Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information förskola och grundskola om coronaviruset

Här finns information med anledning av coronaviruset covid-19 till dig som är vårdnadshavare i förskola och/eller skola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Förskolan och fritidshem fortsatt öppna

Kommunens förskolor och skolor återgår inom kort till ordinarie öppettider efter sommaren. Alla kommunala förskolor och skolor följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att göra det vi kan för att minska smittspridning och underlätta för verksamheterna. Därför ska barn och medarbetare fortsatt stanna hemma även vid milda symtom såsom hosta, snuva och feber.

Det är fortsatt viktigt att du som förälder lämnar och hämtar ditt barn följer förskolans och fritidshemmets instruktioner av lämning och hämtning. Glöm heller inte att lämna in ditt barns tillsynstider i god tid, så att personalen kan planera verksamheten på bästa sätt.

Om du planerar att resa utomlands

Läs om aktuella regler för inresa till Sverige efter utlandsresa på Folkhälsomyndighetens sida:

Så här är region Östergötlands rutiner kring provtagning i samband med inresa till Sverige:

Öppna förskolan

De öppna förskolorna öppnade igen den 12 april 2021, efter en tids stängning.
För närvarande består verksamheten av utomhusaktiviteter i mindre grupper. Verksamheten kommer successivt återgå till ordinarie form när smittläget i samhället medger det.

En plan för att kunna öppna verksamheten smittsäkert har tagits fram av elevhälsochef, områdeschef förskola och rektor med ansvar för öppna förskolan. 

Öppna förskolan är en del av kommunens familjecentraler. Inom familjecentralerna finns också Råd och stöd och Barnavårdscentralen (BVC), dessa har öppet som vanligt.

Tillfälligt minskad tillsynstid för allmän förskola

I samband med att smittspridningen i samhället ökar har vi ett ansträngt läge i många av våra förskolor. Som en insats för att underlätta situationen återgår verksamheten till den lagstadgade tiden tre timmar/dag för allmän förskoleplats, arbetssökandeplats samt föräldraledigplats.

Linköpings kommun har sedan februari 2018 erbjudit en extra timme/dag för dessa platser. Under rådande situation fattade Barn och ungdomsnämnden i december ett beslut att gå tillbaka till tre timmar/ dag.

Genom beslut i Barn- och ungdomsnämnden har perioden med tre timmars vistelsetid/dag förlängts till och med 1 september 2021.

Lunch ingår inte i dessa tre timmar och om inte rektor informerar om annat så ska du lämna ditt barn samma tid som vanligt men hämta en timma tidigare.

Avgifter under perioden

Avgiften höjdes inte när tiden utökades 2018. Därför ligger den kvar på samma nivå även under den period som tiden förändras till tre timmar per dag. Skulle förskolan tvingas stänga helt återbetalas 1/30 per dag av avgiften för den tid förskolan är stängd och ingen annan tillsyn erbjuds.
Detsamma gäller om smittskyddsläkare stänger av ett barn från platsen; då görs återbetalning på samma sätt till barnets vårdnadshavare.

Barn och elever stannar hemma vid covid-19 i hemmet

Den 1 december 2020 uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina råd kring vad som gäller om någon i hemmet har bekräftats smittad med covid-19. Hemkarantän gäller nu även för barn och elever i förskola och grundskola. 

Yngre barn och skolbarn som bor tillsammans med någon som har diagnostiserats med covid-19 ska därmed stanna hemma i en vecka. Folkhälsomyndighetens bedömning om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen, kvarstår. Även gymnasiesärskolans elever rekommenderas vara hemma vid bekräftat smitta i hemmet. Gymnasieelever och vuxna omfattas sedan tidigare av rekommendationen. 

Stanna hemma vid symtom 

Under pågående pandemi är det extra viktigt att vi inte smittar varandra i onödan. Därför ska barn, elever och medarbetare stanna hemma även vid milda symtom såsom hosta, snuva och feber. 

Region Östergötland uppmanar föräldrar att avvakta med att kontakta vården för provtagning av barn med milda förkylningssymtom.

När kan barnet/eleven komma tillbaka till förskolan/skolan?

Läs om aktuella regler för inresa till Sverige efter utlandsresa på Folkhälsomyndighetens sida:

Så här är region Östergötlands rutiner kring provtagning i samband med inresa till Sverige:

Så snart ett barn under 13 år har blivit sjukt med symtom ska barnet vara hemma. När barnet blivit bättre och allmäntillstånd är gott, ska barnet vara hemma ytterligare två dygn innan det går tillbaka till förskola eller skola. Barnet kan då gå tillbaka även om hen har kvarvarande, milda symtom som lätt snuva och lätt hosta. 

