla.

1. Slå av funktionen Heldag

 

2. Välj dag Från respektive Till

På vilka skolor har ni smitta?

Linköpings kommun går inte ut med information om vilka skolor som har spridning av coronaviruset. Om en enhet drabbas av smitta bland personal eller elever informeras de som är berörda – det vill säga de som varit i nära kontakt med den smittade. Detta sker i enlighet med de rutiner som smittskyddsenheten på Region Östergötland har. Det är smittskyddsenheten som ansvarar för smittspårning.

Om för- och grundskolan skulle stängas

Här samlar vi information och tips om hur du kan förbereda dig för en eventell stängning av för- och/eller grundskola.

Vanliga frågor och svar

Om symtom

Om barnet uppvisar milda symtom såsom hosta, snuva och feber ska barnet stanna hemma. 

När barnets allmäntillstånd blivit gott och barnet har varit hemma ytterligare två dygn efter det, kan hen komma tillbaka till förskolan/skolan. Barnet kan då gå tillbaka även om hen har kvarvarande, milda symtom som lätt snuva och lätt hosta. 

Om barnet haft symtom och bott tillsammans med någon med bekräftad smitta, ska barnet vara hemma i minst sju dygn från det att barnet fått symtom. När barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan det gå tillbaka till förskolan eller skolan. Detta gäller även om barnet har kvar lindriga symtom som lätt hosta och lätt snuva eller lukt- och smakbortfall, men i övrigt mår bra.

Barnet kan komma tillbaka med kvarvarande, milda symtom som lätt snuva och lätt hosta. Det viktiga är att barnets allmäntillstånd blivit gott och att barnet har varit hemma ytterligare två dygn efter det. Om barnet haft symtom och bott tillsammans med någon med bekräftad smitta, ska barnet vara hemma i minst sju dygn från det att barnet fått symtom. När barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan det gå tillbaka till förskolan eller skolan. 

Om det finns en familjemedlem med bekräftad covid-19 i hemmet, omfattas det friska barnet av hemkarantän och ska därför stanna hemma i en vecka

Om du som vårdnadshavare har symtom utan att ha konstaterad smitta, kan du lämna och hämta ditt barn utanför förskolans lokaler, så länge barnet är symtomfri. Kontakta förskolan innan hämtning/lämning.

Du som vårdnadshavare måste också kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans vid lämning och hämtning.

Friska och symtomfria vårdnadshavare lämnar och hämtar på förskolan/fritidshem som vanligt. 

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Barn/elever som får symtom ska vara hemma. Om vårdnadshavare misstänker att det är allergi ska de medicinera som vanligt under minst två dygn. Om medicinering hjälper, symtomen avtar och inte förvärras och vårdnadshavaren bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi/astma är barnet/eleven välkommen tillbaka till förskolan/skolan. 

Du som vårdnadshavare tar kontakt med rektor och redogör för din bedömning.

Redogör för:

  • Vad barnet är allergisk mot
  • Symtom
  • Medicinering (om skolpersonal ska vara behjälplig vid medicinering måste egenvårdsplan i vanlig ordning upprättas)

Ansvaret för bedömning ligger hos dig som vårdnadshavare.

Tillkommer det symtom som vårdnadshavaren inte kopplar till eleven/barnets allergi/astma eller om barnet/eleven får feber ska barnet vara hemma till dess att symtomen försvinner och ytterligare två dygn.

Om smittspridning och åtgärder 

Våra förskolor och skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning, även andra influensa- förkylnings- och magsjukevirus som är i omlopp.

  • Barn/elever som har symtom på luftvägsinfektion, även milda symtom är hemma. Barn som är friska går i skolan.

  • En åtgärd är därför att barnen/eleverna – precis som alla – tvättar händerna ofta och framförallt före måltiderna och efter toalettbesök.

  • Verksamheterna planerar i möjligaste mån sina aktiviteter på ett sätt som skapar förutsättningar att undvika trängsel och hålla avstånd. Ett sätt kan vara att bedriva del av undervisningen utomhus, eller att vara i en större lokal än vanligt. Vi utgår från att alla som är i våra verksamheter är symtomfria och friska.

  • Våra förskolor och skolor städas oftare.

  • Vårdnadshavare som har symtom, även milda, stannar utanför lokalerna vid lämning/hämtning. Du som vårdnadshavare måste kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans vid lämning och hämtning

I Folkhälsomyndighetens båda studier om covid-19 hos barn och unga framkommer det följande:

"Det nuvarande kunskapsläget visar att barn och unga står för en liten andel av covid-19-fallen, och i de flesta fall gäller det barn som smittats av en vuxen och som får milda symtom. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper."

Linköpings kommun lämnar inte ut uppgift om namnen på de enheter i kommunen som har verifierad smitta. Anledningen till detta är att uppgift om smitta eller misstänkt smitta omfattas av särskilt stark sekretess till skydd för den enskilde. Det innebär att kommunen inte kan sprida uppgifter om barns, elevers eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden.

Rektor på skolan informerar personal i verksamheten, samt vårdnadshavare till barn/elever som varit nära den som konstaterats smittad 24 timmar innan symtomutbrott. Det är smittskydd på Region Östergötland som sedan har ansvar för smittspårning och de individuella kontakter som behövs i samband med det.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Däremot gäller att samtliga barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola omfattas av hemkarantän om någon i hushållet är sjuk i covid-19 ska de därför undvika sociala kontakter och stanna hemma i en vecka.
Därefter ska ni vara uppmärksamma på symtom under ytterligare en vecka.

