Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information gymnasieutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskola om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset, covid-19, till dig som går på gymnasiet, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller på yrkeshögskola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Avslutade läsåret med försiktig återgång till närundervisning

Mellan 12 april 2021 och studenden den 11 juni hade årskurs 3 på de kommunala gymnasieskolorna närundervisning. Årskurs 1 och 2 fortsatte med delvis fjärr- och distansundervisning terminen ut.

Var fjortonde dag gör smittskydd i Östergötland en lägesbedömning av smittspridningen i samhället.

Matlådor under fjärr- och distansundervisning

Under våren har elever som studerar på Linköpings kommunala gymnasieskolor erbjudits lunch från kommunen när de studerat på distans. Vi vill tacka alla elever som tagit del av erbjudandet även all kökspersonal på skolorna som levererat matlådorna. Hur det blir till hösten beror på aktuell smittspridning i samhället. Det är en fortsatt försiktig återgång till närundervisning som gäller.

Undantag fjärr- och distansundervisning

Gymnasiesärskolan och RH-klasser är undantagna fjärr- och distansundervisning och undervisningen bedrevs hela läsåret som vanligt på skolan. Grundskolor och förskolor har heller inte omfattats av rekommendationen om fjärr- och distansundervisning. 

Elever som påverkas negativt av distansundervisning ska som tidigare inte omfattas av distansundervisning. Det gäller elever vid introduktionsprogram inklusive språkintroduktion och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. 

Om du planerar att resa utomlands

Läs om aktuella regler för inresa till Sverige efter utlandsresa på Folkhälsomyndighetens sida:

Så här är region Östergötlands rutiner kring provtagning i samband med inresa till Sverige:

Sju dagars hemkarantän 

Om du har varit utomlands krävs en hemkarantän på sju dagar innan det är möjligt att återvända till skolan, för de dagar du har närundervisning.

Hemkarantänen är inte grund för att skolan måste erbjuda enskilda elever distansundervisning.Du som vårdnadshavare/myndig elev måste därför begära ledighet för karantänsperioden innan ni reser.

Mer detaljerad information om vad som gäller när du reser in till Sverige finns på Folkhälsomyndighetens sida:

Information om APL/praktik

APL och praktik genomförs generellt om arbetsplatsen tar emot elever. 

När det gäller APL/praktik för elever under 18 år på vård- och omsorgsprogrammet ska varje enskild verksamhet och arbetsgivare besluta om mottagande av minderårig elev. Som stöd för besluten i verksamheterna ska en särskild riskbedömning alltid genomföras, med lika delar ansvar från skola och arbetsgivare för eleverna. Att APL/praktik tillåts trots rådande pandemi motiveras med att ett långvarigt stopp skulle få alltför stora konsekvenser.

För de som är över 18 år kan praktik genomföras som planerat förutsatt att lokala restriktioner kan följas.

Vuxenutbildning

För kommunal vuxenutbildning fortsätter undervisningen att delvis bedrivas på distans, för att under september 2021 successivt gå över till ordinarie verksamhet, om ingen annan bedömning görs, utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Även för praktiska moment kommer utbildningen successivt återgå till ordinarie verksamhet. För mer information kontakta din skola.

Vanliga frågor och svar

Fjärr- och distansundervisning

Det är viktigt att framför allt våra elever i årskurs 3 får närundervisning, så deras kunskapsinhämtning och betyg inte påverkas alltför mycket inför deras examen. Därför är det just tredjeårs eleverna som getts företräde till närundervisning.

Det innebär inte att faran för smittspridning är över. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska smittspridningen i samhället. Att elever som studerar på skolan håller avstånd så gott det går och stannar hemma vid minsta symptom gäller fortsatt.

Om du har varit utomlands krävs en hemkarantän på 7 dagar innan det är möjligt att återvända till skolan, för de dagar du har närundervisning. Hemkarantänen är inte grund för att skolan måste erbjuda enskilda elever distansundervisning.

Fjärr- och distansutbildning bedrivs främst med hjälp av olika digitala verktyg. I viss mån kan läraren välja att skicka med uppgifter på annat sätt, såsom kopior eller läroböcker.

Läraren håller kontakt med eleverna på distans genom främst de digitala verktygen. Det kan även ske via till exempel telefon. Läraren handleder eleven vidare i sitt lärande.

Undervisningen följer i normalfallet ordinarie schema.