Om ett sjukt barn bor i samma hushåll som en person som har konstaterad covid-19, ska barnet vara hemma i minst sju dygn från det att barnet fått symtom. När barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan det gå tillbaka till förskolan eller skolan. Detta gäller även om barnet har kvar lindriga symtom som lätt hosta och lätt snuva eller lukt- och smakbortfall, men i övrigt mår bra.

Om barnet har kraftiga symtom eller symtom som funnits en längre tid, ska du som vårdnadshavare kontakta er vårdcentral för en medicinsk bedömning.

Samtliga barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola omfattas av hemkarantän och ska därför undvika sociala kontakter och stanna hemma i en vecka.

Därefter ska ni vara uppmärksamma på symtom under ytterligare en vecka.

Den person som i familjen är sjuk men inte har kunnat provtas
för covid-19 ska vara hemma tills hen inte har några symtom längre samt ytterligare två dygn. Andra familjemedlemmar som inte har några symtom alls, kan gå till arbetet, skolan eller förskolan. Ni måste vara uppmärksamma på om de 
skulle få symtom och då direkt stanna hemma.

Frånvaroanmälan

För att underlätta för dig som vårdnadshavare kan du sjukanmäla ditt barn flera dagar i taget. Läs mer om hur du kan anmäla fler dagar i taget:

I normala fall ska man som vårdnadshavare frånvaroanmäla varje dag.

På grund av omständigheterna i samband med coronaviruset ändras detta så att man kan anmäla frånvaro upp till en vecka i taget.

Om man använder appen för frånvaroanmälan behöver man stänga av frånvaroanmälan heldag, vilket gör det möjligt att skriva i från vilket datum och tid samt till vilket datum och tid man vill frånvaroanmäla.

1. Slå av funktionen Heldag

 

2. Välj dag Från respektive Till

Om en skola har smitta

Om en enhet drabbas av smitta bland personal eller elever informeras de som är berörda – det vill säga de som varit i nära kontakt med den smittade. Detta sker i enlighet med de rutiner som smittskyddsenheten på Region Östergötland har. Det är smittskyddsenheten som ansvarar för smittspårning. Mer information om vidtagna åtgärder och rutiner finns här:

Om för- och grundskolan skulle stängas

Här samlar vi information och tips om hur du kan förbereda dig för en eventell stängning av för- och/eller grundskola:

Vanliga frågor och svar

Om symtom

Om barnet uppvisar milda symtom såsom hosta, snuva och feber ska barnet stanna hemma. 

När barnets allmäntillstånd blivit gott och barnet har varit hemma ytterligare två dygn efter det, kan hen komma tillbaka till förskolan/skolan. Barnet kan då gå tillbaka även om hen har kvarvarande, milda symtom som lätt snuva och lätt hosta. 

Om barnet haft symtom och bott tillsammans med någon med bekräftad smitta, ska barnet vara hemma i minst sju dygn från det att barnet fått symtom. När barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan det gå tillbaka till förskolan eller skolan. Detta gäller även om barnet har kvar lindriga symtom som lätt hosta och lätt snuva eller lukt- och smakbortfall, men i övrigt mår bra.

Barnet kan komma tillbaka med kvarvarande, milda symtom som lätt snuva och lätt hosta. Det viktiga är att barnets allmäntillstånd blivit gott och att barnet har varit hemma ytterligare två dygn efter det. Om barnet haft symtom och bott tillsammans med någon med bekräftad smitta, ska barnet vara hemma i minst sju dygn från det att barnet fått symtom. När barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan det gå tillbaka till förskolan eller skolan. 

Om det finns en familjemedlem med bekräftad covid-19 i hemmet, omfattas det friska barnet av hemkarantän och ska därför stanna hemma i en vecka

Om du som vårdnadshavare har symtom utan att ha konstaterad smitta, kan du lämna och hämta ditt barn utanför förskolans lokaler, så länge barnet är symtomfri. Kontakta förskolan innan hämtning/lämning.

Du som vårdnadshavare måste också kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans vid lämning och hämtning.

Friska och symtomfria vårdnadshavare lämnar och hämtar på förskolan/fritidshem som vanligt. 

