Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information till näringslivet - coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 riktat till dig i näringslivet. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Aktuella beslut:

Anpassning av coronarestriktioner från 15 juli

2021-07-15

Steg tre i regeringens och Folkhälsomyndighetens anpassningar av coronarestriktionerna träder i kraft torsdagen den 15 juli. Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, i till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort den 15 juli upphävs. Däremot måste verksamheter fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.

För mer information läs på folkhälsomyndigetens hemsida.

Anpassning av coronarestriktioner från 1 juli

2021-06-30

Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner från och med den 1 juli samt begränsningen på storlek på sällskap på uteserveringar. Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Anpassning av coronarestriktioner från den 1 juni

2021-05-28

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 jun. Vilket bland annat innebär att Folkhälsomyndigheten föreslår lättnader för serveringsställen och att öppettiderna förlängs till kl. 22.30 från den 1 juni. 

Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 31 maj 2021

2021-03-06

Den 6 mars 2021 införs skärpta regler för handelsplatser, badhus, gym- och sportanläggningar. Reglerna innebär i korthet att maxantalet för verksamhetens totala yta aldrig får överstiga 500 personer. Handelsplatser ska även vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt, med undantag för barn eller andra personer som är i behov av stöd. Dessa åtgärder ska dokumenteras och följas upp.

Bestämmelserna gäller från och med den 6 mars och upphör att gälla den 1 juni 2021.

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar:

 Tillsynsvägledning för verksamheter:

Förlängd betaltid för kontrollavgift

Som ett led i kommunens arbete för att underlätta för näringslivet under pandemin förlängs betaltiden för fakturor när det gäller livsmedelskontroll. Sista betaldag blir 31 december 2021.

Förslag på nya åtgärder mot covid-19 inom flera verksamheter 

2021-03-25

Från och med den 11 mars får Folkhälsomyndigheten ta fram föreskrifter för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar. Därför föreslår myndigheten nya åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 i sådan verksamhet. Förslaget skickas nu på remiss och avsikten är att nya regleringar ska träda i kraft den 25 mars.

Omsättningsstöd till handelsbolag

2021-03-25

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Du kan ansöka mellan den 29 mars och 15 juni 2021.

Regler för butiker, varuhus, gallerior, badhus, gym och sportanläggningar

2021-03-06

Varuhus, butiker, badhus gym- och sportanläggningar:
Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer. Det maximala antalet besökare i lokalerna ska även fortsättningsvis beräknas på sådant sätt att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att personer besöker verksamheten en och en, utan sällskap (gäller inte badhus, gym- och sportanläggningar).

Butiker, gallerior och köpcentrum:
Verksamheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att besökare kommer en och en utan sällskap med någon annan person. Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en.

Bestämmelserna träder ikraft den 6 mars. Med anledning av smittläget föreslår Folkhälsomyndigheten att dessa föreskrifter förlängs till och med den 2 maj.

Begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd

2021-02-24

Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att remittera om regler som bidrar till att ytterligare trycka tillbaka smittspridningen. Datum för när åtgärderna träder i kraft meddelas inom kort, om inget annat anges nedan:

- Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger.  Dessa kommer då att behöva stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt kunna leverera mat för avhämtning.

För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.

- Butiker ska uppmana människor att handla ensamma. Barn och andra personer som behöver stöd är undantagna.

- Folkhälsomyndigheten för dialog med näringslivet om att ytterligare begränsa besöksantalet i butiker och gallerior samt om smittskyddsåtgärder på arbetsplatser.

Ingen markhyra för uteserveringar i sommar 

2021-02-18

För att stötta det lokala näringslivet så har Linköpings kommun beslutat om att ta bort den markhyra som caféer och restauranger betalar för sina uteserveringar. Detta gäller mellan den 1 april och 7 november. Det krävs dock fortfarande att restaurangägare ansöker om tillstånd för att få sätta upp uteserveringarna.

Besöksnäringen kan söka medel för att kickstarta Linköping

2021-01-21

Under 2021 och 2022 satsar Linköpings kommun 10 miljoner kronor för att stötta en hårt pandemidrabbad besöksnäring. Satsningen kallas “Kickstart Linköping” och investeringarna ska gå till utvecklingsprojekt, produktutvecklingscheckar och utökade marknadsföringsinsatser. Det är Linköpings kommuns bolag Visit Linköping & Co som har fått det operativa uppdraget för genomförandet.

Du som är verksam inom besöksnäringen kan ansöka om bidrag för produktutvecklingscheckar eller utvecklingsprojekt. Du ansöker på Visit Linköping & Co:s webbplats.

Ny pandemilag

2021-01-11

Fredag 8 januari fattade riksdagen beslut om en ny pandemilag. Den börjar gälla söndag 10 januari och upphör den 30 september 2021. Som en följd av lagen måste butiker, gym och köpcentrum från och med 10 januari begränsa antalet besökare.