Årskurs 3 studera nu på plats i skolan. Årskurs 1 och 2 fortsätter med delvis fjärr- och distansundervisning, detta för att fortsatt bromsa smittspridningen av covid-19.

Var fjortonde dag gör smittskydd i Östergötland en lägesbedömning av smittspridningen i samhället. Denna bedömning ligger till grund för hur stor del av undervisningen i gymnasieskolan som ska vara närundervisning respektive fjärr- eller distansundervisning.

Skolans undervisning är inte inställd, utan bara delvis förflyttad till hemmet. Elever förväntas därför delta i lektioner via digitala plattformar och lösa de uppgifter de tilldelas från sina lärare.

Vårdnadshavare förväntas ge sina ungdomar förutsättningarna att genomföra sina studier. En rekommendation är att försöka hålla fast vid vardagsrutiner.

Det flesta lärare arbetar redan med digitala verktyg. Skolan har gett alla elever en Chromebook som eleverna ska ha med sig hem. Om den ligger kvar i skolan ska den hämtas. Lärarna kommer att ge eleverna uppgifter och handleda eleverna på distans.

Du som studerar på någon av Linköpings kommuns kommunala gymnasieskolor kommer att erbjudas matlåda under tiden du har fjärr- och distansundervisning från vårterminen 2021.

Lunchen består av en matlåda som måste beställas och sedan hämtas på en skola nära ditt hem.

Så långt det är möjligt ska undervisningen vara så lik den ordinarie skolgången. Självklart kommer vissa anpassningar behöva göras, men utgångspunkten är att skoldagen ska se ut som den vanligtvis gör.

Det går bra att komma till skolan och hämta personliga saker eller sitt digitala verktyg.

Skolan är öppen även om undervisningen bedrivs delvis på distans. Det innebär att om du som elev behöver hämta material kan du göra det.

Examinationer/prov som inte går att genomföra på distans kommer att genomföras i skolan.

Skolverket har beslutat att nationella proven ska ställas in under våren, till och med den 30 juni 2021. Undantag görs för proven i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan, samt årskurs 4 i specialskolan. Deras nationella prov genomförs som planerat.

Linköpings kommunala gymnasieskolor kommer successivt återgå till närundervisning, det vill säga att kunna ha undervisning på plats i skolans undervisningslokaler.

Var fjortonde dag gör smittskydd i Östergötland en lägesbedömning av smittspridningen i samhället. Bedömningen ligger till grund för i vilken takt vi kan återgår till närundervisningen.

Närvaro registreras av lärare i Skola 24 som vanligt.

Sjukfrånvaro anmäls av elev/vårdnadshavare som vanligt till 013-26 26 26.

 

I första hand är det undervisande lärare som ska ge stöd. Som elev kan man också få stöd av speciallärare och annan personal som ingår i stödteamet. Det finns också möjlighet till språkstöd för personer med annat modersmål än svenska.

På Studieteamets webbsida finns det länkar till sidor som kan hjälpa dig med t.ex. studieteknik, matematik och läsning. Du kan också kontakta Studieteamet via mejl.

Övriga frågor

APL och praktik genomförs som vanligt, så länge arbetsplatsen där du ska ha din APL/praktik tar emot elever. 

För elever under 18 år gäller att varje enskild verksamhet och arbetsgivare får besluta om mottagande av minderårig elev. Som stöd för besluten i verksamheterna ska en särskild riskbedömning alltid genomföras, med lika delar ansvar från skola och arbetsgivare för eleverna.

Att APL/praktik får genomföras av minderåriga trots pandemin motiveras med att en långvarig avrådan skulle innebära alltför stora konsekvenser. 

Om en enhet drabbas av smitta bland personal eller elever informerar rektor på skolan de elever och personal som varit nära den som konstaterats smittad 48 timmar innan symtomutbrott. Detta sker i enlighet med de rutiner som smittskyddsenheten på Region Östergötland har.

Det är smittskyddsenhete på Region Östergötland som sedan har ansvar för smittspårning och de individuella kontakter som behövs i samband med det.
Läs mer om de åtgärder som tagits här:

 

 

I Folkhälsomyndighetens båda studier om covid-19 hos barn och unga framkommer det följande:

"Det nuvarande kunskapsläget visar att barn och unga står för en liten andel av covid-19-fallen, och i de flesta fall gäller det barn som smittats av en vuxen och som får milda symtom. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. "

Sedan pandemin startade genomför våra gymnasieskolor inga utbytesresor med andra länder.

Mer information om coronaviruset

Senast uppdaterad den 17 juni 2021