Om rutiner kring förskola och skola

Mellan 7 december och 31 januari har vi en tillfälligt minskad tillsynstid som gäller dig som har allmän förskoleplats, arbetssökandeplats eller föräldraledigplats.

Smittspridningen i samhället ökar och vi har ett ansträngt läge i många av våra förskolor. För att underlätta situationen återgår vi till den lagstadgade tiden tre timmar/dag för dessa platser.

Linköpings kommun har sedan februari 2018 erbjudit en extra timme/dag för dessa platser. Under rådande situation har nu Barn- och ungdomsnämnden fattat beslut att gå tillbaka till tre timmar/ dag. 

Nej, det är oförändrad avgift under den tillfälliga minskningen från fyra till tre timmar/dag för allmän förskoleplats, arbetssökandeplats samt föräldraledigplats

Avgiften höjdes inte när tiden utökades 2018 . Därför ligger den kvar på samma nivå även under den period som tiden förändras till tre timmar per dag. Skulle förskolan tvingas stänga helt återbetalas 1/30 per dag av avgiften för den tid förskolan är stängd och ingen annan tillsyn erbjuds.

Detsamma gäller om smittskyddsläkare stänger av ett barn från platsen; då görs återbetalning på samma sätt till barnets vårdnadshavare.

 

Grundskolan har vanlig undervisning även fortsättningsvis. Skolan omfattas inte av de skärpta råden. I viss mån kan grundskolan även övergå till distansundervisning om det blir en situation som kräver det. Det kan till exempel vara vid hög frånvaro av lärare eller elever, vid stor risk för trängsel eller vid en ökad lokal smittspridning. 

En hemuppgift är något som läraren i det aktuella ämnet bestämmer.
Det rör sig om att få en uppgift som går att lösa hemifrån, som att till exempel lösa en matematikuppgift eller läsa en bok.

Skolverket har beslutat att nationella proven ska ställas in till och med den 30 juni 2021. Undantag görs för proven i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan, samt årskurs 4 i specialskolan. Deras nationella prov genomförs som planerat.

Det är viktigt att barnet/eleven som ska delta i ett nationellt prov på plats i skolan är frisk och symtomfri.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några förskolor och grundskolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett tätt samarbete med smittskyddsenheten på Region Östergötland.

Skolrestaurangerna kan vara igång på samma sätt som tidigare. Vi utgår ifrån att barn/elever som är i verksamheten är friska.

Det centrala i Folkhälsomyndigetens riktlinjer, och i det förtydligande som Skolverket har gjort, är att undvika trängsel i samband med matsituationen.

Skolorna planerar så att det inte bildas köer in i matsalen eller i samband med att barn/elever ska ta mat. Barnen/eleverna måste kunna hålla avstånd till varandra.
Barn/elever kan även i fortsättningen ta både kall och varm mat själva i bufféservering på förskola och skola.

Barnen/eleverna måste sitta vid bord då de äter och dricker.

Om eller hur mycket ditt barn får vara på förskola om du permitteras beror dels på i vilken utsträckning du är permitterad och dels på barnets ålder:

Heltidspermittering

Är ditt barn i åldern 1-3 år ska barnet vara hemma med dig om du blir permitterad på heltid.

Barn i åldern 3-5 år erbjuds förskola 3 timmar om dagen, totalt 15 timmar/ vecka, även om du är permitterad. Tiderna bestäms av rektor.

Permitterad del av tjänst

Om du är permitterad del av din tjänst så har ditt barn rätt till sin förskoleplats när du arbetar, oavsett ålder.

Barn från 3 år har i grunden rätt till förskola 15 timmar per vecka, fördelat på 3 timmar/dag. Om du arbetar mer än 15 timmar i veckan har barnet rätt att vara på förskolan under hela din arbetstid.

Skulle du arbeta mindre än 15 timmar/vecka har barn över 3 år rätt att vara upp till 15 timmar/veckan på förskolan.

Undantag

Har ditt barn förskoleplats för att det behöver stöd i sin utveckling, har barnet fortfarande rätt till tid i förskolan som om du hade arbetat.

Barnomsorgsavgift

Du behåller barnets plats på förskolan, även om du inte nyttjar den under permitteringen. Därför betalas barnomsorgsavgiften som vanligt. 

Du behöver meddela förskolan så snart du kan när du åter börjar arbeta, senast dagen innan.

Om eller hur mycket ditt barn får vara på fritidshem om du permitteras beror på i vilken utsträckning du är permitterad.

Heltidspermittering 

Om du är heltidspermitterad har barnet inte behov av tillsyn och saknar därför rätt att vara på fritidshemmet. 

Permitterad del av tjänst

Är du deltidspermitterad får barnet vara på fritidshemmet den tiden du jobbar.

Undantag

Har ditt barn fritidsplats för att det behöver stöd i sin utveckling, har barnet fortfarande rätt till tid i fritidshem som om du hade arbetat.

Barnomsorgsavgift

Du behåller barnets plats på fritidshemmet, även om du inte nyttjar den under permitteringen. Därför betalas barnomsorgsavgiften som vanligt.

Om du återgår till arbetet ska fritidshemmet kunna ta emot barnet redan nästkommande dag. Meddela fritidshemmet så snart du vet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinje att avstå från alla resor som inte är nödvändiga. Det gäller även studiebesök.

Sedan pandemin startade genomför våra förskolor och skolor inga utbytesresor med andra länder.

Mer information om coronaviruset

Senast uppdaterad den 15 april 2021