Tillsyn av den tillfälliga pandemilagen 

Länsstyrelsen Östergötland kontrollerar att den nya pandemilagen följs genom tillsyn av de verksamheter som berörs av denna lag. Läs mer om hur tillsynen går till på länken nedan.

Mindre avgifter för restaurang- och hotellbranschen

2020-12-16

För att stödja restaurang- och hotellbranschen slopas avgifter för serveringstillstånd under 2020. Dessutom slopas indexuppräkning för livsmedelskontroll under 2021.

Social- och omsorgsnämnden har beslutat att inte ta ut avgift för:
- Prövning av ansökan om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker.
- Tillsyn av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker.

Det innebär att utskickade fakturor under 2020 gällande tillsynsavgift för serveringstillstånd ska makuleras och därmed inte behöver betalas. Redan inbetalda avgifter för tillsyn kommer att återbetalas.

Slopad indexuppräkning för livsmedelskontroll 2021: 
Före utgången av varje kalenderår beslutar bygg- och miljönämnden om nästa års avgift. Detta kallas indexuppräkning och görs varje år grundat på utvecklingen för arbetskostnadsindex. Enligt SCB:s officiella statistik har arbetskostnadsindex ökat med 3,3 procent under 2020, vilket i vanliga fall också hade blivit årets höjning av timpriset för livsmedelskontroll. Men för restauranger och andra företag som hanterar livsmedel har bygg- och miljönämnden bestämt att avstå från den årliga indexuppräkningen av avgiften för livsmedelskontroll för 2021.

Åtgärder från Länsstyrelsen

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Östergötland. För att underlätta för företagen har länsstyrelsen beslutat att vidta följande åtgärder: 

  • Senarelagd debitering av årets avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen informerar alla berörda verksamhetsutövare om förändringen.
  • För andra typer av avgifter för tillstånd prövas möjligheten för företag att avvakta med inbetalningar. 
  • Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper. 
  • Ha en dialog med företag om hantering av pågående tillstånds- och tillsynsärenden, om till exempel arbetet med en ansökan ska pausas.
  • Informera företag om möjligheten att söka anstånd om förlängd tid att lämna in miljörapporter med fyra veckor.
  • Snabbare betalning från länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar. 
  • Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag.
  • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Skärpta regler om allmänna sammankomster

Regeringen har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Begravningar är undantagna från detta förbud, där gäller att max 20 personer får delta. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Som allmän sammankomst avses idrottsevenemang, konserter, mässor och konferenser. Det ligger i arrangörens ansvar att tydligt kommunicera eventuella programändringar.

Den nya förordningen träder i kraft tisdag 24 november och gäller tills vidare. Förordningen kommer, i nära dialog med Folkhälso­myndigheten, att omprövas kontinuerligt.

Tillfälligt förbud mot servering av alkohol

2020-11-20, uppdaterad 2021-01-12

Som en del av alla restriktioner på grund av coronapandemin gäller nu en ny förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Förbudet gäller sådan servering av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622).

Den 24 december förbjuds alkoholförsäljning från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller fram tills den 28 februari 2021. Från den 1 mars 2021 gäller förbudet att servera alkohol återigen från klockan 22.00. Detta ska sedan gälla till och med den 11 april 2021.

Om du önskar återöppna restaurangen därefter ska det ska vara stängt minst 30 minuter och all alkohol samt kranar ska tas bort/täckas över. Först därefter kan servering av mat och lättdryck ske. 

Om du är intresserad av att återöppna så anmäl det på förhand till alkoholhandläggarna.

Förbudet gäller inte på servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohollagen (2010:1622), eller rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Alkoholhandläggarna på kommunen arbetar med dessa frågor och kan nås via Kontakt Linköping.

Omsättningsstöd till näringsidkare 

2021-03-02 

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden öppnar den 2 mars och stänger den 30 april 2021

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

2020-11-03, uppdaterad 2020-12-18

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner. Beslutet gäller från och med den 3 november. 

Från och med den 24 december skärps reglerna för restauranger om hur många gäster som får sitta vid samma bord till max 4 personer.

Samlad information om coronaviruset

Linköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. 

Mer information och användbara länkar: 

Informationsskylt till entrén

För att informera om antalet personer som maximalt får vistas i din lokal utifrån rådande pandemilag, så får du gärna sätta upp denna skylt vid entrén. Ladda ner skylten som PDF här: A4Lokaler.pdf

Skylt- och informationsmaterial till butiken

På Svensk Handels webbsida hittar du användbara skylt- och informationsmaterial till din butik. Informationen är en viktig del för att göra butiken till en trygg arbetsmiljö för de anställda. Syftet med informationen är även att öka kundförtroendet genom att beskriva vilka åtgärder som ni har vidtagit för att begränsa de risker för smittspridning som kan uppstå i samband med köp.

Samlad information om coronaviruset

Linköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. 