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Barn/elever som får symtom ska vara hemma. Om vårdnadshavare misstänker att det är allergi ska de medicinera som vanligt under minst två dygn. Om medicinering hjälper, symtomen avtar och inte förvärras och vårdnadshavaren bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi/astma är barnet/eleven välkommen tillbaka till förskolan/skolan. 

Du som vårdnadshavare tar kontakt med rektor och redogör för din bedömning.

Redogör för:

  • Vad barnet är allergisk mot
  • Symtom
  • Medicinering (om skolpersonal ska vara behjälplig vid medicinering måste egenvårdsplan i vanlig ordning upprättas)

Ansvaret för bedömning ligger hos dig som vårdnadshavare.

Tillkommer det symtom som vårdnadshavaren inte kopplar till eleven/barnets allergi/astma eller om barnet/eleven får feber ska barnet vara hemma till dess att symtomen försvinner och ytterligare två dygn.

Om smittspridning och åtgärder 

Våra förskolor och skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning, även andra influensa- förkylnings- och magsjukevirus som är i omlopp.

  • Barn/elever som har symtom på luftvägsinfektion, även milda symtom är hemma. Barn som är friska går i skolan.

  • En åtgärd är därför att barnen/eleverna – precis som alla – tvättar händerna ofta och framförallt före måltiderna och efter toalettbesök.

  • Verksamheterna planerar i möjligaste mån sina aktiviteter på ett sätt som skapar förutsättningar att undvika trängsel och hålla avstånd. Ett sätt kan vara att bedriva del av undervisningen utomhus, eller att vara i en större lokal än vanligt. Vi utgår från att alla som är i våra verksamheter är symtomfria och friska.

  • Våra förskolor och skolor städas oftare.

  • Vårdnadshavare som har symtom, även milda, stannar utanför lokalerna vid lämning/hämtning. Du som vårdnadshavare måste kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans vid lämning och hämtning

I Folkhälsomyndighetens båda studier om covid-19 hos barn och unga framkommer det följande:

"Det nuvarande kunskapsläget visar att barn och unga står för en liten andel av covid-19-fallen, och i de flesta fall gäller det barn som smittats av en vuxen och som får milda symtom. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper."

Om en enhet drabbas av smitta bland personal eller elever informerar rektor på skolan de elever och personal som varit nära den som konstaterats smittad 48 timmar innan symtomutbrott. Detta sker i enlighet med de rutiner som smittskyddsenheten på Region Östergötland har.

Det är smittskyddsenhete på Region Östergötland som sedan har ansvar för smittspårning och de individuella kontakter som behövs i samband med det.

Läs mer om vidtagna åtgärder i våra förskolor och skolor här:

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Däremot gäller att samtliga barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola omfattas av hemkarantän om någon i hushållet är sjuk i covid-19 ska de därför undvika sociala kontakter och stanna hemma i en vecka.
Därefter ska ni vara uppmärksamma på symtom under ytterligare en vecka.

Om rutiner kring förskola och skola

Även årets skolavslutning kommer firas i ett annat format. Ledningen på varje skola planerar och ansvarar för hur skolavslutningen kommer att gå till på respektive grundskola. Det som är gemensamt för grundskolan i Linköpings kommun är att skolavslutningen kommer firas klassvis utan anhöriga.

Skolavslutning planeras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och smittskyddsenheten på Region Östergötland.

Sedan den 7 december 2020 har vi en tillfälligt minskad tillsynstid som gäller dig som har allmän förskoleplats, arbetssökandeplats eller föräldraledigplats.

Smittspridningen i samhället ökar och vi har ett ansträngt läge i många av våra förskolor. För att underlätta situationen återgår vi till den lagstadgade tiden tre timmar/dag för dessa platser.

Linköpings kommun har sedan februari 2018 erbjudit en extra timme/dag för dessa platser. Under rådande situation har nu Barn- och ungdomsnämnden fattat beslut att gå tillbaka till tre timmar/ dag. 

Nej, det är oförändrad avgift under den tillfälliga minskningen från fyra till tre timmar/dag för allmän förskoleplats, arbetssökandeplats samt föräldraledigplats

Avgiften höjdes inte när tiden utökades 2018 . Därför ligger den kvar på samma nivå även under den period som tiden förändras till tre timmar per dag. Skulle förskolan tvingas stänga helt återbetalas 1/30 per dag av avgiften för den tid förskolan är stängd och ingen annan tillsyn erbjuds.

