Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information förskola och grundskola om coronaviruset

Här finns information med anledning av coronaviruset covid-19 till dig som är vårdnadshavare i förskola och/eller skola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Restriktionerna lättar i förskola, fritidshem och skola

Den 29 september upphörde Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd och undvika trängsel. För förskola, fritidshem och skola innebär förändringen att de förebyggande åtgärder som har vidtagits för att undvika trängsel kan tas bort. Det görs en gradvis återgång och åtgärderna avvecklas successivt, i den takt som passar verksamheten. Detta innebär att beslut i verksamheten fattas utifrån verksamhetens behov, inte utifrån smittspridning och pandemi.

Förskola, fritidshem och skola har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, oavsett om det är en pandemi eller inte. I detta arbete är det viktigt att ta vara på erfarenheterna av det förebyggande arbetet från pandemin. Därför ska barn och medarbetare fortsatt stanna hemma även vid milda symtom såsom hosta, snuva och feber.

Vaccination av 12-15 åringar

Från och med vecka 41 kommer ungdomar 12-15 år att erbjudas möjlighet att vaccinera sig mot covid-19. Observera att barnet måste ha fyllt 12 år senast på vaccinationsdagen. Det är Region Östergötland som ansvarar för vaccinationen. Ökad kunskap om vaccinets goda effekter, och att vaccin som även är godkänt för unga har tagits fram, gör att Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar att ungdomar vaccinerar sig.

Vaccinering på skolan

I samverkan med Linköpings kommun kommer Regionen även att erbjuda vaccinering på skolorna. Några av de centralt belägna högstadieskolorna kommer att promenera med sina elever till SAAB Arena istället. Vaccineringen erbjuds även på vaccinationscentraler och vårdcentraler.

Vilka vaccinationscentraler och skolor som tar emot ungdomar framgår när tid bokas.

Om du planerar att resa utomlands

Läs om aktuella regler för inresa till Sverige efter utlandsresa på Folkhälsomyndighetens sida:

Så här är region Östergötlands rutiner kring provtagning i samband med inresa till Sverige:

Barn och elever stannar hemma vid covid-19 i hemmet

Hemkarantän gäller för barn och elever i förskola och grundskola, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den som är fullvaccinerad och symtomfri är välkommen till skola och fritidshem. 

Yngre barn och skolbarn som bor tillsammans med någon som har diagnostiserats med covid-19 ska därmed stanna hemma i en vecka. Folkhälsomyndighetens bedömning om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen, kvarstår. 

Stanna hemma vid symtom 

Under pågående pandemi är det extra viktigt att vi inte smittar varandra i onödan. Därför ska barn, elever och medarbetare stanna hemma även vid milda symtom såsom hosta, snuva och feber. När barnet blivit bättre och allmäntillstånd är gott, ska barnet vara hemma ytterligare två dygn innan det går tillbaka till förskola eller skola. Barnet kan då gå tillbaka även om hen har kvarvarande, milda symtom som lätt snuva och lätt hosta.

Region Östergötland uppmanar föräldrar att avvakta med att kontakta vården för provtagning av barn med milda förkylningssymtom.

När kan barnet/eleven komma tillbaka till förskolan/skolan?

Läs om aktuella regler för inresa till Sverige efter utlandsresa på Folkhälsomyndighetens sida:

Så här är region Östergötlands rutiner kring provtagning i samband med inresa till Sverige:

Så snart ett barn under 13 år har blivit sjukt med symtom ska barnet vara hemma. När barnet blivit bättre och allmäntillstånd är gott, ska barnet vara hemma ytterligare två dygn innan det går tillbaka till förskola eller skola. Barnet kan då gå tillbaka även om hen har kvarvarande, milda symtom som lätt snuva och lätt hosta.*

* Observera att vi följer Region Östergötlands rekommendationer, vilka ibland kan skilja sig något från Folkhälsomyndigheten.

Om ett sjukt barn bor i samma hushåll som en person som har konstaterad covid-19, ska barnet vara hemma i minst sju dygn från det att barnet fått symtom. När barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan det gå tillbaka till förskolan eller skolan. Detta gäller även om barnet har kvar lindriga symtom som lätt hosta och lätt snuva eller lukt- och smakbortfall, men i övrigt mår bra.*

Observera att vi följer Region Östergötlands rekommendationer, vilka ibland kan skilja sig något från Folkhälsomyndigheten. Läs mer på 1177 (länk högre upp på sidan).

 

Om barnet har kraftiga symtom eller symtom som funnits en längre tid, ska du som vårdnadshavare kontakta er vårdcentral för en medicinsk bedömning.

Samtliga barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola omfattas av hemkarantän och ska därför undvika sociala kontakter och stanna hemma i en vecka*. De barn som är fullvaccinerade och symtomfria är välkommen till skola och fritidshem.

Därefter ska ni vara uppmärksamma på symtom under ytterligare en vecka.

*Karantänens sju dagar börjar den dag den smittade familjemedlemmen tog sitt positiva covidtest.

Den person som i familjen är sjuk men inte har kunnat provtas
för covid-19 ska vara hemma tills hen inte har några symtom längre samt ytterligare två dygn. Andra familjemedlemmar som inte har några symtom alls, kan gå till arbetet, skolan eller förskolan. Ni måste vara uppmärksamma på om de 
skulle få symtom och då direkt stanna hemma.

