Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information gymnasieutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskola om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset, covid-19, till dig som går på gymnasiet, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller på yrkeshögskola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Fortsatt försiktig återgång till närundervisning

Smittskydd i Östergötland rekommenderar en fortsatt försiktig återgång till närundervisning. Därför har Linköpings kommun beslutat att de kommunala gymnasieskolorna kommer att fortsätta bedriva delvis fjärr- och distansundervisning där 1/3 av eleverna har närundervisning och 2/3 fjärr- och distansundervisning.

Under vecka 10 kommer smittskydd Östergötland att göra en ny bedömning utifrån smittläget, därefter kommer ett nytt beslut att fattas om graden av skolförlagd undervisning från och med vecka 12.

Att gymnasieskolorna gradvis återgår till närundervisning syftar till att fortsätta följa och efterleva Folkhälsomyndighetens och smittskydd Östergötlands rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället. Utifrån det nuvarande samhällsläget förordas delvis fjärr- eller distansundervisning till och med 1 april.

Matlådor under fjärr- och distansundervisning

Bildningsnämnden har beslutat att elever som studerar på någon av Linköpings kommuns kommunala gymnasieskolor ska erbjudas matlåda under de veckor de studerar på distans. Matlådan måste beställas i förväg och sedan hämtas på en skola nära bostaden.

Gymnasiesärskolan och RH-klasser är undantagna fjärr- och distansundervisning och undervisningen fortsätter som vanligt på skolan. Grundskolor och förskolor påverkas i nuläget inte av rekommendationen. 

Om du planerar att resa utomlands

Om du har planer på att åka utomlands finns det saker du behöver ha koll på. Regeringen har beslutat om inreseförbud till Sverige från utlandet. Svenska medborgare är undantagna från inreseförbudet, men omfattas av bestämmelser om karantän och krav på testning.

Bestämmelserna innebär att om du varit utanför Sveriges gränser krävs en hemkarantän på 7 dagar och testning innan det är möjligt att återvända till närundervisning i skolan. Hemkarantänen är inte grund för att skolan måste erbjuda enskilda elever distansundervisning.

Du behöver därför ansöka om ledighet för karantänsperioden innan resan.

Information om APL/praktik

APL och praktik genomförs generellt om arbetsplatsen tar emot elever. 

När det gäller APL/praktik för elever under 18 år på vård- och omsorgsprogrammet ska varje enskild verksamhet och arbetsgivare besluta om mottagande av minderårig elev. Som stöd för besluten i verksamheterna ska en särskild riskbedömning alltid genomföras, med lika delar ansvar från skola och arbetsgivare för eleverna. Att APL/praktik tillåts trots rådande pandemi motiveras med att ett långvarigt stopp skulle få alltför stora konsekvenser.

För de som är över 18 år kan praktik genomföras som planerat förutsatt att lokala restriktioner kan följas.

Vuxenutbildning

För kommunal vuxenutbildning kommer undervisningen fortsätta att delvis bedrivas på distans. För praktiska moment kommer utbildningen successivt återgå till ordinarie verksamhet. För mer information kontakta din skola.

Vanliga frågor och svar

Fjärr- och distansundervisning

Om du har varit utomlands krävs en hemkarantän på 7 dagar innan det är möjligt att återvända till skolan, för de dagar du har närundervisning. Hemkarantänen är inte grund för att skolan måste erbjuda enskilda elever distansundervisning.

Fjärr- och distansutbildning bedrivs främst med hjälp av olika digitala verktyg. I viss mån kan läraren välja att skicka med uppgifter på annat sätt, såsom kopior eller läroböcker.

Läraren håller kontakt med eleverna på distans genom främst de digitala verktygen. Det kan även ske via till exempel telefon. Läraren handleder eleven vidare i sitt lärande.

Undervisningen följer i normalfallet ordinarie schema.

Under februari och mars kommer de kommunala gymnasieskolorna successivt och försiktigt återgå till undervisning i skolans lokaler. Det betyder att eleverna ska turas om att studera hemma respektive att vara i skolan, det vill säga delvis fjärr- eller distansundervisning. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att andelen fjärr- eller distansundervisning bör ligga mellan 20 och 80 procent.

Återgången till närundervisning kommer att ske successivt och sakta under våren.

Till och med vecka 11 kommer de kommunala gymnasieskolorna fortsätta att bedriva delvis distansundervisning där 1/3 av eleverna har närundervisning och 2/3 fjärr- och distansundervisning.