Detsamma gäller om smittskyddsläkare stänger av ett barn från platsen; då görs återbetalning på samma sätt till barnets vårdnadshavare.

 

Grundskolan har vanlig undervisning även fortsättningsvis. Skolan omfattas inte av de skärpta råden. I viss mån kan grundskolan även övergå till distansundervisning om det blir en situation som kräver det. Det kan till exempel vara vid hög frånvaro av lärare eller elever, vid stor risk för trängsel eller vid en ökad lokal smittspridning. 

En hemuppgift är något som läraren i det aktuella ämnet bestämmer.
Det rör sig om att få en uppgift som går att lösa hemifrån, som att till exempel lösa en matematikuppgift eller läsa en bok.

Skolverket har beslutat att nationella proven ska ställas in till och med den 30 juni 2021. Undantag görs för proven i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan, samt årskurs 4 i specialskolan. Deras nationella prov genomförs som planerat.

Det är viktigt att barnet/eleven som ska delta i ett nationellt prov på plats i skolan är frisk och symtomfri.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett tätt samarbete med smittskyddsenheten på Region Östergötland. Läs mer om våra åtgärder här:

Skolrestaurangerna kan vara igång på samma sätt som tidigare. Vi utgår ifrån att barn/elever som är i verksamheten är friska.

Det centrala i Folkhälsomyndigetens riktlinjer, och i det förtydligande som Skolverket har gjort, är att undvika trängsel i samband med matsituationen.

Skolorna planerar så att det inte bildas köer in i matsalen eller i samband med att barn/elever ska ta mat. Barnen/eleverna måste kunna hålla avstånd till varandra.
Barn/elever kan även i fortsättningen ta både kall och varm mat själva i bufféservering på förskola och skola.

Barnen/eleverna måste sitta vid bord då de äter och dricker.

Om eller hur mycket ditt barn får vara på förskola om du permitteras beror dels på i vilken utsträckning du är permitterad och dels på barnets ålder:

Heltidspermittering

Är ditt barn i åldern 1-3 år ska barnet vara hemma med dig om du blir permitterad på heltid.

Barn i åldern 3-5 år erbjuds förskola 3 timmar om dagen, totalt 15 timmar/ vecka, även om du är permitterad. Tiderna bestäms av rektor.

Permitterad del av tjänst

Om du är permitterad del av din tjänst så har ditt barn rätt till sin förskoleplats när du arbetar, oavsett ålder.

Barn från 3 år har i grunden rätt till förskola 15 timmar per vecka, fördelat på 3 timmar/dag. Om du arbetar mer än 15 timmar i veckan har barnet rätt att vara på förskolan under hela din arbetstid.

Skulle du arbeta mindre än 15 timmar/vecka har barn över 3 år rätt att vara upp till 15 timmar/veckan på förskolan.

Undantag

Har ditt barn förskoleplats för att det behöver stöd i sin utveckling, har barnet fortfarande rätt till tid i förskolan som om du hade arbetat.

Barnomsorgsavgift

Du behåller barnets plats på förskolan, även om du inte nyttjar den under permitteringen. Därför betalas barnomsorgsavgiften som vanligt. 

Du behöver meddela förskolan så snart du kan när du åter börjar arbeta, senast dagen innan.

Om eller hur mycket ditt barn får vara på fritidshem om du permitteras beror på i vilken utsträckning du är permitterad.

Heltidspermittering 

Om du är heltidspermitterad har barnet inte behov av tillsyn och saknar därför rätt att vara på fritidshemmet. 

Permitterad del av tjänst

Är du deltidspermitterad får barnet vara på fritidshemmet den tiden du jobbar.

Undantag

Har ditt barn fritidsplats för att det behöver stöd i sin utveckling, har barnet fortfarande rätt till tid i fritidshem som om du hade arbetat.

Barnomsorgsavgift

Du behåller barnets plats på fritidshemmet, även om du inte nyttjar den under permitteringen. Därför betalas barnomsorgsavgiften som vanligt.

Om du återgår till arbetet ska fritidshemmet kunna ta emot barnet redan nästkommande dag. Meddela fritidshemmet så snart du vet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinje att avstå från alla resor som inte är nödvändiga. Det gäller även studiebesök.

Sedan pandemin startade genomför våra förskolor och skolor inga utbytesresor med andra länder.

Mer information om coronaviruset

Senast uppdaterad den 28 juli 2021