Om en skola har smitta

Om en enhet drabbas av smitta bland personal eller elever informeras de som är berörda – det vill säga de som varit i nära kontakt med den smittade. Detta sker i enlighet med de rutiner som smittskyddsenheten på Region Östergötland har. Det är smittskyddsenheten som ansvarar för smittspårning. Mer information om vidtagna åtgärder och rutiner finns här: 

 

Vanliga frågor och svar

Om symtom

Om barnet uppvisar milda symtom såsom hosta, snuva och feber ska barnet stanna hemma. 

När barnets allmäntillstånd blivit gott och barnet har varit hemma ytterligare två dygn efter det, kan hen komma tillbaka till förskolan/skolan. Barnet kan då gå tillbaka även om hen har kvarvarande, milda symtom som lätt snuva och lätt hosta. 

Om barnet haft symtom och bott tillsammans med någon med bekräftad smitta, ska barnet vara hemma i minst sju dygn från det att barnet fått symtom. När barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan det gå tillbaka till förskolan eller skolan. Detta gäller även om barnet har kvar lindriga symtom som lätt hosta och lätt snuva eller lukt- och smakbortfall, men i övrigt mår bra.

Barnet kan komma tillbaka med kvarvarande, milda symtom som lätt snuva och lätt hosta. Det viktiga är att barnets allmäntillstånd blivit gott och att barnet har varit hemma ytterligare två dygn efter det. Om barnet haft symtom och bott tillsammans med någon med bekräftad smitta, ska barnet vara hemma i minst sju dygn från det att barnet fått symtom. När barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan det gå tillbaka till förskolan eller skolan. 

Om det finns en familjemedlem med bekräftad covid-19 i hemmet, omfattas det friska barnet av hemkarantän och ska därför stanna hemma i en vecka

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Barn/elever som får symtom ska vara hemma. Om vårdnadshavare misstänker att det är allergi ska de medicinera som vanligt under minst två dygn. Om medicinering hjälper, symtomen avtar och inte förvärras och vårdnadshavaren bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi/astma är barnet/eleven välkommen tillbaka till förskolan/skolan. 

Du som vårdnadshavare tar kontakt med rektor och redogör för din bedömning.

Redogör för:

  • Vad barnet är allergisk mot
  • Symtom
  • Medicinering (om skolpersonal ska vara behjälplig vid medicinering måste egenvårdsplan i vanlig ordning upprättas)

Ansvaret för bedömning ligger hos dig som vårdnadshavare.

Tillkommer det symtom som vårdnadshavaren inte kopplar till eleven/barnets allergi/astma eller om barnet/eleven får feber ska barnet vara hemma till dess att symtomen försvinner och ytterligare två dygn.

Är ditt barn över 13 år och har symtom som varar mer än 48 timmar erbjuder Regionen test för att avgöra om symtom beror på covid-19. Testtid bokas via 1177.

Idag finns det även via apoteken tillgång till antigen-test, så kallade självtest. Tillförlitligheten i dessa test är lägre än i PCR-testen som sjukvården använder. Vid ett positivt testresultat med ett antigentest uppmanas personen att även boka tid för ett PCR-test via 1177. Vid ett negativt testresultat med ett antigentest gör inte att eleven kan komma tillbaka till skolan med symtom.

Om smittspridning och åtgärder 

Våra förskolor och skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning, även andra influensa- förkylnings- och magsjukevirus som är i omlopp.

  • Barn/elever som har symtom på luftvägsinfektion, även milda symtom är hemma. Barn som är friska går i skolan.

  • En åtgärd är därför att barnen/eleverna – precis som alla – tvättar händerna ofta och framförallt före måltiderna och efter toalettbesök.

  • Vårdnadshavare som har symtom, även milda, stannar utanför lokalerna vid lämning/hämtning. Du som vårdnadshavare måste kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans vid lämning och hämtning

I Folkhälsomyndighetens båda studier om covid-19 hos barn och unga framkommer det följande:

"Det nuvarande kunskapsläget visar att barn och unga står för en liten andel av covid-19-fallen, och i de flesta fall gäller det barn som smittats av en vuxen och som får milda symtom. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper."

Om en enhet drabbas av smitta bland personal eller elever informerar rektor på skolan de elever och personal som varit nära den som konstaterats smittad 48 timmar innan symtomutbrott. Detta sker i enlighet med de rutiner som smittskyddsenheten på Region Östergötland har.

Det är smittskyddsenhete på Region Östergötland som sedan har ansvar för smittspårning och de individuella kontakter som behövs i samband med det.

Läs mer om vidtagna åtgärder i våra förskolor och skolor här:

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Däremot gäller att samtliga barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola omfattas av hemkarantän om någon i hushållet är sjuk i covid-19 ska de därför undvika sociala kontakter och stanna hemma i en vecka.
Därefter ska ni vara uppmärksamma på symtom under ytterligare en vecka.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett tätt samarbete med smittskyddsenheten på Region Östergötland. Läs mer om våra åtgärder här:

Mer information om coronaviruset

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021