Bedömning görs utifrån regionala smittspridningen i samhället och skolans förutsättningar att undvika trängsel. Linköpings kommun har fortlöpande kontakt med regionens smittskyddsenhet.

Skolans undervisning är inte inställd, utan bara förflyttad till hemmet. Elever förväntas därför delta i lektioner via digitala plattformar och lösa de uppgifter de tilldelas från sina lärare.

Vårdnadshavare förväntas ge sina ungdomar förutsättningarna att genomföra sina studier. En rekommendation är att försöka hålla fast vid vardagsrutiner.

Det flesta lärare arbetar redan med digitala verktyg. Skolan har gett alla elever en Chromebook som eleverna ska ha med sig hem. Om den ligger kvar i skolan ska den hämtas. Lärarna kommer att ge eleverna uppgifter och handleda eleverna på distans.

Du som studerar på någon av Linköpings kommuns kommunala gymnasieskolor kommer att erbjudas matlåda under tiden du har fjärr- och distansundervisning från vårterminen 2021.

Lunchen består av en matlåda som måste beställas och sedan hämtas på en skola nära ditt hem.

Så långt det är möjligt ska undervisningen vara så lik den ordinarie skolgången. Självklart kommer vissa anpassningar behöva göras, men utgångspunkten är att skoldagen ska se ut som den vanligtvis gör.

Det går bra att komma till skolan och hämta personliga saker eller sitt digitala verktyg.

Skolan är öppen även om undervisningen bedrivs på distans. Det innebär att om du som elev behöver hämta material kan du göra det.

Examinationer/prov som inte går att genomföra på distans kommer att genomföras i skolan.

Skolverket har beslutat att nationella proven ska ställas in under våren, till och med den 30 juni 2021. Undantag görs för proven i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan, samt årskurs 4 i specialskolan. Deras nationella prov genomförs som planerat.

Linköpings kommunala gymnasieskolor kommer successivt återgå till närundervisning, det vill säga att kunna ha undervisning på plats i skolans undervisningslokaler. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna gradvis återgår till närundervisning under våren 2021.

Närvaro registreras av lärare i Skola 24 som vanligt.

Sjukfrånvaro anmäls av elev/vårdnadshavare som vanligt till 013-26 26 26.

 

I första hand är det undervisande lärare som ska ge stöd. Som elev kan man också få stöd av speciallärare och annan personal som ingår i stödteamet. Det finns också möjlighet till språkstöd för personer med annat modersmål än svenska.

På Studieteamets webbsida finns det länkar till sidor som kan hjälpa dig med t.ex. studieteknik, matematik och läsning. Du kan också kontakta Studieteamet via mejl.

Övriga frågor

APL och praktik genomförs som vanligt, så länge arbetsplatsen där du ska ha din APL/praktik tar emot elever. 

För elever under 18 år gäller att varje enskild verksamhet och arbetsgivare får besluta om mottagande av minderårig elev. Som stöd för besluten i verksamheterna ska en särskild riskbedömning alltid genomföras, med lika delar ansvar från skola och arbetsgivare för eleverna.

Att APL/praktik får genomföras av minderåriga trots pandemin motiveras med att en långvarig avrådan skulle innebära alltför stora konsekvenser. 

Linköpings kommun lämnar inte ut uppgift om namnen på de enheter i kommunen som har verifierad smitta. Anledningen till detta är att uppgift om smitta eller misstänkt smitta omfattas av särskilt stark sekretess till skydd för den enskilde. Det innebär att kommunen inte kan sprida uppgifter om barns, elevers eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden.

Rektor på skolan informerar elever och personal som varit nära den som konstaterats smittad 24 timmar innan symtomutbrott. Det är smittskydd på Region Östergötland som sedan har ansvar för smittspårning och de individuella kontakter som behövs i samband med det.

I Folkhälsomyndighetens båda studier om covid-19 hos barn och unga framkommer det följande:

"Det nuvarande kunskapsläget visar att barn och unga står för en liten andel av covid-19-fallen, och i de flesta fall gäller det barn som smittats av en vuxen och som får milda symtom. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. "

Sedan pandemin startade genomför våra gymnasieskolor inga utbytesresor med andra länder.

Mer information om coronaviruset

Senast uppdaterad den 1 mars 2021