Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information gymnasieutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskola om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset, covid-19, till dig som går på gymnasiet, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller på yrkeshögskola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undervisning på plats för gymnasiet

Vid höstterminsstart 2021 var alla gymnasieelever välkomna tillbaka till skolan. Undervisningen sker nu på plats för alla elever, efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Alla som vistas i skolmiljön behöver komma ihåg att det personliga ansvaret kvarstår, för att minska smittspridningen. Stanna hemma även vid milda symtom. Var fjortonde dag gör smittskydd i Östergötland en lägesbedömning av smittspridningen i samhället.

Vaccination av elever födda 2005 eller tidigare

Från augusti 2021 erbjuds även ungdomar 16-17 år (födda 2005 eller tidigare) möjlighet att vaccinera sig mot Covid-19. Det är Region Östergötland som ansvarar för vaccinationen. Ökad kunskap om vaccinets goda effekter, och att vaccin som även är godkänt för unga har tagits fram, gör att Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar att ungdomar i övre tonåren vaccinerar sig. 

För mer information om vaccination mot covid-19 läs:

Om en skola har smitta

Om en enhet drabbas av smitta bland personal eller elever informeras de som är berörda – det vill säga de som varit i nära kontakt med den smittade. Detta sker i enlighet med de rutiner som smittskyddsenheten på Region Östergötland har. Det är smittskyddsenheten som ansvarar för smittspårning. Mer information om vidtagna åtgärder och rutiner finns här:

Om du planerar att resa utomlands

Aktuella regler för inresa till Sverige efter utlandsresa, Folkhälsomyndighetens sida:

Region Östergötlands rutiner kring provtagning i samband med inresa till Sverige:

Information om APL/praktik

APL och praktik genomförs generellt om arbetsplatsen tar emot elever. 

När det gäller APL/praktik för elever under 18 år på vård- och omsorgsprogrammet ska varje enskild verksamhet och arbetsgivare besluta om mottagande av minderårig elev. Som stöd för besluten i verksamheterna ska en särskild riskbedömning alltid genomföras, med lika delar ansvar från skola och arbetsgivare för eleverna. Att APL/praktik tillåts trots rådande pandemi motiveras med att ett långvarigt stopp skulle få alltför stora konsekvenser.

För de som är över 18 år kan praktik genomföras som planerat förutsatt att lokala restriktioner kan följas.

Vuxenutbildning

För kommunal vuxenutbildning fortsätter undervisningen att delvis bedrivas på distans, för att under september 2021 successivt gå över till ordinarie verksamhet, om ingen annan bedömning görs, utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Även för praktiska moment kommer utbildningen successivt återgå till ordinarie verksamhet. För mer information kontakta din skola.

Vanliga frågor och svar

Om vaccinationstiden inträffar under lektionstid följer skolan de rutiner som finns vad gäller besök inom vården, till exempel ett tandläkarbesök.

Region Östergötland ansvarar för vaccineringen. Vaccinationen kommer att ske på de vaccinationscentraler som finns i länet. Vilka vaccinationscentraler som tar emot ungdomar framgår när tid bokas.

Läs om aktuella regler för inresa till Sverige efter utlandsresa på Folkhälsomyndighetens sida:

Så här är region Östergötlands rutiner kring provtagning i samband med inresa till Sverige:

I första hand är det undervisande lärare som ska ge stöd. Som elev kan man också få stöd av speciallärare och annan personal som ingår i stödteamet. Det finns också möjlighet till språkstöd för personer med annat modersmål än svenska.

På Studieteamets webbsida finns det länkar till sidor som kan hjälpa dig med t.ex. studieteknik, matematik och läsning. Du kan också kontakta Studieteamet via mejl.

Övriga frågor

APL och praktik genomförs som vanligt, så länge arbetsplatsen där du ska ha din APL/praktik tar emot elever. 

För elever under 18 år gäller att varje enskild verksamhet och arbetsgivare får besluta om mottagande av minderårig elev. Som stöd för besluten i verksamheterna ska en särskild riskbedömning alltid genomföras, med lika delar ansvar från skola och arbetsgivare för eleverna.

Att APL/praktik får genomföras av minderåriga trots pandemin motiveras med att en långvarig avrådan skulle innebära alltför stora konsekvenser. 

Om en enhet drabbas av smitta bland personal eller elever informerar rektor på skolan de elever och personal som varit nära den som konstaterats smittad 48 timmar innan symtomutbrott. Detta sker i enlighet med de rutiner som smittskyddsenheten på Region Östergötland har.

Det är smittskyddsenhete på Region Östergötland som sedan har ansvar för smittspårning och de individuella kontakter som behövs i samband med det.
Läs mer om de åtgärder som tagits här:

 

 

I Folkhälsomyndighetens båda studier om covid-19 hos barn och unga framkommer det följande:

"Det nuvarande kunskapsläget visar att barn och unga står för en liten andel av covid-19-fallen, och i de flesta fall gäller det barn som smittats av en vuxen och som får milda symtom. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. "

Sedan pandemin startade genomför våra gymnasieskolor inga utbytesresor med andra länder.

Mer information om coronaviruset

Senast uppdaterad den 1 september 2021