Information från myndigheter för dig inom näringslivet

På Verksamt.se, myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster, hittar du samlad information kopplat till coronaviruset som berör dig i näringslivet. Till exempel rörande de lättnader och stöd som finns nationellt.

För dig som driver livsmedelsverksamhet

Miljökontoret i Linköpings kommun har sammanställt information för dig som driver verksamhet och hanterar livsmedel. 

Så använder du engångsmunskydd

2021-01-18

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du ett informationsblad om hur du använder engångsmunskydd på korrekt sätt. 

Ny matchningswebb för företag

Publicerat 2020-03-30

Många företag märker av stora nedgångar med anledning av coronaviruset, medan andra har ett extra behov av arbetskraft just nu. Nu har Region Östergötland lanserat en ny webbtjänst i Östergötland för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov. Tanken är att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många just nu genomlider.

Linköpings Science Park

Linköping Science Park filmar och livestreamar events i mötesplatsen Creactive, i syfte att så många som möjligt kan ta del av dem. Parken kan även föra samman seniora aktörer i näringslivet med företag som nu känner att de behöver ett bollplank eller en mentor. För att stötta restaurangerna i Mjärdevi, en bransch som just nu drabbas hårt, har också ett Mjärdevi-lunchklippkort tagits fram där företag i parken köper ett klippkort med en lunch per restaurang.

Konsulter i Beredskap

Konsultbranschen är en av de branscher som drabbas hårt i den pågående krisen. I Sverige finns hundratusentals konsulter som kan fungera som näringslivets personalreserv i fall av kris. Många av dessa konsulter arbetar till vardags med krisberedskap och kan utgöra en stor outnyttjad personalreserv. Erik Westman på företaget Sylog har startat initiativet ”Konsulter i beredskap” - en ideell förening och mötesplats där konsulter går ihop för att stötta offentlig sektor. På Linkedin finns mer information om initiativet.

Detaljhandel och besöksnäring

Virusutbrottet slår hårt mot företag och verksamheter i detaljhandel, restaurangbranschen och besöksnäring. Butiker, restauranger, barer, caféer, hotell med flera får svårt med försäljning när kunder väljer att stanna hemma på grund av smittorisken. På olika sätt kan vi stödja våra lokala butiker, restauranger och caféer etcetera. Exempelvis går det att beställa lunch eller middag för take away eller hemleverans, köpa presentkort eller handla i lokala aktörers webbshoppar.

Genom att samverka, inspirera och berätta för alla Linköpingsbor hur just Du gör kan du supportera det lokala näringslivet. För vidare kunskap, goda råd och tips om hur man kan handla och samtidigt undvika smittorisk. Använd gärna hashtaggarna #tillsammansförcity och #supportyourlocalLKPG när du gör detta.

Stadskärnan i Linköping fortsätter att hålla öppet men vissa butiker har tillfälligt förkortade öppettider från och med den 19 mars. För mer information besök Linköping innerstas hemsida eller ladda ner appen City Play Sverige.

Även I-huset i Tornby kan ha annorlunda öppettider. Besök I-husets hemsida för mer information.

Nyföretagarcentrum erbjuder digital rådgivning

Har du precis startat eller funderar du på att starta eget företag? Nyföretagarcentrum i Linköping erbjuder just nu sin rådgivning digitalt via telefon, läsplatta eller dator.

Nyföretagarcentrum har dessutom startat upp en företagarlinje för företag som behöver stöd eller har frågor kopplat till sin verksamhet och den samhällsutveckling som just nu råder på grund av virusutbrottet. Varje vardag mellan klockan 09:00-10:00 kan du som företagare ringa på telefon 0708-824 417. Mer information hittar du på Nyföretagarcentrums hemsida.

Företagsjouren Östergötland

Företag som hamnar i akut kris kan få stöd och hjälp genom Region Östergötlands tjänst Företagsjouren, för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag i Östergötland. Region Östergötland förbereder just nu en förstärkning av Företagsjouren.

Läs mer om Företagsjouren på Region Östergötlands webbplats.

Har du en medarbetare som befinner sig utomlands?

Om du eller en medarbetare eller anhörig befinner sig utomlands rekommenderar Utrikesdepartementet att du laddar ner deras app Resklar.

Appen samlar ambassaders reseinformation på ett ställe. Den använder platstjänster och pushnotiser för att snabbt kunna skicka ut den senaste informationen som behövs. Via Resklar får Utrikesdepartementet också svar på var svenskar som befinner sig utomlands är.

Läs mer på Regeringens webbplats.

Beroende av transporter och logistik?

Är din verksamhet beroende av transporter och logistik, håll dig uppdaterad på respektive verksamhets webbplats.

Viktiga informationskanaler

Här har vi sammanställt ytterligare ett antal viktiga informationskanaler för dig som driver företag och är aktiv i näringslivet.


Hjälp till att skapa trygghet i samhället

Coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning, desinformation och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information utan istället hänvisa till myndighetsinformation.

Senast uppdaterad den 15 juli 2021