Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så kommunicerar vi vid smitta i verksamheter

Här hittar du information om hur kommunen kommunicerar kring verksamheter som har verifierad covid-19.

Kommunen lämnar inte ut uppgift om namnen på de enheter i kommunen som har verifierad smitta. Anledningen till detta är att uppgift om smitta eller misstänkt smitta omfattas av särskilt stark sekretess till skydd för den enskilde. Detta innebär att kommunen inte kan sprida uppgifter om barns, elevers, brukares eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden om det innebär att personen kan skadas på något sätt. Med skada avses i detta fall inte bara fysisk skada utan även integritetsskada.

Skyddet för enskilda gäller inte enbart direkta uppgifter om namn, adress och personnummer utan skyddet omfattar även uppgifter som indirekt kan identifiera personen som har smitta eller misstänkt smitta eller dennes närstående. Detta innebär att inte heller enskilda medarbetare, inom ramen för sin anställning, får sprida uppgifter om att en viss verksamhet har smitta eller misstänkt smitta, vare sig det gäller smitta hos barn, elever, brukare eller personal.

Särskilt stark sekretess inom hälso- och sjukvården

Linköpings kommun gör bedömningen att den särskilt starka sekretess som råder inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten, inte kan upprätthållas om kommunen går ut med information kring verifierade fall i kommunens verksamheter.

Av samma skäl som beskrivs ovan kan kommunen inte heller lämna uppgift om vilken sjukdom en viss medarbetare har vid dennes sjukfrånvaro, eller ens om medarbetaren har haft någon sjukfrånvaro. Inte heller kan kommunen lämna ut uppgift om det finns bekräftad covid-19 hos personal i en viss verksamhet, exempelvis på ett särskilt boende eller på en skola.  

Noteras kan även att kommunen inte i alla fall ens får information från Region Östergötland om smittade eller misstänkt smittade, annat än om det finns behov av att en viss verksamhet i kommunen vidtar särskilda åtgärder med anledning av smittan. Även om kommunen får sådan information från regionen, gäller stark sekretess för uppgifterna.

Smittspårning

Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet samverkar kommunen med Region Östergötland. De personer som behöver informeras i och med smittspårningen, kommer då att informeras. Övriga får inte motsvarande information. De som inte får information bedöms därmed inte ha varit utsatta för smitta i berörd verksamhet. Om en verksamhet, efter samråd med smittskyddsläkare, bedöms behöva stängas under en period, behöver behovet av information om påverkan på verksamheten vägas mot skyddet för den enskilde. Kommunen kommer även i dessa fall i möjligaste mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående.

Linköpings kommun har sedan våren 2020, och kommer även fortsättningsvis, kommunicera det totala antalet brukare i kommunens vård- och omsorgsverksamhet som insjuknat i covid-19 och som tillfrisknat, samt antalet avlidna i verifierad covid-19. Kommunen anger även hur många vårdboenden som vid tidpunkten har verifierad smitta.

Senast uppdaterad den 14 januari 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: