Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information gymnasie, vuxenutbildning, yrkeshögskola- om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset, covid-19, till dig som går på gymnasiet, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller yrkeshögskola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Stanna hemma vid symptom- och ytterligare två dygn

Det är extra viktigt i år att vi inte smittar varandra i onödan. Därför ska elever och studenter stanna hemma även vid milda symtom så som hosta, snuva och feber. Hen ska stanna hemma så länge hen har symtom och två dygn efter tillfrisknande.

När kan man komma tillbaka till skolan?

Om inget prov tagits eller vid negativt provsvar 

Eleven behöver stanna hemma så länge hen har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall hen har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan hen återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet och allmäntillståndet är gott.

Vid positivt provsvar på covid-19-test

Elever behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall man har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan man återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Vuxenutbildning

För kommunal vuxenutbildning kommer undervisningen fortsätta att delvis bedrivas på distans. För praktiska moment kommer utbildningen successivt återgå till ordinarie verksamhet. För mer information kontakta din skola.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Åtgärder för att minska trängsel vid skollunchen

För att minska trängseln vid skollunchen på gymnasieskolorna Katedral, Berzelius och Folkunga har skolorna serverat en kall lunch i alternativa lokaler. Den tillfälliga lösningen med kall lunch har delats ut en gång i veckan enligt rullande schema. 

Varm lunch

Leanlink kost kommer nu börja servera varm lunch i de alternativa lokalerna på skolan. Berzelius från och med vecka 37 och Folkunga och Katedral från och med vecka 38. Folkhälsomyndighetens råd är att skolorna ska vidta åtgärder för att minska trängseln i kön och i själva matsalen. Förändringen gäller i första hand under höstterminen 2020.

Den 26 augusti fattade bildningsnämndens ordförande i Linköpings kommun beslut om två åtgärder för att skapa en säker och trygg miljö vad gäller trängsel i gymnasieskolornas matsalar. 

Anpassat gymnasieschema för att minska trängseln

För att minska trängsel i kollektivtrafiken blir det under hösten 2020 ändrade starttider på skoldagen i de kommunala gymnasieskolorna. Detta för att minska smittspridningen av covid-19. Här kan du läsa mer om detta:

Information in other languages

Frågor och svar

Distansundervisning

I första hand vänder du dig till din lärare då du behöver hjälp med dina studier.

På Studieteamets webbsida finns det länkar till sidor som kan hjälpa dig med t.ex. studieteknik, matematik och läsning. Du kan också kontakta Studieteamet via mejl.

Distansutbildning bedrivs främst med hjälp av olika digitala verktyg. I viss mån kan läraren välja att skicka med uppgifter på annat sätt, såsom kopior eller läroböcker.

Läraren håller kontakt med eleverna på distans genom främst de digitala verktygen. Det kan även ske via till exempel telefon. Läraren handleder eleven vidare i sitt lärande.

Undervisningen följer i normalfallet ordinarie schema.

Examen, betyg, praktik och prov

Under våren ställde Skolverket in de nationella proven, från 30 mars till och med 30 juni. Detta gällde för både grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, inklusive sfi.

Under Skolverkets frågor och svar om nationella prov kan du läsa mer:

Om du har någon form av arbetsplatsförlagd praktik fortsätter du med den så länge som arbetsgivaren tar emot dig på praktiken. Om anordnaren skulle stänga sin verksamhet eller inte ta emot dig kontaktar du din skola.

Övriga frågor

Den 29 maj publicerade Folkhälsomyndigheten en kunskapssammanställning om Covid-19 hos barn och unga. Såhär skriver Folkhälsomyndigheten:

"Det nuvarande kunskapsläget visar att barn och unga står för en liten andel av covid-19-fallen, och i de flesta fall gäller det barn som smittats av en vuxen och som får milda symtom. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. "

Från och med vecka 12 genomför våra förskolor och skolor inga utbytesresor med andra länder.

Senast uppdaterad den 17 september 2020